Žena

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Žena

Jednakost muškarca i žene

1. Mekatil ibn Hajjan: “Kada se Esma bint Umejs vratila iz Etiopije sa svojim mužem, Džaferom ibn Ebi Talibom, otišla je kod Poslanikovih žena i upitala ih: ‘Ima li šta u Kur’anu o nama?’ One rekoše: ‘Ne.’ Otišla je zatim Poslaniku i rekla: ‘O Božiji poslaniče, zaista su žene odbačene i oštećene!’ On upita: ‘Zašto?’ Ona reče: ‘Jer se o njima ne govori po dobru kao o muškarcima.’ Tada je Allah objavio ajet: Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha – Allah je, zaista, svima njima oprost i veliku nagradu pripremio.[1]

2. Ed-Durru-l-mensur: Prenosi Bejheki od Esme bint Jezid El­Ensarije da je otišla kod Poslanika koji je sjedio sa ashabima i rekla: “Žrtvovala bih roditelje za tebe! Došla sam kao predstavnik žena – žrtvovala bih se za tebe! Znam da nema žene ni na Zapadu ni na Istoku koja se ne bi složila s mojim mišljenjem kada bi čula. Bog te je uistinu poslao i muškarcima i ženama i mi vjerujemo u tebe i u Boga Koji te je poslao. Mi žene smo ograničene i zatvorene u kući. Predstavljamo stubove vaših kuća, udovoljavamo vašim potrebama i nosimo vašu djecu. A vi, muškarci, imate prednosti nad nama džuma­ namazom, džematom, obilascima bolesnika, učestvovanjem na dženazama, Hadžom nakon Hadža, i – boljim od svega iznesenog – borbom na Allahovom putu. Kad god neko od muškaraca izađe iz kuće radi obavljanja Hadža, Umre ili provođenja džihada, mi čuvamo njegov imetak, šijemo odjeću za njega, odgajamo njegovu djecu! O Poslaniče, pa da li učestvujemo i u njihovoj nagradi?” Poslanik se potpuno okrenu prema ashabima i reče: “Da li ste dosada čuli da žena ovako dobro govori kada pita u vezi sa svojom vjerom?” Oni rekoše: “O Posla niče, nismo ni pretpostavljali da žena može stići do toga!” Zatim se potpuno okrenu prema njoj i reče: “O ženo, vrati se ženama koje su te izabrale za predstavnicu i objavi im da ukoliko je svaka od vas dobra žena svome mužu, ako se trudi da ga zadovolji i slijedi ga tako što se slaže sa njim, da je to ravno onome što muškarci čine.” Esma se vratila, izgovarajući od sreće: La ilahe illallah i Allahu ekber.[2]

3. Ebu Seid El­Hudri: “Došla je neka žena kod Poslanika i rekla: ‘O Poslaniče, muškarci se koriste tvojim riječima, odredi dan za nas pa da i nas učiš onome čemu te naučio Allah, dž.š.’ On odgovori: ‘Sakupite se u taj i taj dan na tom i tom mjestu.’ One su se okupile, otišao im je Poslanik i naučio ih onome čemu ga je naučio Allah, dž.š.”[3]

Najbolje osobine žena

1. Imam Ali, mir s njim: “Najbolja svojstva žena su najgora svojstva muškaraca: uznositost, bojažljivost i tvrdičluk. Tako, ako je žena uznosita, neće dopustiti da joj se pristupi. Ako je škrta, čuvat će imovinu svoju i imovinu muža svoga. A ako je bojažljiva, plašit će se svega što je može snaći.”[4]

Zabrana davanja uprave ženama

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Neće uspjeti narod koji povjeri upravu u ruke žene.”[5]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Ljudi koji svoje poslove prepuste ženama neće nikada uspjeti.”[6]

3. Imam Ali, mir s njim: “Nemoj davati ženi posao koji je iznad njenih mogućnosti, jer žena je cvijet, a nije upraviteljica. I nemoj pretjerivati u naklonosti prema njoj. Ne daji joj povoda za posre­ dovanje za druge.”[7]

Pohvala ljubavi prema ženi

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Što god je muškarcu vjera jača, veća je i ljubav prema ženi.”[8]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Etika svih poslanika, mir s njima, bila je ljubav prema vlastitim ženama.”[9]

Pokuđenost ljubavi prema ženama

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Iblis nema jače vojske od žena i srdžbe.”[10]

2. Imam Ali, mir s njim: “Tri su kušnje: ljubav prema ženama, a to je šejtanska sablja… Čovjek koji voli tuđe žene neće imati koristi od života.”[11]

3. Imam Ali, mir s njim: “Čuvaj se strasne zaljubljenosti u žene i velike ljubavi prema dunjalučkim slastima. Zaista je na kušnji onaj koji je strasno zaljubljen u žene, a prezren je onaj koji voli slasti.”[12]


[1] Nuru-s-sekalejn, 4/277/113; El-Ahzab, 35.

[2] Ed-Durru-l-mensur, 2/518.

[3] Et-Tergibu ve-t-terhib, 3/76/6.

[4] Nehdžu-l-belaga, mudrost 234.

[5] Sahihu-l-Buhari, 4163.

[6] Tuhafu-l-‘ukul, 35.

[7] Nehdžu-l-belaga, pismo 31.

[8] Nevadiru-r-Ravendi, 12.

[9] El-Kafi, 5/320/1.

[10] Isto, 5/515/5.

[11] El-Hisal, 113/91.

[12] Gureru-l-hikem, 2721.

  • 19 Decembra, 2022