Odbrana vilajeta snagom argumenta

Share

Odbrana vilajeta snagom argumenta

Zuhejr ibn Kajn je ona osoba koja nije željela da se susretne sa Imamom Husejnom, ali isti taj Zuhejr je na dan Ašure bio jedan od zapovjednika vojske Imama Husejna, a.s. Važniji od Zuhejrovog šehadeta je Zuhejrov govor kojeg je održao ispred vojske Omer ibn Sa’da.

Jedan od prenosilaca iz vojske Omera ibn Sa’da po imenu Kesir ibn Abdullah Ša’bi kaže da se u jutro dana Ašure Zuhejr jašući na konju i noseći ratnu odjeću na sebi okrenuo se prema vojsci Omera ibn Sa’da i rekao:

“O Kufljani, plašite se Allahove kazne. Pravo koje musliman ima nad muslimanom je da ga posavjetuje. Mi smo sada braća i dok ne počnemo rat slijedimo istu vjeru. Međutim, kada rat počne vi ćete biti jedan, a mi drugi ummet. Bog nas je putem Poslanikove porodice stavio na teško iskušenje. Ja vas pozivam da pomognete ovu porodicu i da ostavite i ne pomažete Jezida i Ubejdullaha ibn Zijada jer vi u njihovoj vladavini niste vidjeli ništa osim ružnih postupaka, ubijanja i vješanja hafiza Kur’ana kao što je bio Hidžr ibn Adijj i njegovi ashabi, kao što je bio Hani ibn Urve i ljudi poput njega.”

Omerovi vojnici su upućivali nedolične riječi Zuhejru, a hvalili suUbejdullaha i upućivali dovu za njega.

Potom su rekli:

“Mi ne idemo odavde sve dok ne ubijemo Husejna ili ga ne odvedemo kod Ubejdullaha.”

Zuhejr je rekao:

“O robovi Božiji, Fatimin sin vam je dostojniji da mu ukazujete ljubav i da ga pomažete nego sin Sumejje (Ubejdullah ibn Zijad). Ako ga nećete pomoći pa nemojte ni svojim rukama proliti njegovu krv. Pustite neka Jezid sa njim postupi kako god želi. Kunem se dušom svojom da će Jezid biti zadovoljan vama i bez ubijanja Husejna.”

U tom trenutku je Šimr ispalio strijelu na Zuhejra i rekao:

“Ušuti, da ti Bog utiša glas. Umorio si nas koliko si pričao!”

Zuhejr mu je u odgovoru rekao:

“Ja ne pričam sa tobom, ti nisi ništa drugo do životinja. Ja ne mislim da ti znaš i dva ajeta iz Božije knjige. Hvatam ti muštuluk da ćeš na Sudnjem danu biti osramoćen i da te čeka teška patnja.”

Šimr mu je tada zaprijeto smrću rječima:

“Sad će tebe i tvoje ashabe stići smrt.”

Zuhejr je rekao:

“Plašiš li me to smrću?! Tako mi Boga šehadet sa Husejnom je u mojim očima bolji od vječnog života sa vama.”

Potom se okrenuo ljudima i glasno rekao:

“O robovi Božiji, nemojte da vas obmani ovaj osorni čovjek. Tako mi Boga, Poslanikov zagovor nikada neće obuhvatiti onu skupinu koja prolije krv njegove djece ili porodice i koja poubija njihove prijatelje.”

Kada je završio svoje obraćanje Imam Husejn ga je pohvalio i ohrabrio riječima:

“Života mi moga, ako je vjernik iz Faraonove porodice savjetovao svoj narod i ti si njih posavjetovao, dostavio im i upotpunio dokaz.”

Riječi i govor vjernika iz Faraonove porodice su toliko važne da je Uzvišeni Gospodar čitavu suru nazvao po njemu, a to je sura Vjernik (Gafir). Njegove govore prenosi na stranici i pol Kur’ana. Iznošenje dokaza je jedno važno pitanje. Časni Kuran kaže:

To su dokazi Naši koje Ibrahimu, za narod njegov, dadosmo, a Mi koga hoćemo na visoke razine podižemo, tvoj Gospodar je mudar i sveznajući je. (An’am, 83)

Stoga je neophodno da oni čuvari koji se žrtvuju na različitim poljima i one osobe koje su aktivne na društvenom polju posjeduju snagu argumentacije.

  • 12 Oktobra, 2019