Nasilje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Nasilje

A kad ih On izbavi, oni odjednom bez ikakva osnova čine nered na Zemlji! O ljudi, nasilje koje činite da biste u životu na Ovome svijetu uživali – samo vama šteti; Nama ćete se poslije vratiti i Mi ćemo vas o onome što ste radili obavijestiti![1]
(Allah) Zabranjuje razvrat i sve što je odvratno i nasilje. On vas savjetuje da pouku primite.[2]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zlo koje najbrže biva kažnjeno je nasilje.”[3]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ko izvuče mač nasilja, od njega bude i ubijen.”[4]

3. Imam Ali, mir s njim: “Nasilje uskraćuje blagodati.”[5]

4. Imam Ali, mir s njim: “Nasilje vodi ka uništenju.”[6]

5. Imam Ali, mir s njim: “Čuvaj se nasilja jer ono ubrzava propast, a nasilnika ostavlja kao pouku drugima.”[7]

6. Imam Ali, mir s njim: “Nasilje vodi svoje sljedbenike u Džehennem.”[8]

7. Imam Sadik, mir s njim: “Pazi se da nikad ne izgovoriš nasilničku riječ, čak i ako si zadivljen sobom i svojom porodicom.”[9]

  

Nasilnik

1. Imam Sadik, mir s njim, o Božijim riječima: A onaj ko bude primoran, ali ne zbog nasilja i prestupa, rekao je: “Nasilnik je onaj koji se usprotivi Imamu.”[10]

 

Ratovanje sa nasilnicima muslimanima

Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih; a ako jedna od njih ipak učini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je učinila nasilje, sve dok se Allahovim propisima ne prikloni. Pa ako se prikloni, onda ih nepristrano izmirite i budite pravedni; Allah zaista pravedne voli.[11]

1. Imam Ali, mir s njim: “Dvije su vrste rata: ratovanje protiv mnogobožaca, koje neće prestati sve dok ne postanu muslimani ili dok poniženi ne dadnu otkupninu, te ratovanje sa onima koji su skrenuli sa Pravog puta, koje neće prestati sve dok se ne pokore Božijim propisima ili dok ne budu ubijeni.”[12]

2. Imam Ali, mir s njim: “Treba ratovati sa nasilnicima istom žestinom kao što se ratuje sa mnogobošcima. Treba se protiv njih pomoći svim mogućnostima koje posjeduju sljedbenici kible. Ako je moguće, treba ih zarobiti kao što se zarobljavaju mnogobošci.”[13]


[1] Junus, 23.

[2] En-Nahl, 90.

[3] El-Kafi, 2/327/1.

[4] Nehdžu-s-se‘ade, 1/52.

[5] Gureru-l-hikem, 382.

[6] Isto, 795.

[7] Isto, 2657.

[8] El-Kafi, 2/327/4.

[9] Isto, 2/327/3.

[10] Me‘ani-l-ahbar, 213/1.

[11] El-Hudžurat, 9.

[12] Vesailu-š-ši‘a, 11/18/3.

[13] Mustedreku-l-vesail, 11/65/12437.

  • 14 Novembra, 2022