Imam Ali ibn Husejn Zejnul-Abidin, a.s.

Share

Imam Ali ibn Husejn Zejnul-Abidin, a.s.

Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin Sedždžad, mir s njim,  četvrti Imam, rođen je u Medini, 5. ša’bana 38. hidžr. god. Majka mu je Šahbanu, kćerka Jezdigarda, perijskog kralja. Odrastao je uz amidžu Hasana i oca Husejna.

Bio je na Kerbeli, ali shrvan teškom bolešću nije mogao sudjelovati u borbi. Vidio je krvavu Kerbelu i poubijana i iznakažena tijela šehida, među kojima su mu bili otac, tri brata i još trinaest najbližih srodnika.

I njega i ostale članove Poslanikove porodice odveli su  kao zarobljenike, prvo u Kufu, a potom u Damask. Njegov čuveni govor u Kufi osvijestio je ljude i upoznao ih s položajem Ehli bejta.

Nakon nekog vremena zatočenja u Damasku, otpravljen je s porodicom u Medinu. Povukao se u kuću i nije prihvatao susrete i razgovore s bilo kime ko se udaljio od Gospodara. Kažu da nakon Kerbele gotovo nikada nije prišao jelu, a da nije zaplakao. Jednog dana sluga mu reče: “O sine Božijeg Poslanika, zar nije vrijeme da tvoja tuga prestane?” On mu je odgovorio:

“Teško tebi! Ja’kub, a.s., je imao dvanaest sinova. I Bog učini da jedan od njih nestane. Oči njegove pobijeliše od plača neprestanog, glava njegova posijedi od žalosti, a leđa mu se pogeše od tuge, iako mu je sin bio živ. A ja sam gledao kako mi ubijaju oca, brata, amidžu i sedamnaest članova porodice. Kako tuga moja može prestati?”

Mnogi su od njega zahtijevali da pozove i povede Božije robove u borbu protiv nasilničke vlasti. Ali on je znao šta je rano, a šta kasno. On je prvi od Imama počeo držati predavanja u Poslanikovoj džamiji. Među rijetkim robovima Božijim kojima je mogao otkrivati i predavati tajne pokoravanja Bogu bili su Ebu Hamza Sumali i Ebu Halid Kabuli. Poučavao je o čuvanju znanja i razdvajao čuvanje od pukog prenošenja.

Imam Zejnu-l-Abidin je zbog okolnosti u kojima je živio i zahtjeva svog vremena najuzvišenija učenja islama i duhovne spoznaje širio u obliku dova i molitvi. Jedinstvena časna zbirka dova Es-Sahifetu es-Sedžadijje, u kojoj su sabrane 54 molitve, predstavlja jedan dio njegovih učenja. Od njega je prenesena i Poslanica o pravima u kojoj pojašnjava obaveze robova prema Gospodaru i stvorenjima. Otrovan je po naredbi Velida ibn Abdulmelika. Preselio je 25. muharrema u Medini i ukopan u groblju Bekijja. 

  • 29 Marta, 2020