Džehennem

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Džehennem

Džehennem će zasjeda postati, nasilnicima mjesto povratka.[1]

1. Imam Ali, mir s njim: “Plašite se vatre čija je huka moćna, plamen žestok, a kazna se vječno obnavlja.”[2]

2. Imam Ali, mir s njim: “To je vatra čija je pobješnjelost žestoka, buka uzburkanih talasa visoka, plamenovi rasprostirući, oganj užaren, uzdisanje grozomorno, smirivanje daleko, gorivo svijetleće, prijetnja zastrašujuća.”[3]

 

Gorivo Džehennema

Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje.[4]
A zabludjeli će u Džehennemu gorivo biti.[5]

 

Džehennemski lanci i okovi

Držite ga i u okove okujte, zatim ga samo u vatri pržite, a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite.[6]

1. Imam Sadik, mir s njim, iz govora Džebraila, a.s., Poslaniku, s.a.v.a.: “Kada bi na Zemlju pala jedna karika (džehennemskog) lanca, čija je dužina sedamdeset lakata, cijela Zemlja bi se istopila od njene vrućine.”[7]

 

Odjeća stanovnika Džehennema

 1. Imam Sadik, mir s njim, iz govora Džebraila, a.s., Poslaniku, s.a.v.a.: “Ako bi se komad odjeće stanovnika Džehennema objesio između Nebesa i Zemlje, od njenog mirisa bi pomrli stanovnici Ovoga svijeta.”[8]

 

Hrana stanovnika Džehennema

Kada drugog jela osim trnja neće imati, koje neće ni ugojiti ni glad utoliti.[9]
Zato on danas ovdje nema prisna prijatelja, ni drugog jela osim pomija.[10]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ako bi se prosula jedna kofa džehennemskih pomija na istoku, od toga bi uzavrli mozgovi na zapadu.”[11]

2. Imam Sadik, mir s njim, iz govora Džebraila, a.s., Poslaniku, s.a.v.a.: “Ako bi kap džehennemske hrane kapnula u ovosvjetsko piće, od njenog zadaha bi pomrli stanovnici Ovoga svijeta.”[12]

 

Piće stanovnika Džehennema

Pa zatim na to ključalu vodu piti, poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti.[13]

1. Imam Ali, mir s njim: “Kada u stomacima stanovnika Džehennema proključa zekkum i suho trnje, kao što ključa voda, tražit će vode a dat će im se samo tekućina koju će gutljajima jedva ispijati, smrt će im dolaziti sa svih strana, a oni neće umirati.”[14]

 

Prvi koji će ući u Džehennem

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Prvi koji će ući u Džehennem je moćni zapovjednik koji nije postupao pravedno, bogataš koji nije ispunjavao pravo svoga imetka i oholi siromah.”[15]

 

Najlakše kažnjeni ljudi ‏

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najlakše kažnjeni ljudi u Džehennemu imaju na nogama vatrene sandale od čije toplote će im mozak vriti.”[16]

 

Najteže kažnjeni ljudi

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Na Sudnjem danu najteže će biti kažnjen znalac koji se nije koristio svojim znanjem.”[17]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Na Sudnjem danu najteže će biti kažnjeni čovjek koji je ubio vjerovjesnika ili ga je vjerovjesnik ubio, te predvodnik zablude i kipar koji pravi kipove za obožavanje.”[18]

3. Imam Ali, mir s njim: “Od ljudi će najteže biti kažnjen čovjek koji lošim uzvraća na dobro.”[19]

4. Imam Ali, mir s njim: “Na Sudnjem danu najteže će biti kažnjen čovjek koji negoduje zbog Božije sudbine.”[20]

 

Dolina oholih

1. Imam Sadik, mir s njim: “Zaista u Džehennemu postoji dolina za ohole koja se zove Sekar. Oni će se žaliti Allahu, dž.š., na žestinu svoje vrućine i molit će Ga za dozvolu da malo prodišu, a kada prodišu, Džehennem će se raspaliti.”[21]

 

Oni koji će vječno ostati u Džehennemu

1. Imam Kazim, mir s njim: “Allah neće ostaviti vječno u Džehennemu nikoga osim nevjernika, poricatelja, sljedbenika zablude i mnogobožaca, a vjernici koji budu izbjegavali velike grijehe neće biti pitani za male grijehe.”[22]

 

Oni koji će izaći iz Džehennema

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Iz Džehennema će izaći onaj u čijem srcu bude imana koliko trun jedan.”[23]

2. Imam Bakir, mir s njim: “Jedna će skupina ljudi gorjeti u Džehennemu sve dok ne postanu kao ugalj, a tada će im doći šefa'at.”[24]

Razlog vječnog ostanka u Džehennemu

‏1. Imam Sadik, mir s njim: “Zaista će stanovnici Džehennema vječno ostati u njemu zato što su im namjere bile na Ovom svijetu takve da su ostali na njemu, vječno bi činili grijeh Allahu. Stanovnici Dženneta će vječno ostati u njemu zato što su im namjere bile na Ovom svijetu takve da su ostali na njemu, vječno bi bili pokorni Allahu. Dakle, zbog svojih namjera vječnost ovih dviju skupina je takva.” Potom je Imam citirao ajet: Svako postupa po svom nahođenju; i rekao: “Po svojoj namjeri.”[25]


[1] En-Nebe’, 21–22.

[2] Gureru-l-hikem, 2620.

[3] Isto, 9995.

[4] El-Bekare, 24.

[5] El-Džinn, 15.

[6] El-Hakka, 30–32.

[7] El-Bihar, 8/280/1.

[8] Isto.

[9] El-Gašije, 6–7.

[10] El-Hakka, 35–36.

[11] Emali-t-Tusi, 533/1162.

[12] El-Bihar, 8/280/1.

[13] El-Vaki‘a, 54–55.

[14] El-Bihar, 8/302/58.

[15] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/28/20.

[16] Kenzu-l-‘ummal, 39507; Sahihu Muslim, 311.

[17] Kenzu-l-‘ummal, 28977; El-Mu‘džemu-s-sagir, 507.

[18] Ed-Durru-l-mensur, 1/178.

[19] Gureru-l-hikem, 3217.

[20] Isto, 3225.

[21] El-Kafi, 2/310/10.

[22] Et-Tevhid, 407/6.

[23] Kenzu-l-‘ummal, 284; Sunenu-t-Tirmizi, 1922.

[24] Ez-Zuhd lil-Husejn ibn Seid, 96/260.

[25] El-Kafi, 2/85/5.

  • 16 Novembra, 2022