Brak

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Brak

Poticanje na brak

Udajite neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.[1]

I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.[2]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko želi da Allaha sretne čist i pročišćen, neka Ga sretne oženjen.”[3]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “U islamu nije izgrađena nijedna građevina draža Allahu, dž.š. i časnija, od braka.”[4]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Brak je moj sunnet, a onaj ko ne voli moj sunnet, nije od mene.”[5]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema mladića koji se oženio u mladosti, a da njegov šejtan nije zapomagao: ‘Teško meni, teško meni! Sačuvao je dvije trećine svoje vjere od mene.’ Pa neka se rob boji Allaha za preostalu trećinu”[6]

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada se Božiji rob oženi, upotpunio je pola svoje vjere, zato neka se za drugu polovinu boji Allaha.”[7]

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Oženjen čovjek koji spava bolji je kod Allaha od samca koji (danju) posti i bdije noću.”[8]

7. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zasnuj sebi porodicu jer ti ona uvećava imetak.”[9]

8. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vjenčavajte vaše neudate i neoženjene jer će Allah time uljepšati njihov ahlak, uvećat će im opskrbu i ljudskost.”[10]

9. Imam Sadik, mir s njim: “Dva rekata oženjenog čovjeka vrjednija su od sedamdeset rekata neženje.”[11]

Neženje

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najgori mrtvaci među vama su neženje.”[12]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najgori među vama su neženje. Dva rekata oženjenog vrjednija su od sedamdeset rekata neženje.”[13]

Nagrada za vjenčavanje braće

1. Imam Sadik, mir s njim: “Ko oženi svog brata muslimana, bit će među onima na koje će Allah, dž.š., na Sudnjem danu pogledati.”[14]

2. Imam Kazim, mir s njim: “Trojica će tražiti utočište u hladu Božijeg Prijestolja na dan kada neće biti hlada osim Njegovog hlada: onaj ko oženi svog brata muslimana, ili mu bude na usluzi, ili sačuva njegovu tajnu.”[15]

Poticanje na ubrzavanje (vjenčanja)

1. Imam Rida, mir s njim: “Spustio se Džibril, a.s., Poslaniku i rekao mu: ‘O Muhammede, Gospodar tvoj ti šalje selame i kaže: Žene djevice su poput ploda na grani. Kada plod sazrije, nema lijeka za njega osim da se ubere, u suprotnom ga Sunce iskvari i vjetar ga promijeni. Ženama djevicama isto tako, kada dostignu ono što žene dostižu, nema lijeka osim u muževima, u suprotnom nisu sigurne od smutnje.’ Potom se Božiji Poslanik uspeo na minber i obznanio ljudima ono za šta ga je zadužio Allah, dž.š.”[16]

Pridavanje važnosti vjeri pri vjenčanju

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko oženi ženu zbog njene ljepote, neće naći u njoj ono što voli. Ko oženi ženu zbog imetka, Allah će ga prepustiti tom imetku. Zato, odabirite pobožne!”[17]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne treba davati prednost lijepom licu žene pred ljepotom njene pobožnosti.”[18]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada vam dođe prosac kojim ste zadovoljni u pogledu njegove pobožnosti i povjerljivosti, oženite ga. Ako to ne učinite, na Zemlji će nastati smutnja i velika iskvarenost.”[19]

4. Imam Hasan, mir s njim, obraćajući se čovjeku koji je došao do njega da se posavjetuje u vezi sa vjenčanjem svoje kćerke: “Vjenčaj je za bogobojazna čovjeka, jer ako je bude volio, poštivat će je, a ako je ne bude volio, neće je zlostavljati.”[20]

Pokuđenost velikog vjenčanog dara (mehra)

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolje žene moga ummeta su one najozarenijeg lica i najmanjeg vjenčanoga dara (mehra).”[21]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji vjenčani dar je najlakši.”[22]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Loš znak žene je veliki vjenčani dar i neposlušnost mužu.”[23]

Čemu treba pridavati važnost pri izboru supružnika

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ženite se ženama časnoga i dobroga porijekla jer porijeklo ostavlja traga.”[24]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Odaberite valjane žene za svoju sjemenu tekućinu, jer žene rađaju djecu sličnu svojoj braći i sestrama.”[25]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a., obraćajući se ljudima: “Čuvajte se bilja sa đubrišta!” Neko upita: “O Božiji Poslaniče, koje je to bilje sa đubrišta?” Poslanik reče: “Lijepa žena uzrasla u lošoj porodici.”[26]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvajte se vjenčavanja sa maloumnim ženama jer je boravak sa njima gubitak, a porod im ima osobine hijena.”[27]

Prava muža

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najveće pravo od svih kod žene ima njen muž, a kod muškarca njegova majka.”[28]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Teško ženi koja naljuti muža, a sretna li je žena kojom je njen muž zadovoljan.”[29]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Da sam naredio ikome da učini sedždu nekom drugom, sigurno bih naredio ženi da učini sedždu mužu.”[30]

Pravo supruge

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Džebrail me je toliko savjetovao u vezi sa ženama da sam čak pomislio da mogu pustiti samo očite bludnice.”[31]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Pravo žene kod muža je da je hrani, oblači i da je ne grdi javno.”[32]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Riječi: ‘Volim te’, koje muškarac uputi ženi, nikada se ne brišu iz njenog srca.”[33]

Služenje muža

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svakoj ženi koja bude mužu na usluzi sedam dana Allah zatvori sedam kapija Džehennema i otvori joj osam kapija Dženneta da uđe kuda sama želi.” Također je rekao: “Nijedna žena ne napoji muža vodom, a da to za nju nije vrjednije od godinu dana posta i noćnog bdijenja.”[34]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Ummu Seleme pitala je Božijeg Poslanika, s.a.v.a., o ženama u službi ljudi. Poslanik reče: ‘Svaku ženu koja premjesti neku stvar u kući svoga muža, sa namjerom da je uredi, Allah će pogledati, a koga Allah pogleda, neće ga kazniti.’”[35]

3. Imam Kazim, mir s njim: “Džihad žene je lijepa poslušnost mužu.”[36]

Služenje supruge

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Uvijek kada muž napoji ženu vodom zaradio je nagradu.”[37]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sjedenje muža sa svojom porodicom je draže Allahu od itikafa u ovoj mojoj džamiji.”[38]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista čovjek bude nagrađen za prinošenje zalogaja do usta svoje žene.”[39]

Uznemiravanje muža

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ženi koja bude uznemiravala svoga muža Allah neće primiti namaz niti dobra djela sve dok ga ne pomogne i ne zadovolji, pa čak i kad bi cijeli život postila. I na čovjeku je isti takav grijeh i kazna kada uznemirava ženu i nanosi joj nepravdu.”[40]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čudim se čovjeku koji udari svoju ženu, a sam je više zaslužio da bude udaren.”[41]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Prokleta je, prokleta je žena koja uznemirava svoga muža i čini ga tužnim. Sretna li je, sretna li je žena koja poštuje svoga muža, ne uznemirava ga i poslušna mu je u svim stanjima.”[42]

Strpljenje povodom lošeg ahlaka

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se radi Allaha strpi povodom lošeg ahlaka svoje žene, Allah će mu za svaki dan i noć koji se strpi podariti nagradu koju je podario Ejjubu, a.s., za nevolje koje je vidio, a njoj će pisati grijeh za svaki dan i noć koliko je pijeska u pustinji.”[43]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ženi koja se strpi u povodu lošeg ahlaka svoga muža Gospodar će podariti nagradu poput nagrade Asije bint Muzahim (žene faraonove).”[44]

Dobra žena

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nakon bogobojaznosti, vjernik se nije okoristio ni jednim dobrom kao što je dobra žena.”[45]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolje ovosvjetsko dobro je dobra žena.”[46]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sreća za muškarca je dobra žena.”[47]

Loša žena

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najgora stvar je loša žena.”[48]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Najgori neprijatelj čovjeku je nedostojna i loša žena.”[49]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., običavao je učiti sljedeću dovu: ‘Utječem Ti se od žene koja će me ostarjeti prije nego što mi prispije starost.’”[50]

Pokornost ženi u grijehu prema Allahu

1. Imam Ali, mir s njim: “Čuvajte se loših žena i budite oprezni prema dobrim. Ako vam narede dobro, usprotivite im se da ne bi očekivale od vas i pokornosti u lošem.”[51]

2. Imam Ali, mir s njim: “Svaki čovjek kojim upravlja žena je proklet.”[52]

Ono čega se neophodno pridržavati u opskrbi porodice

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko ode na pijacu, kupi poklon i odnese ga svojoj porodici je poput onoga koji nosi sadaku skupini kojoj je potrebno. Pri davanju poklona treba davati prvo ženskim, a onda muškima.”[53]

2. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Od vas je Allahu draži onaj ko obilnije opskrbljuje svoju porodicu.”[54]

Adab odazivanja na poziv u svatove

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada budete pozvani u svatove, u odlasku budite spori, jer svatovi čovjeka podsjećaju na Ovaj svijet. Kada budete pozvani na ispraćaj mrtvaca, požurite, jer ispraćaj mejjita podsjeća Onaj svijet.”[55]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada budete pozvani na svadbeni ručak, odazovite se.”[56]

Poticanje na obznanjivanje vjenčanja

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vjenčavanja obznanite i to učinite u džamijama.”[57]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Objelodanite vjenčanje, a prosidbu sakrijte.”[58]


[1] En-Nur, 32.

[2] Er-Rum, 21 (Pogledati: Ali ‘Imran, 39; En-Nahl, 72; Er-Rum, 32; El-Furkan, 74).

[3] El-Bihar, 103/220/18.

[4] Isto, 103/222/40.

[5] Isto, 103/220/23.

[6] Isto, 103/221/34.

[7] Kenzu-l-‘ummal, 44403.

[8] El-Bihar, 103/221/25.

[9] Isto, 103/217/1.

[10] Isto, 103/222/38.

[11] Isto, 103/219/15.

[12] Isto, 103/220/19.

[13] Kenzu-l-‘ummal, 44448.

[14] El-Kafi, 5/331/2.

[15] El-Hisal, 141/162.

[16] El-Bihar, 16/223/22.

[17] Isto, 103/235/19.

[18] Kenzu-l-‘ummal, 44590.

[19] El-Bihar, 103/372/3.

[20] Mekarimu-l-ahlak, 1/446/1534.

[21] El-Bihar, 103/237/25.

[22] Kenzu-l-‘ummal, 44707; El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, 2742.

[23] Me‘ani-l-ahbar, 152/1.

[24] Kenzu-l-‘ummal, 44559.

[25] Isto, 44557.

[26] El-Bihar, 103/232/10.

[27] Isto, 103/237/35.

[28] Kenzu-l-‘ummal, 44771.

[29] El-Bihar, 103/246/24.

[30] El-Kafi, 5/508/6; Sunenu Ibn Madždže, 1842.

[31] El-Bihar, 103/253/58.

[32] Isto, 103/254/60.

[33] El-Kafi, 5/569/59.

[34] Iršadu-l-kulub, 175.

[35] El-Bihar, 103/251/49.

[36] El-Kafi, 5/507/4.

[37] Kenzu-l-‘ummal, 44435.

[38] Tenbihu-l-havatir, 2/122.

[39] El-Mehadždžetu-l-bejda’, 3/70.

[40] Vesailu-š-ši‘a, 14/116/1.

[41] Džami‘u-l-ahbar, 447/1259.

[42] El-Bihar, 103/253/55.

[43] Sevabu-l-a‘mal, 339/1.

[44] El-Bihar, 103/247/30.

[45] Kenzu-l-‘ummal, 44410.

[46] Kenzu-l-‘ummal, 44451; Sunenu Ibn Madždže, 1847.

[47] El-Kafi, 5/327/4.

[48] El-Bihar, 103/240/52.

[49] El-Fekih, 3/390/4370.

[50] El-Kafi, 5/326/3.

[51] El-Bihar, 103/224/4.

[52] El-Kafi, 5/518/10.

[53] El-Bihar, 104/69/2.

[54] Isto, 78/136/13.

[55] Isto, 103/279/2.

[56] Kenzu-l-‘ummal, 44617; Sahihu Muslim, 2576.

[57] Isto, 44536.

[58] Isto, 44532.

  • 23 Novembra, 2022