Zavjera ubistva Božijeg Poslanika, s.a.v.a.

Autor: grupa autora
Izvor: znamenja upute 1
Share

Zavjera ubistva Božijeg Poslanika, s.a.v.a.

Božiji Poslanik, s.a.v.a., i muslimani su krenuli natrag prema Medini nakon što su više od deset dana boravili na Tebuku. Šejtan je u dušama skupine koja nije vjerovala u Allaha i Njegovog Poslanika ubacio spletku i oni su odlučili da ubiju Poslanika, s.a.v.a., i to plašenjem njegove deve kada bude prolazila pored njih kako bi ga bacila u dolinu.

Kada je vojska stigla do jednog prijevoja na planinskom putu između Medine i Šama, Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Bolje je da idete dolinom jer je put širi” i ljudi su i krenuli dolinom, a on je krenuo putem kroz planinski prijevoj dok je Ammar ibn Jasir[1] vodio njegovu devu, a gonio ju je Huzejfa ibn Jeman. Kad je pala noć, Poslanik, s.a.v.a., je na mjesečini ugledao konjanike prekrivenog lica koji su mu se približili iza leđa na sumnjiv način. Rasrdio se i glasno povikao naredivši Huzejfi da udari na lica njihovih konja. Konjanici su se preplašili i shvatili da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., saznao za ono što su namjeravali pa su požurili napustiti prijevoj kako bi se umiješali među ostale da ih ne bi prepoznali.

Huzejfa je zatražio od Poslanika, s.a.v.a., da pošalje ljude da ubiju one koji su pokušali ubiti Poslanika nakon što ih je on prepoznao po njihovim konjima i prtljagu. Međutim, Poslanik milosti, s.a.v.a., im je oprostio i prepustio ih Allahu.[2]


[1] Ammar ibn Jasir ibn ‘Amir ibn Malik ibn Kinane, Ebu-l-Jekzan, jedan od prvih muslimana, skupa s roditeljima, porodično su pretrpjeli velike torture i muke od Kurejšija: njegova majka Sumejja je prvi šehid u islamu, a i otac mu je postao šehid. Ammar je bio razborit, čestit i vjeran ashab, prisutan u svim bitkama. Suprotstavio se hilafetu iz Sekife i ostao uz Ehli bejt, a.s., a na kraju je, kako je Božiji Poslanik, s.a.v.a., i bio nagovijestio, na Siffinu postao šehid, ubijen rukama nepravedne skupine – Muavije i njegovih pristalica. 

[2] Et-Tibjan,sv. 5, str. 260-261; Medžme'u-l-bejan, sv. 5, str. 90-91; Biharu-l-envar, sv. 21, str. 247; El-Megazi,sv. 2, str. 1402; Delailu-n-nubuvve, sv. 5, str. 256-257; Medžme'u-z-zevaid, sv. 1, str. 110.

  • 24 Aprila, 2024