Neumjerenost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Neumjerenost

O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete da molitvu obavite! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju.[1]

1. Imam Ali, mir s njim: “Teško rasipniku! Koliko li je samo daleko od dobrobiti za svoju dušu i toga da ostvari svoj posao!”[2]

2. Imam Ali, mir s njim: “Rasipništvo je propast, a umjerenost uvećanje imetka.”[3]

3. Imam Ali, mir s njim: “Zaista je davanje imetka nekome ko nema prava na njega rasipništvo i bacanje.”[4]

4. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, u dovi: “Bože, spriječi me da rasipam svoju opskrbu, utvrdi moj imetak od propadanja te ga uvećaj Svojim blagoslovom, i uputi me kako da ga utrošim u dobročinstvo!”[5]

Znakovi rasipnika

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Četiri su znaka rasipnika: hvali se krivdom, jede ono što nije u njegovom vlasništvu, izbjegava činjenje dobra, odbacuje onoga od koga nema koristi za sebe.”[6]

2. Imam Sadik, mir s njim, na pitanje Ishaka ibn Ammara: “Da li vjernik može imati deset košulja?”, reče: “Da.” Ishak ponovo upita: “Dvadeset?” Imam reče: “Da. To nije rasipništvo. Rasipništvo je da svečanu odjeću koristiš kao svakodnevnu.”[7]

3. Imam Askeri, mir s njim: “Darežljivost ima mjeru; ako se pređe, to je rasipanje.”[8]

Najmanji stepen rasipanja

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Jedan od oblik rasipanja je da jedeš sve što poželiš.”[9]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Najmanji oblici rasipanja su: baciti hranu koja ostane na dnu posude, korištenje odjeće za vani unutar kuće i bacanje košpica od hurme.”[10]

Ono što se ne ubraja u rasipanje

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema dobra u rasipanju i nema rasipanja u dobru.”[11]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Nema rasipanja u onome što tijelo održava zdravim. Rasipanje je u onome što upropaštava imetak i nanosi štetu tijelu.”[12]

3. Imam Kazim, mir s njim, na pitanje da li je rasipanje posjedovati dvadeset košulja: “Ne. Zapravo, time se odjeći produžava vijek. Međutim, rasipanje je da koristiš svečanu odjeću na prljavim mjestima.”[13]


[1] El-A‘raf, 31.

[2] Gureru-l-hikem, 10092.

[3] El-Bihar, 72/192/9.

[4] Nehdžu-l-belaga, govor 126.

[5] Es-Sahifetu-s-Sedždžadijje, dova 20.

[6] Tuhafu-l-‘ukul, 22.

[7] El-Bihar, 79/317/1.

[8] Ed-Durretu-l-bahire, 43.

[9] Kenzu-l-‘ummal, 7366; Sunenu Ibn Madždže, 3343.

[10] El-Bihar, 75/303/7.

[11] El-Bihar, 77/165/2.

[12] Isto, 75/303/6.

[13] Isto, 79/317/1.

  • 25 Novembra, 2022