Džihad – mali džihad

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Džihad

Vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi strog prema njima! Njihovo prebivalište bit će Džehennem, a užasno je to boravište![1]
Reci: “Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši (…) miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom Putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grješnicima neće ukazati na Pravi put.[2]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko umre, a ne bude se borio, ili nije imao želju za borbom, umro je sa jednim oblikom licemjerja.”[3]

2. “Otišao je neki čovjek u planinu da se posveti ibadetu Allahu. Njegova porodica ga odvede do Poslanika, s.a.v.a. Poslanik ga je odvraćao od toga i rekao: ‘Ako musliman ispolji strpljivost jedan dan na poprištu borbe, za njega je to bolje od četrdeset godina ibadeta.’”[4]

3. Imam Ali, mir s njim: “Džihad je jedna od džennetskih kapija, Allah ih otvara Svojim posebnim prijateljima, on je odjeća bogobojaznosti, zaštitni oklop Allahov i Njegov pouzdani štit.”[5]

4. Imam Ali, mir s njim: “Džihad je stub vjere i put sretnika.”[6]

5. Imam Ali, mir s njim: “Allah je propisao džihad kao obavezan, uzdigao ga davši mu veliku počast i odredio ga je za Svoju pobjedu i Svoga pomagača. Tako mi Allaha, poslovi vjere i Ovoga svijeta će biti ispravljeni jedino džihadom.”[7]

6. Imam Ali, mir s njim: “Zaista je džihad najcjenjenije djelo nakon islama, po njemu vjera opstoji, i pored časti i čvrstine donosi i nagradu. On je napad, u njemu su dobra djela i radosna vijest o Džennetu nakon šehadeta.”[8]

7. Imam Sadik, mir s njim: “Najvrjednija stvar nakon farzova je džihad.”[9]

 

Mudžahid

Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Allahovu Putu bore.[10]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Djela svih robova u odnosu na ratnika na Božijem Putu su onolika koliko lastavica zahvati vode u svome kljunu iz mora.”[11]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Mačevi su ključevi Dženneta.”[12]

3. Imam Ali, mir s njim: “Vrata Nebesa otvorena su mudžahidima.”[13]

 

Pomaganje mudžahidima i pokuđenost njihovog uznemiravanja

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svakome ko opremi ratnika koncem ili iglom Allah će oprostiti grijehe koje je počinio i koje će počiniti.”[14]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko dostavi pismo ratniku, kao da je oslobodio roba, i ima učešća u sevapima njegove borbe.”[15]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvajte se uznemiravanja boraca na Božijem putu, jer Allah se rasrdi zbog njih kao što se rasrdi zbog Poslanika, ispunjava njihovu dovu kao što ispunjava dovu Poslanika.”[16]

 

Džihad rukama, jezicima i srcima

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Namaz čovjeka sa opasanom sabljom vredniji je sedam stotina puta od namaza čovjeka bez opasane sablje.”[17]

2. Imam Ali, mir s njim: “Borite se na Allahovom putu rukama, ako to ne mognete, borite se jezicima, a ako ni to ne mognete, borite se srcima.”[18]

3. Imam Ali, mir s njim: “Bojte se Allaha, i opet, bojte se Allaha u pogledu džihada s vašim imecima, životima i jezicima na Allahovom putu.”[19]

Napuštanje džihada

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svakoga ko napusti džihad, Allah će zaogrnuti odjećom poniznosti, životom u siromaštvu, a vjeru će mu uništiti. Zaista je Allah, dž.š., osnažio moj ummet kopitima konja i vrhovima kopalja.”[20]

 

Vrste džihada

1. Imam Ali, mir s njim: “Džihad ima četiri grane: naređivanje dobra i odvraćanje od zla, postojanost na ratnim poprištima i neprijateljstvo sa prestupnicima.”[21]

 

Čuvanje granice

I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih.[22]
O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite.[23]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Jedan dan čuvanja granice bolji je od Ovoga svijeta i svega onoga što je na njemu.”[24]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada čovjek umre, svako mu se djelo prekida, osim čuvanja granica na Božijem Putu. Takvo djelo mu se unapređuje i dostavlja mu opskrbu do Sudnjega dana.”[25]

Vrijednost stražarenja

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Stražarenje jednu noć na Božijem Putu bolje je od hiljadu dana provedenih u noćnom ibadetu i dnevnom postu.”[26]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dvoje oči neće dotaći vatra Džehennema: oči koje su plakale iz straha od Allaha i oči koje su bdjele noću, stražareći na Božijem Putu.”[27]

 


[1] Et-Tahrim, 9.

[2] Et-Tevbe, 24.

[3] Sahihu Muslim, 3/1517/1910.

[4] Mustedreku-l-vesail, 11/21/12324.

[5] Nehdžu-l-belaga, govor 27.

[6] Gureru-l-hikem, 1346.

[7] Vesailu-š-ši‘a, 11/9/15.

[8] Nuru-s-sekalejn, 1/408/429.

[9] Miškatu-l-envar, 154.

[10] En-Nisa, 95.

[11] Kenzu-l-‘ummal, 10680.

[12] Mustedreku-l-vesail, 11/13/12293; El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, 6086.

[13] Gureru-l-hikem, 1347.

[14] Mustedreku-l-vesail, 11/24/12333.

[15] Vesailu-š-ši‘a, 11/14/2.

[16] Kenzu-l-‘ummal, 10664.

[17] Kenzu-l-‘ummal, 10791.

[18] El-Bihar, 100/49/23.

[19] Nehdžu-l-belaga, pismo 47.

[20] Emali-s-Saduk, 462/8.

[21] El-Hisal, 232/74.

[22] El-Enfal, 60.

[23] Ali ‘Imran, 200.

[24] Kenzu-l-‘ummal, 10508.

[25] Isto, 10611.

[26] Isto, 10730; Musnedu Ahmed ibn Hanbel, 463.

[27] Sunenu-t-Tirmizi, 1639.

  • 15 Novembra, 2022