Imam Bakir, a.s., i istinski sljedbenici Ehli bejta

Autor: Dževad Mohaddisi
Izvor: Revake rošani
Share

Imam Bakir, a.s., i istinski sljedbenici Ehli bejta

Imam je uputitelj “misli” , “djela” i “morala”.

“Šija” znači sljedbenik na polju “misli, djela i ponašanja”.

Prema tome, onaj ko temelj svojih misli i djela kao i pravac svoga kretanja i ponašanja ne uskladi sa “pravcem Imama” nije šija.

Što se tiče pitanja suda drugih ljudi u odnosu na šije on se najviše donosi na temelju “društvenog ponašanja” i “načina ophođenja prema drugima”.

Imajući u vidu ove činjenice sasvim je jasno da Imam stalno misli na odgoj, popravljanje stanja i ispravljanje ponašanja i morala svojih sljedbenika, zato što se snaga i slabost sljedbenika pripisuju vođama, a manjkavosti i savršenstva svake skupine dovode u vezu sa njihovim predvodnicima.

Imam Bakir, a.s., je živio u takvim uslovima i preuzeo je na sebe predvodništvo šija na različitim poljima u vrijeme kada je ta osjetljivost bila znatno veća. Upravo zbog toga se povećavala njegova osjetljivost po pitanju upućivanja njegovih sljebenika u pogledu ponašanja. U različitim povodima je davao upute i smjernice, oporučivao, pisao pisma, savjetovao… i predstavljao “istinske šije” u pogledu načina razmišljanja i ponašanja u duhovnom putovanju.

Sada ćemo ukazati na neke takve poduke i upute:

1. Ponašanje jednog šije

Ovako glasi sadržaj jedne takve poduke upućivaćkog karaktera kojom se obraća sljedbenicima:

O skupino naših sljedbenika, poslušajte naše oporuke i shvatite ih. Upoznajte se sa ugovorom koji mi imamo sa našim prijateljima.

Budite istinoljubivi u vašem govoru.

Zbog vjere koju imate činite dobro i vašim prijateljima i neprijateljima.

Po pitanju vašeg imetka postupajte prema drugima na bratski način i držite se jednakosti.

Svojim srcima iskazujte ljubav ljudima. Vodite brigu o siromašnima u finacijskom pogledu.

U vašim poslovima budite jedinstveni, suosjećajni i skladni.

Nemojte da ulazite ni u jedan posao u kojem se nalazi prevara i lukavstvo protiv nekoga.

Nakon čvrstog uvjerenja nemojte sumnjati i nakon što ste učinili korak zbog straha se nemojte povlačiti.

Nikada nemojte okretati leđa svojim prijateljima i pristalicama.

Nikada nemojte svoju ljubav i naklonost iskazivati onima koji su vam strani.

Neka vam djelovanje ne bude ni zbog čega već zbog Boga i neka vaše odluke i djela ne budu ni za koga osim Poslanika.

Od Boga tražite pomoć i budite strpljivi i izdržljivi.

Bog će Svoju Zemlju ostaviti u nasljedstvo onome kome On želi a konačnica pripada bogobojaznima.

Potom je dodao:

Allahovi i Poslanikovi prijatelji među šijama su oni koji:

kada pričaju govore istinu, kada daju obećanje ispune ga, kada prime neku stvar na povjerenje (i budu smatrani pouzdanima) uredno je čuvaju i vrate. Kada god se od njih zatraži da izvrše nešto što je vadžib oni to izvrše. Kada naređuje da se djeluje po istini i sami prvo djeluju.

Naši sljedbenici su oni koji ne hvale one koji traže mahane kod nas, ne uspostavljaju veze sa našim neprijateljima i ne sabesjede sa onima koji postupaju kao izdajnici u vezi sa nama.

Naš šija je onaj ko kada se sretne sa vjernikom ukaže mu čast i poštovanje, a ako se sretne sa neznalicama napušta ih.

Naše šije su oni koji ne laskaju i nemaju pohlepu kakvu imaju psi i vrane i osim od svoje “braće” ni od koga ništa ne traže, pa makar i umrli od gladi.

Naše šije su oni koji gaje naše vjerovanje i naše ideje, koji na našem putu, putu Istine, prekidaju veze čak i sa svojim prijateljima i zbog ljubavi prema nama približavaju sebi one koji su im daleki i udaljavaju od sebe one koji su im bliski.”

U tom trenutku jedan od prisutnih na skupu koji je bio zapanjen kada je čuo svojstva šija upitao je:

“Gdje se mogu naći takve osobe?”

Imamov odgovor je bio:

“Tu i tamo, u različitim dijelovima zemlje. Oni su ti koji imaju jednostavan i prizeman način života i njihove oči su vesele. Tako su (nepoznati i skriveni) da kada se nađu na nekom skupu uopće se ne prepoznaju, a kada su odsutni niko ih ne traži. Ako se razbole niko im ne ide u posjetu, a ako odlaze u prosidbu niko im ne daje djevojku.

Kada im se obraćaju neznalice oni im u odgovoru kažu:

“Selam.”

Svoje noći provode u namazima i na sedždama.

Imam je tako nabrajao svojstva šija a neki od prisutnih su bili začuđeni i nisu mogli vjerovati, te su ponekad šijama toga vremena prigovarali što ne posjeduju takva svojstva.

Imam je odgovorio da oni tim raskolima i tom svojom sebičnošću bivaju stavljani na iskušenje i njihovo stradanje je u njihovim rukama.

“Vi budite oprezni da ne budete u neprijateljstvu sa njima i da ne uradite neki posao za koje još nije stiglo vrijeme da se uradi pa da se vaša krv prolije i da budete predmetom ukora i da budete pouka narednim generacijama.”[1]

Imam u ovom govoru poziva svoje sljedbenike na lijep i plemenit moral. Također predstavlja svoje istinske sljedbenike, a one koji imaju slabosti i klonulosti u ovim svojstvima, Imam ih obaviještava o njihovim slabim tačkama i također im daje mjerila i standarde po kojima se određuju njihovi sljedbenici kako bi svako ko bude lišen ovih svojstava izašao iz kruga šija i kako njihova sramota ne bi zahvatila ispravni put imameta i upute.

Prvak u vrijednostima

U drugoj uputi Imam Bakir, a.s., spominje svoje prethodne sljedbenike i šije kao uzore na poljima djela i u pogledu savršenstva pa kaže:

“Naši sljedbenici u prošlosti su bili najbolji ljudi svoga vremena. Ako bi u mjesnoj džamiji bio imam džemata, bio je jedan od njih. Ako bi u mihrabu bio mujezin, bio bi jedan od njih. Ako je među ljudima bila neka povjerljiva osoba kod koje su se ostavljale stvari na čuvanje, bila je od šija. Ako je bio neki učenjak u društvu zbog čije su vjere i ispravnosti djelovanja ljudi išli kod njega, bio je šija.”[2]

Ova svojstva su jedna vrsta poziva na to da se bude prvi na poljima savršenstva i u vrijednostima. Imam predstavlja šije na nivou uzora i podsjeća na uspjehe i savršenstva prethodnih šija kako bi trenutačne pristalice doveo do razina prethodnika.

2. Ko je šija?

Namjera je da se predstave vrijednosti u ponašanju i duhovnom putovanju kojima Imam Bakir želi ukrasiti svoje istinske sljedbenike. Oni koji sebe povezuju sa uzvišenim učenjem Ehli bejta moraju biti najbolji među ljudima i istaknuti primjeri ponašanja njihovih sljebenika.

Imam Bakir na drugom mjestu kaže:

Nije naš sljebenik osim onaj ko se boji Allaha i pokorava Mu se. Naše šije se ne prepoznaju ni po čemu drugom osim po poniznosti, skromnosti, blagosti, povjerljivosti, mnoštvu sjećanja na Boga, namazu, postu, dobročinstvu prema roditeljima, uslužnosti prema siromašnim komšijama i bespomoćnim ljudima, brizi o jetimima i dužnicima, po istinoljubivosti u govoru i učenju Kur’ana, po čuvanju jezika od ružnog govora o drugima!”[3]

Zbilja u kome se mogu pronaći ova svojstva? Koliko osoba od onih koji tvrde da su sljedbenici posjeduju ova svojstva?

Šija se postaje po načinu djelovanja a ne po imenu; ponašanjem, a ne riječima i sloganima.

Još jedna preporuka

Imam Bakir je neke svoje posebne prijatelje poslao sa porukom kod jedne skupine svojih šija i naredio da im nasljedeći način dostavi njegovu poruku:
“Dostavi našim šijama selam od nas i savjetuj im bogobojaznost prema Uzvišenom Bogu. Preporuči im da imućni i dobrostojeći među njima idu u posjetu siromašnima. Neka zdravi obilaze bolesne. Neka živi odlaze na ispraćaj dženaze mrtvima. Neka odlaze jedni drugima kući u posjet, jer se kroz te kućne posjete i te susrete oživljava naše učenje.

Nikada oni neće doći do našeg vilajeta tj. zaštitništva osim putem bogobojaznosti i truda.

Stanje najvećeg žaljenja za propuštenim prilikama na Sudnjem danu će pripsati onome ko bude objašnjavao ljudima kako se treba uraditi dobro djelo, a sam bude postupao suprotno tome.[4]

Ovo je djelić odgojnih i konstruktivnih uputa petog predvodnika.

Islamsko društvo je u to vrijeme bilo takvo da je skupina šija bila u takvim uslovima da je zahtjevala i iziskivala posebnu pažnju prema ponašanju i ophođenju sa drugima kao i posebnu saosjećajnost i međusobnu povezanost ljudi na emocionalnoj i moralnoj osnovi. Zatim je zahtjevala povezanost ljudi na društvenoj osnovi i slijeđenju puta vilajeta.

Šije su u to vrijeme bile ozloglašene (kao što su i danas). Sljedbenici Imama, a.s., u to vrijeme bili su pod prismotrom neprijatelja (kao i danas).

I danas su upute Imama Bakira, a.s., vodilja za nas.

Ljubav, prisnost, suosjećanje, istomišljeništvo, međusobno pomaganje, saradnja, pobožno ponašanje i izučavanje vjere trebaju biti glavne odrednice u ponašanju sljedbenika Ehli bejta, bilo da su u pitanju naši unutrašnji odnosi i naša međusobna ophođenja ili naša vanjska politika prema drugima.

Ko osim šija oživljava moralno učenje?

Ove poruke su se prenosile od grudi do grudi i od usta do usta dok nisu došle do nas. Time je naš tert postao veći, a zadaća teža.

Put Imama ima potrebu za vođom i isti taj put ima potrebu za sljedbenikom.

Danas djela šija poput svjetlosti osvjetljavaju srca onih koji traže istinu i povezuju ljude žedne šiitske duhovnosti i čistog i bistrog učenja Ehli bejta sa ovom prosvijetljenom porodicom.

Gdje su pravi sljedbenici?

[1] Hajatu Imamu Bakir, a.s., str. 249. (Preneseno iz Ujunu-l-ahbari Rida)s

[2] Ibid, preneseno iz Da’aimu-l-islam.

[3] Tuhafu-l-ukul.

[4] Hajtu-l-Imamu Bakir, a.s., Bakiru šerife kurejši, str. 253.

  • 14 Februara, 2021