Imam Husejnovo obraćanje Amru ibn Karezeu el-Ka’biju

Autor: Muhammed Sadik Nedžmi
Izvor: Vječna poruka
Share

Imam Husejnovo obraćanje Amru ibn Karezeu el-Ka’biju

Amr ibn Kareze je kao i Seid ibn Abdullah bio preuzeo na sebe da štiti Imama. U toku namaza više strijela ga je pogodilo u glavu i prsa i jako izranjavan, istovremeno sa Seidom, pao je na zemlju. Slušao je Seidov govor i Imamov odgovor pa ponovio isto pitanje:

“Sine Allahovog Poslanika, jesam li ispunio svoju dužnost?” Imam je i njemu dao isti odgovor: “Jesi, ti si izvršio svoju dužnost i ispred mene ćeš biti u Džennetu.” I još je dodao: “Prenesi moj selam Božijem Poslaniku i reci mu da i ja za tobom dolazim njemu u susret.”[1]

Hazreti Mehdi, a.s., u zijaretu Nahije mukaddese u kojem podučava o načinu zijareta šehidima, spominje i ovog šehida: “Es-selamu ala Amr Kareze el-Ensari.”

Ružno i lijepo

Ovakva je bila ličnost Amra ibn Kareze, koji je u vrijeme namaza svojim tijelom štitio svog Imama i svoja prsa izložio kao metu neprijateljskim strijelama. Toliko se strijela zabilo u njegovo tijelo da je neposredno poslije namaza pao na užareni pijesak Kerbele, ali je pored svega toga bio zabrinut za to je li izvršio svoju obavezu odanog vjernika prema sinu Allahovog Poslanika.

Ova zabrinutost je bila toliko jaka da je on takvog tijela, izrešetanog strijelama, oblivenog krvlju, suhih usana, drhtećim glasom upitao:

“Sine Allahovog Poslanika, jesam li ispunio svoju dužnost?” i Imam mu je odgovorio: “Jesi i ispred mene ćeš biti u Džennetu.”

Međutim, budući da su na ovom svijetu uvijek ružno i lijepo, tmina i svjetlost, nesreća i sreća jedno pored drugog, prikladno je da pored svjetlosti spoznaje Amra ibn Kareze vidimo i tmine zalutalosti njegovog brata Alija ibn Kareze.

Pošto smo se upoznali s blistavim licem Amra ibn Kareze, da upoznamo i ružno lice Alija ibn Kareze. Kako nećemo biti iznenađeni kad vidimo ovakve ljepote i ružnoće, slasti i gorčine, vjerovanja i nevjerovanja jedno pored drugog u historiji? Također, upoređivanjem ličnosti Kareze ibn Kaba i Alija ibn Kareze, oca i sina, jasno se uočava primjer časnog ajeta: i izvede mrtvo iz živog.

Kadeze ibn Ke'b je bio jedan od Poslanikovih ashaba, prenosilac hadisa i prijatelj Zapovjednika vjernih. U bitkama na Uhudu i ostalim poslije učestvovao je uz Božijeg Poslanika, s.a.v.a., a u bici na Siffinu bio je jedan od vojskovođa vojske imama Alija. Bio je i namjesnik imama Alija u Farsu. Preselio je 51. godine po hidžri. Rečeno je da je bio prvi čovjek u Kufi nakon čije smrti je održano žaljenje.

Kareze ibn Ke'b je imao više djece od kojih su Amr i Ali najpoznatiji – Amr po svojoj vjernosti i požtvovanosti, a Ali po svojoj zabludi i nesreći. Amr je s imamom Husejnom došao na Kerbelu. Imam mu je prepustio obaveze pregovora s Omerom ibn Sa'dom, i do dolaska Šimra na Kerbelu i prekida bilo kakvih veza i pregovora, on je obavljao tu dužnost na najbolji način.

Na dan Ašure je bio jedan od prvih koji je tražio dozvolu od imama Husjena da se bori. Stao je pred neprijateljske redove, recitovao ratne stihove i nakon što se borio određeno vrijeme, vratio se do šatora da se odmori. U vrijeme podne namaza preuzeo je dužnost da štiti imama Husejna i, kako je spomenuto, usljed velikog broja strijela, postao je šehid.

S druge strane, Ali ibn Kareze je na Kerbelu došao s Omerom ibn Sa'dom i Kufskom vojskom da se bori protiv imama Husejna. Saznavši za pogibiju svog brata na dan Ašure, istupio je iz redova neprijateljske vojske i obratio se imamu Husejnu:

“Husejne, lažljivče, sine lažljivca! Prevario si moga brata i odveo ga s pravog puta pa si ga ubio!”

Imam mu je odgovorio:

“Ja nisam prevario tvog brata, niti sam ga odveo s pravog puta, već ga je Svevišnji Allah uputio na pravi put, a tebe na stranputicu.”

Ali ibn Kareze mu je zaprijetio: “Neka mene Allah ubije ako te ne ubijem” pa krenuo prema njemu, ali se između njega i Imama ispriječio Nafi’ ibn Hilal i ubo ga kopljem, nakon čega je ovaj pao. Neprijateljski vojnici nisu dali Nafi'u da ga ubije, nego su odvukli njegovo ranjeno tijelo, izliječili ga i tako izbavili od smrti.[2]

 


[1] Mektelu avalim, str. 88; El-Luhuf, str. 95; Musiru-l-ahzan; El-Kamil fi-t-tarih, sv. 3, str. 290.

[2] O životopisu Kareze ibn Ke'ba vidi: El-Isabe, o njegovom i životopisu njegove djece vidi: Tenkihu-l-mekal, sv. 2, str. 332 i str. 28, pod slovo kaf; Ibsaru-l-ajn, str. 92.

  • 7 Oktobra, 2019