Scroll to top
Podijeli

Kako će Imam Mehdi, a.s. upućivati?14. Aprila 2019.

Kako će Imam Mehdi, a.s., upućivati?

 

  1. Mehdi posredstvom svog vilajeta upotpunjuje iman

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “…i ko želi da susretne Allaha, slavljen neka je On, a da mu iman bude upotpunjen i islam uljepšan, nek drži do vilajeta Iščekivanog Hudždžeta ibn Hasana, neka je Božiji blagoslov s njim. Oni (Imami) su vođe upute, znamenja bogobojaznosti. Onome ko ih bude volio i držao za zaštitnike, ja jamčim kod Allaha, Svevišnjeg, Džennet.”[1]

 

  1. Očituje vjeru

Preneseno je od Zapovjednika vjernika Imama Alija, a.s., da je rekao: “Deveti tvoj potomak, o Husejne, jeste onaj koji ustaje sa pravom, očituje vjeru i uspostavlja pravdu.” Imam Husejn, a.s., je upitao: “ Zapovjedniče vjernika, zbilja će to biti?” i odgovorio mi je: “Da, tako mi Onoga Koji je poslao Muhammeda, s.a.v.a., za vjerovjesnika i odabrao ga iznad svih ljudi, ali to će biti nakon skrivenosti i zabune, kad neće ostati čvrsti u vjeri niko osim iskrenih koji su dostigli duh jekina (čvrsto uvjerenje), neki od onih od kojih je Allah, slavljen neka je On, uzeo zavjet za naš vilajet, upisao iman u srcima njihovim i učvrstio ih Svojim Duhom.”[2]

 

  1. Upućivač

Preneseno je od Ebu Sa’ida El-Horasanija da je rekao: “Pitao sam Imama Sadika, a.s.: ‘Je li Mehdi i Kaim isto, jedna osoba?’ Odgovorio je: ‘Da.’ Pitao sam: ‘Zašto je on nazvan Mehdijem?’ Odgovorio mi je: ‘Zato što on upućuje na svaku skrivenu stvar.’”[3]

 

  1. Posljednji Poslanikov nasljednik

Preneseno je od Halime bint Muhammeda ibn Ali el-Dževada, a.s., da je rekla: “Rođenje El-Kaima je bilo uoči polovine šabana 250. hidžretske godine. Njegova majka je Nerdžis, kćerka kralja Rima.” I dodala je: “Kad ga je rodila, on je pao na sedždu i tada sam vidjela da mu je na ramenu svjetlom ispisano: Doći će istina i iščeznuti laž.“, potom: “Odnijela sam ga Imamu Hasanu, a.s., a on je dotaknuo svojom časnom rukom njegovo lice pa rekao: ‘Progovori, o Dokazu Božiji, Ostatku vjerovjesnika, Pečatu Poslanikovih nasljednika, Posjedniče bijelog puta, Svjetiljko iz dubine mora ogromnog sjaja, progovori, o namjesniče bogobojaznih, o svjetlo Poslanikovih nasljednika.” I on progovori: ‘Svjedočim da nema boga osim Allaha i da je Muhamamed Njegov rob i poslanik i da je Ali postavljeni zaštitnik od Allaha.’”[4]

[1] Biharu-l-envar, sv. 27, str. 108.

[2] Kemalu-d-din ve temamu-n-ni'ma, str. 304.

[3] El-Gajbe, 471.

[4] Mešariku envari-l-jekin, str. 157.

Povezani članci