Scroll to top
Podijeli

Kako će Imam Mehdi, a.s., vladati Zemljom?14. Aprila 2019.

Kako će Imam Mehdi, a.s., vladati Zemljom?

  1. Namjesnik Allaha i Njegovog Poslanika, s.a.v.a.

Preneseno je od Imama Rida, a.s., a on prenosi od svojih očeva, da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: “Neće nastupiti Smak svijeta sve dok ne ustane istinski El-Kaim od nas, a to će biti onda kad mu Allah, neka je slavljen, dozvoli. Ko god ga bude slijedio, taj je spašen, a ko bude zaostao, upropašten je. Sjetite se Allaha, sjetite se Allaha, Božiji robovi, pa idite njemu čak i ako budete morali prevaliti put po snijegu, jer je doista on namjesnik Uzvišenog Allaha i moj je namjesnik.”[1]

 

  1. Namjesnik Zemlje i Božijih prijatelja

Preneseno je od Abdullaha ibn Abbasa da je čuo od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., sljedeće: “Kad sam bio odveden na sedmo nebo i odatle na Sidretul-Munteha, a odatle do Vēla svjetlosti, pozvao me moj Gospodar, slavljen neka je On: ‘…i preko tebe i njih i imama iz njegovog potomstva smilujem se Svojim robovima i robinjama i posredstvom Kaima od vas obnavljam Svoju Zemlju s veličanjem Mene, slavljenjem Mene, izgovaranjem Moje jednoće, priznavanjem Moje veličine, hvaljenjem Mene.’”[2]

Također je u hadisu o miradžu preneseno od Poslanika da je rekao: “Rekao je Allah neka je slavljen, o Kaimu, neka Allah ubrza njegov časni dolazak: ‘Posredstvom njega ću očistiti Zemlju od Svojih neprijatelja i dat ću je u naslijeđe Svojim prijateljima. Posredstvom njega unizit ću riječ onih koji su Me poricali, a uzvisiti Svoje riječi. Posredstvom njega oživjet ću Svoje robove i Svoje gradove, po Svome znanju. Njemu ću objelodaniti blaga i riznice, uz Moju volju. Njemu ću ukazati na tajne i nutrine, uz Moje htijenje, i pomoći ću mu posredstvom Mojih meleka kako bi ga podržali u izvršenju Moje zapovijedi i očitovanja Moje vjere. On je uistinu zaštitnik postavljen od Mene i on je istinski Mehdi Mojim robovima.’” [3]

 

  1. Posjednik Zapovijedi

Preneseno je od Isa El-Haššaba da je rekao: “Upitao sam Imama Husejna ibn Alija, a.s.: ‘Jesi li ti Posjednik Zapovijedi?’ i odgovorio mi je: ‘Nisam, Posjednik Zapovijedi je protjeran, bjegunac čiji je otac nepravedno ubijen. Njegovo priime je kao priime njegovog amidže i on će nositi svoju sablju osamnaest mjeseci.”[4]

 

  1. Uklanja nevolju i priziva kišu

Preneseno je od Ahmeda ibn Ishaka ibn Sa'da El-Aš'arija da je rekao: “Otišao sam kod Imama Ebu Muhammeda Hasana ibn Alija, a.s., želeći ga pitati o njegovom nasljedniku, pa mi je ovako rekao: ‘O Ahmede ibn Ishak, doista Allah, slavljen neka je On, otkako je stvorio Adema, a.s., Zemlju nije ostavio, niti će je ostaviti do smaka svijeta bez Svog dokaza za Svoje robove, posredstvom kojeg uklanja nevolje od stanovnika Zemlje, spušta kišu i izvodi blagodati zemlje.’ Upitao sam potom: ‘Sine Poslanika, pa ko je imam i nasljednik nakon tebe?’, a Imam, a.s., je iznenada ustao, ušao u kuću, potom izašao, noseći na ramenu dječaka, koji je imao oko tri godine, a lice mu je bilo poput mjeseca u polovini mjeseca, pa je rekao: ‘O Ahmede ibn Ishak, da nisi uživao poštovanje kod Allaha i njegovih Dokaza, ne bih ti pokazao ovog svog sina; doista je on imenjak Božijeg Poslanika, s.a.v.a., a nosi i njegov nadimak. On će Zemlju ispuniti pravednošću i pravdom onako kako će prije toga biti ispunjena nepravdom i tlačenjem.”[5]

Također je preneseno da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: “Na kraju vremena moga ummeta doći će Mehdi, Allah će mu podariti kišu, Zemlja će izbaciti bilje svoje, imetak će biti ispravno dijeljen, uvećat će se stoka i ummet će biti cijenjen i velik.”[6]

 

  1. Oživitelj robova i gradova

Preneseno je od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., u hadisu o Mi’radžu: “Rekao je Allah, slavljen neka je On, o El-Kaimu, neka Allah Uzvišeni ubrza njegov dolazak: ‘… i posredstvom njega ću oživjeti Svoje robove i gradove, po Znanju Svom, i Njemu ću ukazati na tajne i nutrine, uz Svoje htijenje.”[7]

[1] Biharu-l-envar, sv. 51, str. 65.

[2] Biharu-l-envar, sv. 23, str. 128.

[3] Biharu-l-envar, sv. 18, str. 341.

[4] Kemalu-d-din ve temamu-n-ni'ma, str. 318.

[5] Kemalu-d-din ve temamu-n-ni'ma, str. 384.

[6] Kenzu-l-‘ummal, hadis 38700.

[7] Biharu-l-envar, sv. 18, str. 341.

Povezani članci