Spoznaja Imama Mehdija, a.s.

Autor: Ali Asgar Rezavi
Izvor: Mev'ud šenasi va pasoh be šubehat
Share

Spoznaja Imama Mehdija, a.s.

“Ko umre a ne spozna Imama svoga vremena, umro je neznabožačkom smrću.”[1]

من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتهً جاهليه‏

Spoznaja spomenuta u ovoj predaji ne podrazumjeva formalno upoznavanje, već nešto ponad toga.

Šejh Saduk, r.a., o neophodnosti spoznaje Imama kaže: “Vadžib nam je da Poslanika, s.a.v.a., i Imame nakon njega, upoznamo po imenima i osobinama. To je vadžib, kojim smo obavezani, te Uzvišeni Allah neće prihvatiti ničiju ispriku, bilo da je riječ o nedužnom ili krivom neznalici.”[2]

Autor knjige Mikjalu-l-mekarim, pod upoznavanjem Imama o čemu se govori u predajama kaže: “Bez sumnje se pod spoznajom Imama svoga vremena, o čemu su govorili naši Imama, misli na to da ga upoznamo onakvim kakav i jeste, na način da nas ta spoznaja sačuva od sumnji onih koji u to ne vjeruju te da nas spasi od ljudi koji iznose krive tvrdnje koje odvode u zabludu. Takva se spoznaja ne može steći osim uz dvije stvari: Upoznavanje Imama po imenu i porijeklu, te upoznavanje njegovih karakteristika. Sticanje znanja o ovome spada među najvažnjie vadžibe.”[3]

           

Spoznaja mijenja čovjeka

Treba istaći činjenicu da je spoznaja karakteristika Imama u vremenu u kojem živimo, veoma značajna i važna, jer takvo što može dovesti do preporoda kako u individualnom tako i društvenom životu onih koji ga čekaju (muntezirin). Čovjek koji stvarno spozna osobine i zbilju svoga Imama, te ulogu koju on ima u Kreaciji, nikada ga neće smetnuti s uma.

Nije naodmet napomenuti činjenicu da spoznaja Imama svoga vremena nije odvojena od spoznaje prethodnih Imama. Ukoliko neko stekne općenitu sliku o Imamima, njihovom položaju i ulozi u uputi, te prepozna svoju odgovornost prema njima, sasvim sigurno da će ostvariti veoma kvalitetan uvid u Imama svoga vremena. Na taj način učinio je veliki pomak po pitanju spremnosti za još kvalitetniji pristup samoizgradnji.

 

Spoznaja pomaže ljubavi

Prirodno je da dok čovjek ne stekne pravi uvid u nešto, dok ne uvidi svoju potrebu prema tome, on to ne može ni voljeti, ili ga ne može voljeti na potreban način. Nasuprot tome nakon što spozna koristi i shvati potrebe, ne može a da to ne zavoli. Kada čovjek uvidi veličinu i položaj nekoga, te shvati da do grla pliva u potrebi za njim, nemoguće je a da se u njemu ne probudi ljubav, i što više otkriva njegovu veličinu a svoju malenkost i potrebitost, htio ne htio, voljet će ga i više i jače.

 

Tajna vječnoga spasa

Dragi moji, ukoliko ljubav prema Imamu Mehdiju, a.s., u duši bude tinjala poput plamena svijeće koji je na izdisaju, zbog čega si sve dublje i dublje u jarugama grijeha i duhovne tuge, potrudi se da dostojanstvenom spoznajom, onako kako to njemu i priliči, prosvjetliš svoju dušu, raspiriš svoju ljubav, da zasvijetli poput sunca, obroncima tvoga bića, da ti srce zasija a duša zasvijetli, izbavi te od grijeha i dovede te do vrlina i duhovnosti, te potare sve tragove tame iz duše tvoje.

Ukoliko vjernik učini to kako i dostoji, te spozna i shvati uzvišeni položaj Imama Mehdija, a.s., to će ga izbaviti od negativnog i provesti na teren moralnosti.

Jer spoznaja predstavlja osnovni temelj ljubavi, a ljubav je veoma jak faktor čuvanja od grijeha i osnovni put ukrašavanja duše. Upravo zbog toga u predajama koje su stigle do nas od čistoga Ehli bejta, a.s., veoma se potencira na pitanju spoznaje, te se za temelj vjere i spasenja ukazuje na spoznaju Boga, Poslanika i Imama.

[1] Sahihu Ibn Hibban, sv. 10, str. 434, hadis 4573.

[2] El-Hidajetu fi-l-usul ve-l-furu’, str. 28.

[3] Mikjalu-l-mekarim fi favaidi ed-dua'i li-l-Kaim, sv. 2, str. 107.

  • 17 Aprila, 2019