Oprečnost hadisa o sakupljanju Kur'ana s Kur'anom

Autor: Sejjid Ebu-l-Kasim El-Hui
Izvor: El-Bejan - Uputa u tumačenje Kur'ana
Share

Oprečnost hadisa o sakupljanju Kur'ana s Kur'anom

Ove predaje oprečne su i Kur'anu jer mnogi kur'anski ajeti govore o tome da su sure Kur'ana spolja bile razdvojene jedne od drugih, da su sure bile raširene među ljudima, čak i među mnogobošcima i sljedbenicima ranije Objave. Vjerovjesnik, s.a.v.a., izazivao je, naime, mnogobošce da oni donesu nešto poput Kur'ana, da izmisle makar deset sura kakve su njegove, ili makar samo jednu suru, a što znači da su im sure bile dostupne.

U mnogim ajetima za Kur'an se upotrebljava izraz „Knjiga“ (Kitāb), kao i u Vjerovjesnikovoj, s.a.v.a., izjavi: “Ja ću među vama ostaviti dvije dragocjenosti (sekalejn): Allahovu Knjigu i svoju porodicu!”, što sugerira da je Kur'an bio zapisan i sabran u jednu cjelinu, s obzirom na to da označavanje Kur'ana izrazom “Knjiga” – u slučaju da se Kur'an nalazio samo u pamćenju ljudi – ne bi bilo korektno.

Štaviše, ovaj izraz ne priliči ni nečemu što je zapisano na kamenim pločama, kostima i plećkama, osim metaforično i iz obzira. Međutim, i kod metaforične upotrebe ove riječi mora postojati neki prateći indikator, jer izraz “knjiga” primarno se upotrebljava za nešto što posjeduje jedinstvenu zbirnu egzistenciju. Tim izrazom ne označava se nešto što je ispisano u razbacanim dijelovima, koji nisu sabrani u jedno, a pogotovo ne nešto što nije niti zapisano, što se čuva samo u pamćenju ljudi.

  • 8 Januara, 2020