Krasni muhabet doktora i šejha (7)

Autor: Dr. Muhammed Husejn Šodža'i Fer
Izvor: Dijalog doktora i šejha
Share

Nastojanje dobijanja blagoslova (teberruk) i bliskosti (tevessul) posredstvom umrlih

 

D: Također vas zanima tevesul Poslanikovim kaburom.

Š: Mi teberruk i tevessul nakon smrti ne smatramo dozvoljenim.

D: Tevessul za života je dozvoljen u ajetu i najbolji primjer je slučaj vezan za Jusufa, a.s.

Š: Da, i za vrijeme Poslanikovog života. Vodom kojom je on uzimao abdest oni su činili teberruk, no toga nema nakon smrti.

D: Imamo i nakon smrti.

Š: Gdje?

D: Jedan očiti primjer imamo u Subulu-l-huda ve-r-rešad, sv. 12, str. 347, osmo poglavlje, zatim u Sunenu Daremi, sv. 1, str. 56, u Ibn Dževziju, sv. 12, str. 357, prenose od Ebu-l-Havza'a o tevessulu kod Poslanikovog mezara za kišu.

“Avs ibn Abdullah kaže da je u Medini zavladala velika suša, pa su se ljudi požalili Aiši, ona je rekla da idu kod Poslanikovog mezara i napravite otvor prema nebu na plafonu iznad mezara da između mezara i neba ne bude prepreke. Tako su uradili i kiša je pala tako da je sve zazelenilo, deve su se uhranile tako da su postale gojazne, tu godinu su nazvali rodnom godinom.” Husejn Selim kaže da su prenosioci pouzdani.

Š: Veoma interesantno. Ovaj tevessul je nakon smrti Božijeg poslanika. Dobar primjer koji potvrđuje vaše riječi.

D: Ima još. hafiz Ibn Hadžer u knjizi Fethu-l-bari, sv. 2, str. 495, El-Musannef, Ibn ebi Šejbe, sv. 12, str. 32, prenosi sahih senedom od Ebu Saliha od Malika Darija koji je bio Omerov rizničar da je rekao kako je bila sušna godina za vrijeme Omera, pa je došao čovjek kod Poslanikovog mezara i rekao: “O Allahov poslaniče, išći kišu za svoj ummet zaista propadoše.” Zatim je taj čovjek sanjao Poslanika i reče mu idi kod Omera…” a Sejf u El-Futuhu prenosi da čovjek koji je sanjao spomenuti san je Bilal ibn Haris Mezeni, jedan od ashaba.”

Š: I ovo je interesantno.

D: Da. Dakle tevessul nakon smrti imali smo čak i za vrijeme halifa. Iako mi vjerujemo da nema razlike što se tiče Poslanika bio živ ili ne.

Š: Tačno. Uglavnom na Al-Azharu vjeruju u tevesul nakon smrti, ali ja pošto sam se obrazovao u Arabiji ove svari malo teže prihvatam. Dok je to u Egiptu prihvaćeno.

D: Svakako u Kur'anu imamo ajetu u suri Maidi – i tražite sredstvo približavanja Njemu – a to je upravo tevessul.

 

Tevessul na mezaru Buharije

Š: Prihvatam, mada i nisam imao neki problem s pitanjem tevessula.

D: Šejh, ovo je bilo glede Poslanikovog mezara. No pogledajte vijesti o sunijama u Samarkandu u godinama prije Ibn Tejmije i takve vrste razmišljanja, mada je to bilo uobičajeno i na drugim mjestima.

Š: Izvolite.

D: Tevessul na Buharijinom mezaru u Samarkandu.

Š: To bi moglo biti interesantno.

D: Pogledajte u Sijeru a'lami-n-nubela, sv. 12, str. 469, Tarihu-l-islam, Zehebi, sv. 19, str. 273, Et-Tabekatu-l-kubra, Šafe'i, sv. 2, str. 234, prenose da je Ebu Ali Gisani rekao: Obavijestio nas je Ebu Feth Nasr ibn Hasan Seketi Samarkandi koji je bio prije nas 464. godine. U Samarkandu nekih godina ne bi padala kiša. Ljudi su molili za kišu ali ona ne bi pala. Jedan dobri čovjek koji je bio poznat po dobroti došao je kod sudije Samarkanda i rekao mu da ima prijedlog. Sudija upita koji. Mislim da biste trebali s ljudima izići iz grada i otići do Buharijinog mezara u Kartangu i tu doviti za kišu, pa možda vam Allah da kišu.

Sudac reče da prihvata. Zato je izišao s ljudima. Pa je dovio za kišu sudija a s njim i ljudi, i plakali su ljudi pored kabura. I tražili zagovor umrlog u kaburu. I spustio je Allah, dž.š., obilnu kišu. Ljudi su zbog obilne kiše u Kartangu ostali oko sedam dana, niko nije mogao otići do Samarkanda koliko je kiša padala a između Kartanga i Samarkanda ima oko 4,5 kilometara.”

Š: Ovo je veoma interesanto. Učinili su tevessul na Buharijinom mezaru i jasno upotrijebili riječi šefaat.

D: Budete li pažljivo gledali u svoje knjige toga ima dosta.

Š: Mislim da je ovo dovoljno, idemo na sljedeću temu.

Iznenada šejh ugleda dvije knjige na stolu.

 

Dova kod šiija

 

Š: Kakva je ovo knjiga Mefatihu-l-dženan?

D: Jedan od naših alima koji je već odavno preselio, iskupio je sve dove preporučene od strane Poslanika i Ehli bejta i tu zbirku je nazvao Mefatihu-l-dženan.

Š: Da, čuo sam za to ime ali je nisam vidio. Očito da je i vi puno cijenite? Kažu u mjeri Kur'ana pa i više.

D: Da cijenimo je ali ne u mjeri Kur'ana. Naravno pošto znamo da je Kur'an Božija riječ, kažemo da ako želite da Bog s vama razgovar učite Kur'an, a ako želite da vi s Bogom razgovarate učite dove.

Š: I mi imamo dove ali ne u ovom rasponu kao u ovoj knjizi.

D: Ovo je dio dova koje učimo u danima godine imamo i druge knjige. Poput Sahife Sedžadije, koja ima krasne dove.

Š: Znači ljudi uče svakodnevno sve ove dove?

D: Ne svaki dan, ali neke uče svaki dan a neke ne. Većina je dova za posebne dane i posebne uvjete. Tu su određene prilike. Naprimjer neke dove su poslije dnevnih namaza. Neke su za uoči petka, neke za petak, neke za dane i noći određenih mjeseci poput redžeba, šabana, ramazana ili posebnih dana poput dana Arefe.

Š: Koje dove vi lično učite?

D: I ja učim neke od ovih dova. Ali neke dove imaju veoma potresne dijelove.

Š: Pokažite mi. Volio bih da ih vidim.

D: Naravno, izvolite. Naprimjer Kumejlova dova, koju je Ali, a.s., poučio Kumejla:

Allahu moj! Oprosti mi one grijehe koji skrnave čistotu!

Allahu moj! Oprosti mi one grijehe koji donose nesreću!

Allahu moj! Oprosti mi one grijehe koji preinačuju blagodati!

Allahu moj! Oprosti mi one grijehe koji zatvaraju vrata dove!

Allahu moj! Oprosti mi one grijehe koji donose belaje!

Allahu moj! Oprosti mi svaki grijeh i svaki prijestup koje sam počinio!

Allahu moj! Uistinu, Tebi se približavam sjećanjem na Tebe, i u Tebi tražim zagovornika za sebe;

Allahu moj! Tebe molim onako kako moli pokorni, ponizni i skrušeni:

Oprosti mi i smiluj mi se, i učini da budem zadovoljan i suzdržljiv u Tvojoj odredbi i skroman u svakoj situaciji!

Š: Veoma interesantno. Veoma fascinantno. Ovo nam pokazuje kakve vrste grijeha imamo.

D: Da. Pogledajte i ovo. Dova po imenu Munadžate šabanije, koja se pretežno uči u mjesecu šabanu.

Čuj moju molbu kada Te zovem, čuj moj glas kada Te dozivam i uslišaj mi kada Ti se povjeravam.

Pribjegao sam k Tebi i stao pred Tobom jadan i po­ni­zan, nadajući se nagradi koja je kod Tebe.

Ti znaš ono što mi je u srcu, obaviješten si o mojoj potrebi i po­znaješ moju savjest.

Nije Ti skriven kraj mog ži­vo­ta, ni moje prebivalište, niti ono čime želim započeti sv­oj govor, ona želja koju želim izgovoriti ni ono če­mu se nadam za svoj kraj.

Gospodaru, provedene su Tvoje odredbe, u onome što će javno i tajno biti sa mnom do kraja života.

U Tvojim je, a ne u rukama drugih moje obilje, moje os­ku­dijevanje, moja korist i moja šteta.

Š: Ovo je najsavršeniji tevhid.

D: Upravo tako.

Š: Ali kažu da vi vjerujete da je sve u ruci Imama?

D: Mi ove dove prenosimo lično od Imama. Mi Imame smatramo posrednicima blagodati.

Š: Koje su druge dove koje ti učiš?

D: Jutarnja dova koju je lijepo učiti jutrom nakon sabah namaza. Obratite pažnju na ove fragmente.

Allahu moj, ako mi na početku ne udijeliš milost Svoju, pa ko da me povede Tebi putem jasnim?

Ako me tvoje odlaganje prepusti vodstvu nade i želje po ko da oslobodi posrtaje mojih strasti?

Ako mi u borbi protiv nefsa i šejtana izostane pomoć Tvoja, i prepustiš me meni samom Tvoje nepomaganje donijelo bi mi zamor i lišenost.

Allahu moj, Ti vidiš mene da Ti dolazim zbog želja ili zarad hvatanja za krajeve užeta Tvojih, samo onda kada me moji grijesi udalje od kuće povezivanja.

Pa hrđave li jahalice koju duša moja uzjaha iz strasti, pa teško joj se, zbog zlih misli i pustih želja,

I prokleta neka je zbog drskosti svoje prema Gospodaru i Zaštitniku svome

Bože moj, kucam na kapiju milosti Tvoje rukom nada svojih, i pribjegavam Ti tražeći utočište od pretjeranih strasti svojih pričvrstivši prste ljubavi svoje za vrhove užadi plemenitosti Tvoje.

Š: I ova dova je po preporuci Ali, a.s.?

D: Da.

Š: Kako to da ovih dova nema u našim knjigama?

D: Nažalost u vašim knjigama ima veoma malo dova. Pogledajte samo fragmente ove dove kojom je Ali ibn Husejn, a.s., poučio Ebu Hamzu Somalija:

Tebe sam spoznao po Tebi i Ti si me uputio na Sebe i pozvao me Sebi! Da nije bilo Tebe, ne bih spoznao ko si Ti.

I sva hvala Allahu, Koji mi se, kada Ga zovnem, odaziva, čak i onda kada sam bio spor, dok On mene poziva.

I sva hvala Allahu, od Koga molim i On mi daje, čak i ako sam bio škrt kad je On od mene tražio zajam.

I sva hvala Allahu, Koga dozivam zarad potrebe kad god poželim i Kome povjeravam svoje tajne bez posrednika, a On mi ispunjava želje.

I sva hvala Allahu, Kome se jedino obraćam, i nikome drugom mimo Njega, a da sam se obratio drugome mimo Njega, ne bi udovoljio mojoj molbi.

Š: I ova dova je pokazatelj potpunog tevhida.

D: Ali vaši prijatelji u Poslanikovoj džamiji nas nazivaju mušricima kada u dovama na ovaj način dozivamo svoga Gospodara.

Š: Da Allah sačuva – ovo je iznad dvaju šehadeta.

D: Naravno ali nažalost agenti naređivanja dobra i odvraćanja od zla Poslanikove džamije i mesdžidu-l-harama bez da pogledaju ove dove, njihove učače nazivaju mušricima i nevjernicima.

D: Pogledajte ove fragmente:

Ko sam ja Gospodaru i kakva je moja vrijednost?

Podaj mi Svojom dobrotom i udijeli mi Svoj oprost. O Gospodaru, pokrij me svojom zaštitom i pređi preko moga kažnjavanja plemenitošću lica Svoga, pa ako bi danas osim Tebe neko drugi saznao za moj grijeh, ja ga ne bih učinio, a kada bih strahovao od brze kazne, izbjegavao bih ga, ne zato što Ti nisi dobar stražar, niti što si bezvrijedan nadglednik, nego zato što Ti, Gospodaru moj, Najbolje pokrivaš tajne, Najmudriji si od svih vladara i Najdarežljiviji među darežljivima.

Š: Kakve divne dokaze iznosi za Boga. Ova dova je riješila pitanje koje me muči već 40 godina, zašto ne činimo grijeh pred jednim petogodišnjim djetetom, ali kada pored nas nema nikog onda zanemarimo Boga. A u ovoj dovi kaže ako u Tvom prisustvu činim grijeh to je zato što Ti pokrivaš nedostatke.

D: Pogledaj ovaj fragment:

Allahu moj, kad god sam sebi odlučno rekao, i spremio se da Ti robujem, i stao na namaz pred Tobom i tiho Te pozvao, poslao bi mi san dok sam se molio i spriječio bi me da Ti se povjerim kada sam Ti se povjeravao. Šta je sa mnom? Kada god sam se obavezao i rekao da će moja nutrina postati dobra i da ću se približiti društvu pokajnika, bio sam izložen nedaći koja moje noge natjera da posrnu ispriječivši se između mene i služenja Tebi.

Moj Gospodine, možda si me otjerao od Svojih vrata i udaljio iz službe Tebi, ili si možda vidio da omalovažavam pravo Tvoje pa si me udaljio, ili si me možda vidio kako se udaljavam od Tebe pa si se rasrdio na mene, ili si me možda zatekao na položaju lažaca pa si me odbio, ili si možda vidio da sam nezahvalan na Tvojim blagodatima pa si me lišio, ili me nisi našao prisutnim na skupu učenjaka pa si me ponizio, ili si možda našao da sam među nemarnim pa si učinio da izgubim nadu u Tvoju milost, ili si me možda našao da sam blizak društvu bespoličara pa si me njima prepustio, ili možda ne voliš slušati moje molitve pa si me udaljio, ili si me možda kaznio za moja zlodjela i grijehe, ili si me možda kaznio zbog nedostatka stida pred Tobom!?

Pa ako mi oprostiš, o Gospodaru moj, dugo si opraštao mnogim griješnicima prije mene, jer je Tvoja plemenitost, o Gospodaru moj, veća od kažnjavanja prijestupnika.

Š: Ovo je lekcija spoznaje grijeha. I to grijeha koje mi ne smatramo grijesima. Ova dova je veoma dobra za arapske države koji bježe od alima, kako bi znali da Allah, dž.š., zbog tog grijeha čovjeku ne da u Svoju blizinu. Zbilja sam uživao. Pokažite mi još fragmenta koji se vama dopadaju.

D: Pogledajte ovaj dokaz:

A ako budeš ukazivao čast samo onima koji su Ti odani, koga će onda prestupnici zvati da im pomogne?

Allahu moj, ako me uvedeš u Vatru, to će pričiniti zadovoljstvo Tvome neprijatelju, a ako me uvedeš u Džennet to će pričiniti zadovoljstvo Tvome poslaniku. A ja, tako mi Allaha znam da Ti je zadovoljstvo Tvoga poslanika draže od zadovoljstva Tvoga neprijatelja.

Š: Ove riječi na određeni način stavljaju Boga u poziciju da ne zatvori kapiju Svoje milosti pred učačem dove, jednostavno rečeno Bože ti nećeš učiniti šejtana zadovoljnim, već sasvim sigurno obradovat ćeš Svoga poslanika.

D: Postoji jedna veoma krasna dova prenesena od oca Imama Sedžada, a.s., dakle Imama Husejna, a.s. Zove se dova dana Arefe.

Š: Da vidim gdje je.

D: Ovo je dova od Imama Husejna ibn Alija, a.s., koju je učio na dan Arefe.

Ti Si onaj koji je izljevao blagodati, Ti si onaj koji je pokazao dobročinstvo, Ti si onaj koji je uradio lijepo,

Ti si onaj koji je pokazao dobrotu, Ti si onaj koji je upotpunio, Ti si onaj koji je opskrbio, Ti si onaj koji je uspjeh dao,

Ti si onaj koji je darivao, Ti si onaj koji je dao bogatstvo, Ti si onaj koji je imućnim učinio, Ti si onaj koji je utočište dao, Ti si onaj čije davanje zadovoljava,

Ti si onaj koji upućuje, Ti si onaj koji čuva (od grijeha), Ti si onaj koji pokriva (grijehe), Ti si onaj koji prašta,

Ti si onaj koji umanjuje posrtaje, Ti si onaj koji je sve omogućio, Ti si onaj koji ojačava, Ti si onaj koji pruža pomoć,

Ti si onaj koji podržava, Ti si onaj koji potvrđuje, Ti si onaj koji pomaže, Ti si onaj koji liječi,

Ti si onaj koji daje blagostanje, Ti si onaj koji daje plemenitost, Slava i Uzvišenost pripadaju Tebi!

Zato je hvala Tebi trajna i zahvala neprekidna!

I evo me, Allahu moj, priznajem grijehe pa mi ih oprosti.

Ja sam onaj koji je počinio zlo, ja sam onaj koji je griješio, ja sam onaj koji je namjeravao da griješi, ja sam bio neznalica, ja sam bio nemaran, ja sam bio nepažljiv.

Ja sam onaj koji je imao povjerenja u drugog mimo Tebe, ja sam onaj koji je namjerno počinio grijeh, ja sam onaj koji je obećavao,

Ja sam onaj koji je pogazio svoju riječ, ja sam onaj koji je prekršio zavjet, ja sam oanj koji je priznao svoje grijehe, ja sam onaj koji je obznanio Tvoje blagoslove na mene i sa mnom, i potom opet nastavio s griješenjem.

Zato, oprosti mi za sve to, o Ti, Kojem ne mogu nauditi grijesi Njegovih robova, niti Si Ti Taj koji trebaš njihovu poslušnost.

Š: Ovo je dova od Husejn ibn Alija?

D: Da, samo pogledajte. Omladina, talabe, studenti muslimani moraju da se upoznaju s ovim fragmentima.

Šejh je počeo plakati, trudeći se da sakrije suze potirući ih papirnom maramicom, govori:

Š: Kada se Husejn ibn Ali ovako obraća Gospodaru, pa šta mi da činimo? Sada razumijem zašto Iranci u haremu Poslanikove džamije i mesdžidu-l-haram obično sa sobom imaju knjige dova iz kojih uče.

D: Ovo je samo dio dova. Pogledajte ove fragmente Arefe dove.

Allahu moj, učini me nepotrebitim od mog upravljanja upravljanjem Svojim, i od izbora moga izborom Svojim, i učvrsti me na mjestima nevolje

Allahu moj, izvedi me iz niskosti duše moje, i pročisti me od sumnji i širka mog prije nego mi nastupi smrt.

Š: Ovo je lekcija spoznaje o Bogu i samospoznaje. Allahu ekber, Allahu ekber.

D: Pogledajte Sahifu Sedžadiju.[1] Pogledajte njene dove. Pogledajte nekoliko fragmenata dove poznate kao Mekarimu-l-ahlak.

Učini uvjerenje moje uvjerenjem najčvršćim, i dovedi namjeru moju do namjere najljepše i djela moja do djela najboljih!

Bože, blagošću Svojom upotpuni namjeru moju, onim što je s Tobom ispravi uvjerenje moje, i snagom Svojom popravi ono što je slabo u mene!

Bože, blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,

Uposli me samo onim o čemu se treba brinuti, učini da radim ono o čemu ćeš me sjutra pitati, i daj mi da provedem dane svoje u onome za što si me stvorio!

Oslobodi me od potrebe, proširi opskrbu Svoju prema meni, i ne iskušavaj me nezahvalnošću! Uzvisi me i ne iskušavaj me ohološću!

Učini da robujem Tebi i ne pokvari robovanje moje samodopadnošću!

Neka dobro teče iz ruku mojih na ljude i ne poništi to prigovorom mojim! Daj mi najuzvišenije vrline čudoredne i sačuvaj me od hvalisavosti.

Bože, blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu, ne uzdigni me pred ljudima
ni za jedan stupanj, a da me ne uniziš za njemu jednak u meni,

i ne učini za me nikakvo uznošenje vanjsko, bez unutarnje posramljenosti u meni
do iste mjere!

Š: Doktore, jesu li ovo dove ili psihologija? Zbilja Allah, dž.š., zna gdje će metnuti poslanicu Svoju. Ove dove su okean spoznaje. Doktore, mogu li sa sobom ponijeti Mefatih i Sahifu Sedžadiju?

D: Ponesite, ali primite jednu stvar k znanju. Sve dove u Sahifi su krasne i dobre ali u Mefatihu je moguće da ima dova koje čovjek u godini dana ili možda u životu nikada ne prouči. Možda takve dove ne budu po vašem ukusu. Zato, ako se slažete možda je bolje da ponesete knjigu odabranih dova iz Mefatiha.

Š: Ali ja želim vidjeti sve dove.

D: S obzirom da nemate puno vremena, bolje vam je uzmite izabrane dove.

 

[1] Ova knjiga je prevedena na bosanski i izdala je IZ Hrvatske.

  • 29 Decembra, 2019