Husejn, a.s., sejjid šehida, predvodnik džennetlija

Autor: Mustafa Kamali
Izvor: Sunce pod kopitama
Share

Husejn, a.s., sejjid šehida, predvodnik džennetlija

Husejn[1] je bio sin Alija i Fatime, unuk časnog Poslanika, s.a.v.a. Poslanik je njega i njegovog brata Hasana zvao svojom djecom.[2]

Predstavio ih je kao predvodnike mladića Dženneta.[3]

Husejna je smatrao svojim, a sebe Husejnovim.[4]

Također je govorio da će onoga koji voli Husejna i Bog voljeti.[5]

Husejna i njegovog brata Hasana je predstavio kao svoja dva mirisna cvijeta Ovoga svijeta.[6]

Upravo Husejn je bio jedna od pet osoba koja se nalazila ispod Poslanikovog, ogrtača[7] kada je spušten ajet-tathir[8] (o pročišćenju) i njegova čistoća je bila zagarantovana od strane Uzvišenog Gospodara.[9]

Husejn je bio i jedan od članova Poslanikovog Ehli bejta, a Ehli bejt je, pored Kur'ana, jedan od dva velika amaneta Božijeg Poslanika, s.a.v.a., koje je ostavio svom ummetu za samoočuvanje od zablude[10] i za koje je puno napominjao da se paze.[11]

Između ostalog, Husejn je bio jedan od članova porodice zbog koje su spušteni ajeti sure Dahr (od petog do šesnaestog).[12]

Uopće, bio je jedna od najomiljenijih osoba kod Poslanika[13] i Poslanik je rekao da će biti u ratu protiv onoga koji je u ratu s Husejnom.[14]

 


[1]Husejn ibn Ali ibn ebi Talib el-Kureši el-Hašimi ebu Abdullah es-Sibt eš-Šehid (4–61. h. / 625–680. god.) sin hazreti Fatime, rođen je trećeg ša'bana, treće godine po hidžri. Nakon oca i brata on je treći imam iz Poslanikove porodice.

[2]Sunenu-t-Tirmizi, kitabu-l-menakib, br. 3769 i 3772; Mustedreku-s-sahihejn, sv. 3, me'rifetu-s-sehabe, br. 4827 i 4829.

[3]SunenutTirmizi, kitabulmenakib, br. 3768 i 3781; Sunenu ibn Madže, kitabulmukeddime, br. 118; Musnedu Ahmed, br. 11200, 11224 i 22819; Mustedrekussahihejn, sv. 3, merifetussehabe, br. 4841-4833; Ensabulešraf, sv. 8, str. 185. S obzirom da svi koji budu u Džennetu biti će mladi to znači da je Husejn, a.s., predvodnik ili sejjid svih džennetlija.

[4]SunenutTirmizi, kitabulmenakib, br. 3775; Sunenu ibn Madže, kitabulmukeddime, br. 144; Mustedrekussahihejn, sv. 3, merifetussehabe, br. 4873; Subulu-l-huda, sv. 11, str. 73.

[5]SunenutTirmizi, kitabulmenakib, br. 3775; Sunenu ibn Madže, kitabulmukeddime, br. 143 i 144; Mustedrekussahihejn, sv. 3, merifetussehabe, br. 4829.

[6]SahihulBuhari, kitabulfedail, br. 1371 i kitabuledeb, br. 5648; SunenutTirmizi, kitabulmenakib, br. 3770; Usdulġabe, sv. 1, str. 497.

[7]SunenutTirmizi, kitabulmenakib, br. 3787; Mustedrekussahihejn, sv. 3, merifetussehabe, br. 4759-4763.

[8]El-Ahzab, 33.

[9]Sahihu Muslim, kitabulfedail, br. 2424; Mustedrekussahihejn, sv. 3, merifetussehabe, br. 4759-4762.

[10]SunenutTirmizi, kitabulmenakib, br. 3788; Mustedrekussahihejn, sv. 3, merifetussehabe, br. 4765 i 4769.

[11]Sahihu Muslim, kitabulfedail, br. 2408.

[12]Tefsiru-l-Kurtubi; Tefsiru-r-Razi; Tefsiru-ś-Śe'lebi; Tefsiru-n-Nesefi; El-Keššaf; El-Alusi

[13]SunenutTirmizi, kitabulmenakib, br. 3782.

[14]Sunenu ibn Madže, kitabulmukeddime, br. 145; Mustedrekussahihejn, sv. 3, merifetussehabe, br. 4767 i 4768.

  • 2 Septembra, 2019