Dvostruka uloga srca u primanju i davanju

Share

Dvostruka uloga srca u primanju i davanju

Srce (duhovno) predstavlja uređaj za vezu koji s jedne strane prima i uzima od Allaha, a s druge strane daje. Ono je poput tjelesnog srca koje obavlja dvostruku radnju pumpanja krvi i njenog ponovnog vraćanja te skupljanja putem vena i arterija.

Pa kad duhovno srce izgubi ovu odliku u povezivanju čovjeka i u njegovom vezivanju za Allaha, gubi svu svoju vrijednost i postaje beskorisno i mrtvo, baš kao i tjelesno srce.

Srca u ovom davanju i uzimanju primaju od Allaha Uzvišenog svjetlo, uputu i vid, s jedne strane, te daruju čovjeku u njegovom kretanju, govoru, stavovima, djelima i odnosima ovu uputu i svjetlost, s druge strane.

Zato razmislimo o kur'anskim ajetima, da bismo spoznali ovu dvostruku ulogu srca kroz sam tekst Božije Knjige:

O prvom vidu, odnosno o primanju i uzimanju od strane Allaha Uzvišeni Allah kaže:

Oni koji ne vjeruju govore: “Trebalo je da mu Kur'an bude objavljen čitav, i to odjednom!” A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili, i Mi ga sve ajet po ajet objavljujemo! [1]

Kur'an se, dakle, spušta na srca odjednom i u dijelovima, i srca čini čvršćim, dok ona iz njega crpe uputu i svjetlo.

Uzvišeni također kaže:

Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se Gospodara svog boje, a kad se spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova smiruju se! [2]

Srca uzimaju iz Kur'ana, pa postaju ponizna i mehka, te primaju djelovanje Božije upute i svjetla koje je On poslao ljudima, jer Kur'an je Božije svjetlo i uputa poslana ljudima, kao i Njegov dokaz ljudima.

O ljudi, dokaz vam je već stigao od Gospodara vašeg i Mi vam objavljujemo jasnu Svjetlost.[3]

Srca vjernika i bogobojaznih, za razliku od ostalih, odlikuju se ovom uputom i svjetlom, uzimajući od njega i stupajući s njim u suodnos.

To je objašnjenje svim ljudima i putokaz i pouka onima koji se Allaha boje![4]

Ovo su jasni dokazi od Gospodara vašeg i uputstvo i milost za ljude koji vjeruju.[5]

Ovo je ta prva uloga srca – da primaju uputu, svjetlo, vid i dokaz od Allaha te da se bave onim što je Allah spustio Svojim robovima od svjetla i upute, kao i to da budu u saodnosu s Njim te da se pred Njim smekšaju.

 Druga uloga srca jeste slanje i davanje. Po ovoj drugoj ulozi, srce rasprostire svjetlo i uputu koju je zadobilo od Allaha, i čovjekovom pokretu, govoru, stavovima, vezama i zanimanjima daruje svjetlost. Tad se čovjek počinje kretati po Božijem svjetlu i uputi, kao i govoriti po Božijem svjetlu i uputi te određivati svoje stavove po Božijem svjetlu i uputi, ali i koračati među ljudima po Božijem svjetlu i uputi.

Zar je onaj koji je bio “mrtav”, a kome smo Mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se među ljudima kreće kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi?! [6]

O vi koji vjerujete, Allaha se bojte i u Poslanika Njegova vjerujte, On će vam dvostruku milost Svoju darovati, i dat će vam svjetlo pomoću kojeg ćete ići, i oprostit će vam – jer Allah prašta i Samilostan je! [7]

Ovo svjetlo kojim vjernici uspostavljaju svoje odnose s ljudima i kojim se kreću unutar njihovih redova, u politici, u trgovini ili, pak, u drugim poljima života, jeste od Božijeg svjetla, koje je On poslao Svojim robovima.

A onaj kome Allah ne da svjetlo, neće svjetla ni imati![8]

Ovo svjetlo srce prima od Allaha, a zatim srce njime usmjerava čovjekov pogled, sluh, organe i ostale dijelove tijela.

Uloga srca u ovom uzimanju i davanju jeste uloga posrednika: ono prima svjetlo od Allaha i njime usmjerava čovjekovo ponašanje, kretanje, govor i stavove.

Ovo je znak zdravlja srca: prima Kur'an i daje Kur'an, poput plodne zemlje koja prima svjetlost, zrak i vodu, te daje lijepe plodove.

Vođa pravovjernih, a.s., opisujući Kur'an rekao je: “Božijom Knjigom vidite, govorite i čujete.”

Kad srce izgubi svoje zdravlje, izgubi i moć primanja i usmjeravanja, te nije u stanju primiti Kur'an (koji se spušta) od Allaha.

A kad srce izgubi moć primanja Kur'ana (koji se spušta), izgubilo je i moć usmjeravanja svog vlasnika i uzdizanja Kur'ana (koji se uspinje) ka Allahu namazom i dovom.

To stanje jeste stanje zaključanosti srca, o kojem Allah u Kur'anu kaže:

Gluhi, nijemi i slijepi su, nikako da se osvijeste.[9]

Gluh i slijep nije u stanju primiti poziv niti svjetlo, te tako nije u stanju niti govoriti, pa je prirodno i nijem.

Uzvišeni Allah, govoreći o Sinovima Israilovim, kaže:

Ali srca vaša poslije toga postala su tvrda, kao kamen su ili još tvrđa.[10]

Kamenje nije u stanju prihvatiti svjetlost, zrak i vodu, te uzvratiti sve ono od svjetlosti, vode i zraka što je bilo usmjereno prema njemu, kao što ni, po prirodi stvari, nije u stanju dati plodove. Jer, plodovi koje daje rodna zemlja posljedice su primanja svjetlosti, zraka i vode.

Isti je slučaj i sa srcem kad izgubi zdravlje. Ono tad ne prima niti daje svjetlo. To je stanje potpune zapečaćenosti. Stanje mrtvila srca u kojem srce gubi svaku životnost, jer njegov život jeste u uzimanju i u davanju, a kad ostane bez ovog svojstva, ostalo je i bez života.

Uzvišeni Allah o smrti srca kaže:

Allah će dati da čuje onome kome On hoće, a ti ne možeš učiniti da oni u grobovima čuju![11]

Još kaže:

Ti ne možeš učiniti da mrtvi čuju niti da gluhi čuju dozivanje! [12]

I kaže:

I njima je svejedno opominjao ih ti ili ih ne opominjao, oni neće vjerovati.[13]

Nije nemoć u dozivanju niti u samom vršenju dozivanja, već je nemoć u sposobnosti mrtvog da čuje.

To je ovo stanje mrtvila srca, njegove zatvorenosti i raskida s Allahom.

 

[1] El-Furkan, 32.

[2] Ez-Zummer, 23.

[3] En-Nisa’, 174.

[4] Ali ‘Imran, 138.

[5] El-A‘raf, 203.

[6] El-En‘am, 122.

[7] El-Hadid, 28.

[8] En-Nur, 40.

[9] El-Bekare, 18.

[10] El-Bekare, 74.

[11] Fatir, 22.

[12] En-Neml, 80.

[13] Ja-sin, 10.

  • 4 Marta, 2019