Božija volja okončava nepravedne sankcije

Autor: Grupa autora
Izvor: Znamenja Upute 1
Share

Božija volja okončava nepravedne sankcije

Nakon tri godine sankcija tokom kojih su muslimani, zajedno s časnim Poslanikom, s.a.v.a., pretrpjeli teške bolove, glad, izoliranost i psihološki rat, Uzvišeni Allah je poslao jednog crva na dokument o sankciji obješen unutar Ka’be, koji je sve izjeo osim izraza ‘Bismike-llahumme’ (S Tvojim imenom Bože).

Svevišnji Allah je obavijestio Svog Poslanika o tome, pa je on obavijestio svog amidžu, Ebu Taliba, te su njih dvojica otišli do Mesdžidu-l-harama. Tamo su ih dočekali uglednici Kurejšija pomišljajući da to dolaze da se predaju i odreknu svojih stavova, ali Ebu Talib im je rekao: “Moj bratić me obavijestio da je Svevišnji Allah poslao crva na vaš dokument i da je izjeo sve osim Allahovog imena. Ako je to istina, vi ćete odustati od vašeg lošeg stava, a ako bude laž, ja ću vam ga predati…” Oni su se složili da je to pravedno, otvorili vrata Ka’be i vidjeli da se desilo upravo onako kako je Allahov Poslanik, s.a.v.a., i rekao pa pognuli glave od stida i srama.[1]

Prenesena je i druga verzija ovog događaja: da se sankcije i nedaće Beni Hašima u dolini nisu dopale nekim ljudima iz Kurejša, posebno mlađima, pa su se dogovorili da pocijepaju dokument i tako okončaju sankcije i suprotstave se njihovim pristalicama, ali kada su otvorili dokument, vidjeli su da ga je pojeo crv.[2]

Kako god da je bilo Kurejšije su doživjeli još jedan poraz, ali se nisu poljuljali u svom neprijateljstvu prema Poslaniku i Poslanici.

[1] El-Menakib, sv. 1, str. 63-66; I'lamu-l-vera, sv. 1, str. 125-129; Biharu-l-envar, sv. 19, str. 1-4; Et-Tabekatu-l-kubra, sv. 1, str. 208-210; Delailu-n-nubuvve, sv. 2, str. 311-314; El-Kamil fi-t-tarih, sv. 2, str. 87-89.

[2] Es-Siretu-n-nebevijje, sv. 1, str. 367; El-Kamil fi-t-tarih, sv. 2, str. 89.

  • 29 Decembra, 2019