Mržnja

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Allahu mrski

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah mrzi starca bludnika, bogatog nepravednika, oholog siromaha i nasrtljivog prosca. Allah je poništio nagradu darivaocu koji prigovara za ono što je udijelio, a prezire otvorenog lažljivca.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., mrzi svakog znalca o Ovome svijetu koji je neznalica o Onome svijetu.”[2]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah, dž.š., mrzi svakog surovog i umišljenog čovjeka, galamdžiju na javnom okupljalištu, koji je noću poput lešine, a danju poput magarca, koji je znalac o Ovome, a neznalica o Onome svijetu.”[3]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah, dž.š., mrzi čovjeka kojem na silu uđu u kuću, a on se ne bori.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Zaista Allah, dž.š., mrzi čovjeka bestidnog i drskog u nepokornosti.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., bi govorio: ‘Zaista Allah, dž.š., mrzi čovjeka koji se mršti na svoju braću.’”[6]

7. Imam Bakir, mir s njim: “Zaista Allah, dž.š., mrzi bestidnika odvratnog govora.”[7]

  

Ljudi najmrži Allahu

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najmrža stvorenja Allahu su ljudi u ove tri skupine: oni koji mnogo spavaju danju, a noću nikako ne klanjaju; oni koji mnogo jedu, a pritom ne spominju Božije ime niti Mu se zahvaljuju; oni koji se bez razloga mnogo smiju.”[8]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ljudi najmrži Allahu su u ove tri skupine: oni koji poriču u Haremu Mekke, oni koji u islamu žele uspostaviti džahilijetske običaje i oni koji nepravedno progone drugog čovjeka da bi mu prolili krv.”[9]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najmrži su Allahu oni od vas koji ogovaraju, prave razdor među braćom i u potrazi su za greškama nedužnih.”[10]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Stvorenje najomraženije Allahu, dž.š., jest učenjak koji obilazi namjesnike.”[11]

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najmrži od vas Meni su na Sudnjem danu brbljivci, podrugljivci i oni koji se razmeću.” Upitali su: “O Božiji Poslaniče, ko su oni koji se razmeću?” On odgovori: “To su oholi.”[12]

6. Imam Ali, mir s njim: “Allahu najmrže stvorenje je klevetnik.”[13]

7. Imam Ali, mir s njim: “Najodvratniji robovi Allahu su oni čija su briga stomak i spolni organ.”[14]

8. Imam Ali, mir s njim: “Najomraženije stvorenje Allahu je neznalica.”[15]

9. Imam Ali, mir s njim: “Najomraženije stvorenje kod Allaha je čovjek koji je sastavio neka znanja odavde i odande, koji je kopač u tminama smutnje, slijep prema onome što je skriveno u miru, nazivaju ga znalcem ljudi slični njemu, a da ni jedan čitav dan nije utrošio radi znanja.”[16]

10. Imam Ali, mir s njim: “Allahu najmrži rob je znalac-silnik.”[17]

11. Imam Bakir, mir s njim: “Pitao je Musa, a.s.: ‘Gospodaru moj, koji rob Ti je najmrži?’ Allah odgovori: ‘Onaj koji je noću poput lešine, a danju je besposlen.’”[18]

12. Imam Sadik, mir s njim: “Stvorenje najomraženije Allahu je rob čijeg se jezika ljudi plaše.”[19]

 

Allahu mrska djela

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allahu nema mrže stvari od punog stomaka.”[20]

2. Imam Bakir, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., pitao je Džebraila: ‘Koje mjesto je najomraženije Allahu?’ Džebrail odgovori: ‘Pijaca, a najmrži je onaj koji prije svih dođe, a posljednji ode.’”[21]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Zaista Allah jako mrzi spavanje i veliku besposlicu.”[22]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Tri su stvari koje Allah, dž.š. jako mrzi: spavanje danju bez noćnog ustajanja, bezrazložan smijeh i jedenje na sit želudac.”[23]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Dođe čovjek iz Has‘ama i upita Poslanika, s.a.v.a.: ‘Koje je djelo najmrže Allahu, dž.š.?’ Poslanik odgovori: ‘Pripisivanje druga Allahu.’ Čovjek upita: ‘A poslije toga?’ Poslanik odgovori: ‘Prekidanje rodbinskih veza.’ Čovjek upita: ‘A poslije toga?’ Poslanik reče: ‘Naređivanje zla i odvraćanje od dobra.’”[24]

6. Imam Rida, mir s njim: “Allah mrzi priču rekla-kazala, rasipanje imetka i mnogo moljakanja.”[25]

  

Mržnja

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Prenijele su se na vas bolesti prijašnjih naroda: mržnja i zavist.”[26]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Mržnja prouzrokuje tri stvari: licemjerje, nepravednost i samoljublje.”[27]


[1] Tuhafu-l-‘ukul, 42.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 28982.

[3] Kenzu-l-‘ummal, 43679; Sunenu-l-Bejheki-l-kubra, 20593.

[4] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/28/24.

[5] Gureru-l-hikem, 3437.

[6] Mustedreku-l-vesail, 8/321/9552.

[7] El-Bihar, 78/176/38.

[8] Kenzu-l-‘ummal, 21431.

[9] Kenzu-l-‘ummal, 43833; Sahihu-l-Buhari, 6374.

[10] El-Bihar, 71/383/17.

[11] Kenzu-l-‘ummal, 28985.

[12] Kenzu-l-‘ummal, 5184.

[13] Gureru-l-hikem, 3128.

[14] Isto, 3294.

[15] Isto, 3359.

[16] Kenzu-l-‘ummal, 44220.

[17] Gureru-l-hikem, 3164.

[18] El-Bihar, 76/180/8.

[19] El-Kafi, 2/323/4.

[20] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/36/89.

[21] El-Bihar, 84/4/76.

[22] Isto, 76/180/10.

[23] El-Hisal, 89/25.

[24] El-Kafi, 2/290/4.

[25] El-Bihar, 78/335/16.

[26] Me‘ani-l-ahbar, 367/1.

[27] Tuhafu-l-‘ukul, 316.

  • 14 Novembra, 2022