Scroll to top
Podijeli

Kakav je opis Imama Mehdija u Časnom Kur’anu?14. Aprila 2019.

Kakav je opis Imama Mehdija u Časnom Kur’anu?

  1. Izvorska voda

Ebu Besir prenosi da je Imam Ebu Džafer Bakir, a.s., o riječima Božijim: Ti reci: Kažite vi meni, ako vam voda vaša presahne, ko će to vama vodu izvorsku dati?”[1] rekao: “Ovaj ajet je objavljen o El-Kaimu, a znači: ako vam Imam bude skriven, i ne budete znali gdje se nalazi, pa ko će vam dovesti vašeg vidljivog Imama koji će vam donijeti vijesti s neba i Zemlje, Božiji halal i haram?“ Zatim je Imam, a.s., dodao: “Tako mi Allaha, ovaj ajet još nije primijenjen i tek treba da dođe vrijeme njegove primjene.”[2]

 

  1. Dan kada se očituje

Preneseno je od Muhammeda ibn Muslima da je rekao: “Pitao sam Imama Ebu Džafera Bakira, a.s., o riječima Božijim: i dana kada se očituje[3], rekao je: ‘Dan znači El-Kaim od nas, Ehli bejta, a.s.; kad ustane, nadvladat će vlast neistine.”[4]

 

  1. Zvijezde skrivalice koje jezde i kriju se pred očima

Preneseno je od Umm Hanije da je rekla: “Susrela sam Imama Ebu Džafera Muhammeda ibn Alija ibn Husejna ibn Alija ibn Ebu Taliba, a.s., i pitala ga o časnom ajetu: I zaklinjem se zvijezdama skrivalicama, koje jezde i kriju se pred očima[5], pa je odgovorio: ‘To je Imam koji će se kriti u svoje vrijeme, po odredbi iz Njegovog znanja, devetsto šezdeset godina, zatim se pojaviti kao blistava svjetlica u tmini noći, pa ako to budeš doživjela, bit ćeš sretna.”[6]

 

  1. Svjetlost sunca

Preneseno je od Imama Ebu Abdullaha Sadika, a.s., da je rekao: “Tako mi sunca i njegovog sjaja[7] znači Zapovjednik vjernika, a.s., a njegov sjaj jest ustanak El-Kaima, a.s., jer Allah, slavljen neka je On, je rekao: i nek se svijet već jutrom sakupi.[8], a I mjesec kad ga prati ustopice[9], znači Hasan i Husejn.”[10]

 

  1. Zora

Preneseno je od Imama Ebu Abdullaha Sadika, a.s., da je rekao: “Riječi Njegove, slavljen neka je On: Tako mi zore…, znače El-Kaim, a.s., a deset noći su Imami od Hasana do Hasana, šef’ znači Zapovjednik vjernika i Fatima, a.s., i vitr jeste Allah Jedini Kome nema sudionika.”[11]

 

  1. Božija ostavština

Preneseno je od Imama Sadika, a.s., da ga je neki čovjek pitao o El-Kaimu oslovljava li se on pri selamu sa Zapovjednik vjernika i odgovorio je: “Ne, to je ime koje je Allah nadjenuo Zapovjedniku vjernika (Imamu Aliju), niko prije njega nije tako nazvan niti će biti poslije njega, osim nevjernik.” Potom ga je čovjek upitao: “Neka sam žrtva za tebe, kako se njemu naziva selam?” i odgovorio je: “Kaži: selam tebi, o Božija ostavštino!” Zatim je proučio ajet: Ono što vam je Allah ostavio je bolje vama ako ste vjernici.[12][13]

Preneseno je od Imama Bakira, a.s., da je rekao: “Kada izađe, naslonit će se leđima na Kabu. Skupit će se oko njega tri stotine i trinaest ljudi. Prvo što će on reći je ajet: Ono što vam je Allah ostavio bolje je za vas ako ste vjernici.[14] Potom će reći: ‘Ja sam Ostavština Božija (Baqijjetullah), dokaz Božiji (Hudždžetullah) i halifa Njegov nad vama.’ Niko ga od muslimana neće pozdraviti osim riječima: ‘Es-selamu alejke, o Ostavštino Božija (Baqijjetullah) na Zemlji.’”[15]

 

[1] El-Mulk, 14.

[2] Kemalu-d-din ve temamu-n-ni'ma, str. 325.

[3] El-Lejl, 2.

[4] Biharu-l-envar, sv. 24, str. 71.

[5] Et-Tekvir, 15. i 16.

[6] Kemalu-d-din ve temamu-n-ni'ma, str. 324. i 325.

[7] Eš-Šems, 1.

[8] Ta-Ha, 59.

[9] Eš-Šems, 2.

[10] Tevilu-l-ajat, sv. 2, str. 803.

[11] Te’vilu-l-ajat, sv. 2, str. 792.

[12] Hud, 86.

[13] El-Kafi, sv. 1, str. 411.

[14] Hud, 86.

[15] Nuru-s-sekalejn, sv. 2, str. 392, hadis 194.