Scroll to top
Podijeli

Kako će se Imam Mehdi, a.s., boriti?14. Aprila 2019.

Kako će se Imam Mehdi, a.s., boriti?

  1. Ubica pristalica mnogoboštva

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Znajte, doista on je pomoć vjere. Znajte, doista je on osvetnik od tlačitelja. Znajte, doista je on osvajač utvrda i njihov rušitelj. Znajte, doista je on ubica svake skupine idolopoklonika. Znajte, doista je on taj koji će osvetiti sve prolivene krvi Božijih prijatelja.”[1]

 

  1. Osvetnik

Jedna od dova Imama Musa ibn Džafera, a.s., za El-Kaima Mehdija, a.s., jest sljedeća: “…ištem od Tebe imenom Tvojim skrivenim, sačuvanim, živim i opstojnim, kojim ako od Tebe neko nešto ište, neće ostati očajan, da blagosloviš Muhammeda i porodicu njegovu, da ubrzaš olakšanja Osvetnika od Tvojih neprijatelja i da mu ispuniš ono što si mu obećao, o Veličanstveni i Plemeniti.” Prenosilac dodaje: “Upitao sam ga za koga je molio i Imam, a.s., mi je odgovorio: ‘Za Mehdija iz porodice Muhammedove, s.a.v.a.’”[2]

 

  1. Razvijač Poslanikove, s.a.v.a., zastave

Preneseno je od Imama Ebu Džafera Bakira, a.s., da je rekao: “Kao da gledam El-Kaima, neka Allah ubrza njegov časni dolazak, kako je zavladao nad Nedžefom u Kufi. Kad zavlada nad Nedžefom, razvit će Poslanikovu zastavu, njen jarbol će biti od stubova Božijeg prijestolja, nosilac njen će biti onaj koga Allah, slavljen neka je On, podržava, i dovoljno će biti da je uperi prema nekom, pa da ga Allah, slavljen neka je On, upropasti.”[3]

 

  1. Podržavan od meleka

Eban ibn Teglib prenosi od Imama Ebu Abdullaha Sadika, a.s., da je rekao: “Kao da gledam El-Kaima, neka Allah ubrza njegovog časni dolazak, u Nedžefu u Kufi, a na njemu Poslanikov, s.a.v.a, štit … pa mu se spusti 13.313 meleka.” Eban dalje prenosi kako je upitao jesu li svi meleki, a Imam mu je odgovorio: “Da, oni koji su bili s Nuhom u lađi i oni koji su bili s Ibrahimom, a.s., kada je bio bačen u vatru i oni koji su bili s Musaom kada je more bilo rascijepljeno za Beni Israil i oni koji su bili s Isaom kad ga je Allah uzdigao Sebi i četiri hiljada meleka ‘znacima označenih’ koji su bili s Vjerovjesnikom, s.a.v.a., i hiljadu meleka koji ‘sve jedni iza drugih nastupaju’ i tristo i trinaest meleka s Bedra i četiri hiljade meleka koji su sišli da se bore uz Husejna ibn Alija, a.s., pa im nije bilo dopušteno ratovanje.”[4]

[1] Biharu-l-envar, sv. 37, str. 213.

[2] Biharu-l-envar, sv. 83, str. 81.

[3] Kemalu-d-din ve temamu-n-ni'ma, str. 672.

[4] Biharu-l-envar, sv. 52, str. 328. i 329.

Povezani članci