Džihad – podnošenje teškoća

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Džihad

Podnošenje teškoće u pokornosti Allahu

1. Imam Ali, mir s njim: “Čvrsto prigrlite marljivost, trud, spremnost i pripravnost!”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Pokornost Uzvišenom Allahu će postići samo onaj koji uloži trud i iscrpi svu snagu.”[2]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Znajte da ne posreduje između Allaha i Njegovih stvorenja bliski melek, niti Poslanik vjerovjesnik, niti bilo ko drugi od stvorenja, osim pokornost Allahu. Zato se trudite u pokornosti Allahu.”[3]

 

Najmarljiviji ljudi

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čovjek koji se najviše trudi je onaj koji napusti grijehe.”[4]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najvrjedniji džihad je taj da svoje jutro otpočneš sa namjerom da nikome ne učiniš nepravdu.”[5]

3. Imam Bakir, mir s njim, poslije riječi jednog čovjeka: “Djelo mi je slabo, sa malo namaza i posta, međutim, trudim se da jedem dozvoljeno i da u postelju liježem samo sa dozvoljenom” kazao je: “A koji je džihad bolji od očuvanja krepost stomaka i spolnoga organa?!”[6]


[1] Nehdžu-l-belaga, govor 230.

[2] Gureru-l-hikem, 6009.

[3] El-Kafi, 8/7/11.

[4] Emali-s-Saduk, 28/4.

[5] El-Mehasin, 1/456/1053.

[6] Isto, 1/455/1052.

  • 15 Novembra, 2022