Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (IV)

Autor: Abdurrahim El-Musevi
Izvor: Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta
Share

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (IV)

Imamovo ime i rod (2)

  1. Mehdi je Fatimin potomak

Preneseno je od Umm Seleme, Poslanikove, s.a.v.a., supruge, da je Poslanik, s.a.v.a., govorio: „Pojava Mehdija je istina i on je Fatimin potomak.“[1]

Također je preneseno od Umm Seleme: “Čula sam Poslanika, s.a.v.a., kako govori: ‘Mehdi je iz mog potomstva, jedno od Fatimine djece.’”[2]

  1. Mehdi je potomak Imama Husejna, a.s.

Preneseno je da je Huzejfa ibn Jeman rekao: „Božiji Poslanik, s.a.v.a., nam je održao govor i spomenuo ono što će se desiti u budućnosti. Potom je rekao: ‘Kad bi od Ovog svijeta ostao samo jedan dan, Allah bi ga produžio sve dok ne pošalje čovjeka iz mog potomstva čije je ime kao moje ime.’ Tad je Selman El-Farisi postavio pitanje: ‘Božiji Poslaniče, od kojeg od tvojih potomaka?’, a Poslanik, s.a.v.a., mu je odgovorio: ‘Od ovog’ i potapšao Husejna, a.s.“[3]

Preneseno je od Ebu Se’ida Hudrija: „Božiji Poslanik, s.a.v.a., se bio razbolio i oporavljao se kad je kod njega ušla Fatima, s.a., da ga obiđe, a ja sam mu bio s desne strane. Kad je ugledala Poslanika, s.a.v.a., kako je oslabio, Fatima, s.a., gorko je zaplakala. Božiji Poslanik, s.a.v.a., joj je rekao: ‘Šta te rasplaka, o Fatima? Zar ne znaš da je uzvišeni Allah pogledao na Zemlju, pa odabrao tvog oca i poslao ga kao vjerovjesnika, potom ponovo pogledao, pa odabrao tvog muža, pa mi objavio da te vjenčam za njega i da ga uzmem kao svog opunomoćenika? Zar ne znaš da si ti pod pažnjom uzvišenog Allaha jer te tvoj otac udao za čovjeka koji je od svih ljudi u islamu bio najučeniji, najblaži i koji je prvi primio islam?’ i ona se nasmijala i oraspoložila. Želeći da je podsjeti na sva dobra koja je Allah podario njemu i njegovoj porodici, Božiji Poslanik, s.a.v.a., je dodao: ‘O Fatima, Ali ima osam vrlina: svoje vjerovanje u Allaha i Njegovog Poslanika, svoju mudrost, svoju supruga, dva Poslanikova unuka, Hasana i Husejna, svoje naređivanje u dobro i odvraćanje od lošeg. O Fatima, mi smo Ehli bejt kojem je dato šest osobina koje nisu date nikom od prvih niti će ih dobiti iko od posljednjih, osim nas, Ehli bejta: naš vjerovjesnik je najbolji među vjerovjesnicima, a on je tvoj otac; naš opunomoćenik vjerovjesnika je najbolji opunomoćenik, a on je tvoj muž; naš šehid je najbolji šehid, a on je Hamza, amidža tvog oca; naša su dva sibta u ovom ummetu, a to su tvoja dva sina; naš je potomak Mehdi ovog ummeta, iza kojeg će namaz klanjati Isa’, a.s. Potom je potapšao Husejna po ramenu i dodao: ‘Iz njegovog potomstva će biti Mehdi u ovom ummetu.’“[4]

  1. Ime majke Imama Mehdija, a.s., i dokaz da je Mehdi potomak Imama Sadika, a.s.

Od mufessira i lingviste poznatog kao Ibn Haššab preneseno je: „Pričao mi je Ebu-l-Kasim Tahir ibn Harun ibn Musa El-Kazim, a on je preko svog oca od svog djeda prenio sljedeće: ‘Govorio je moj gospodin Džafer ibn Muhammed: Dobrostivi nasljednik je iz mog potomstva, on je Mehdi čije je ime Muhammed, nadimak mu je Ebu-l-Kasim, koji će se pojaviti na kraju vremena, a majka mu se zove Nerdžis. Iznad njegove glave će biti komad oblaka koji će ga štititi od sunca, ići uz njega gdje god on ide i razgovjetnim glasom pozivati: Ovo je Mehdi, slijedite ga.’“[5]

  1. Mehdi je potomak Imama Ride, a.s.

Od Hasana ibn Halida je preneseno da je Ali ibn Musa Er-Rida, a.s., govorio: „Nema vjeru onaj ko se ne suzdržava od grijeha i doista, najplemenitiji od vas kod Allaha je najbogobojazniji od vas – ko najbolje zna za bogobojaznost. … Doista, moj četvrti potomak je sin prvakinje robinja, kojim će Allah očistiti Zemlju od svake nepravde i nasilja…“[6]

  1. Ime Mehdijevog oca

Rujani, Taberani i drugi zabilježili su hadis koji glasi: “Mehdi je moj potomak. Njegovo lice je kao blistava zvijezda, boja kože mu je arapska, tjelesna građa mu je israilska – što znači da je visok – on će napuniti Zemlju pravdom onako kako je ona napunjena nepravdom. Njegovim hilafetom će biti zadovoljni stanovnici neba i stanovnici Zemlje.” Također je preneseno o njegovom izgledu: “On je mladić, surmastih očiju, tankih dugih obrva, kukastog nosa, guste brade, a na desnom obrazu ima mladež.”

Muhjiddin ibn Arabi u knjizi El-Futuhat je rekao: “Znajte da je pojava Mehdija nužna, ali on se neće pojaviti sve dok se Zemlja ne napuni nepravdom i nasiljem, pa da je on napuni jednakošću i pravdom. On je potomak Božijeg Poslanika, s.a.v.a., od Fatimine djece. Njegov djed je Husejn ibn Ali ibn Ebu Talib, a njegov otac Imam Hasan El-‘Askeri ibn Imam Ali En-Neki, ibn Imam Muhammed Et-Teki, ibn Imam Ali Er-Rida, ibn Imam Musa El-Kazim, ibn Imam Džafer Es-Sadik, ibn Imam Muhammed El-Bakir, ibn Imam Ali Zejnu-l-Abidin, ibn Imam Husejn, ibn Imam Ali ibn Ebu Talib, čije je ime slično imenu Božijeg Poslanika, s.a.v.a., kojem će muslimani dati prisegu na vjernost u prostoru između Rukna (ćošak Ka’be gdje se nalazi Crni kamen) i Mekama. Izgledom liči na Poslanika, s.a.v.a., a blizak mu je i po ćudi. Narod koji će zbog njegovog dolaska biti najsretniji jesu stanovnici Kufe, imetak će među ljudima dijeliti jednako, u imovini s ljudima će postupati pravedno, Hidr će se kretati ispred njega.“[7]

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (III)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (V)

[1] Tarihu-l-Buhari, sv. 3, str. 364; El-Mu'džeemu-l-kebir, sv. 23, str. 267, hadis br. 566; El-Mustedreku ‘ala-s-sahihajn, sv. 4, str. 557.

[2] Sunenu Ebi Davud, sv. 4, str. 104, hadis br. 4284; Sunenu Ibn Madže, sv. 2, str. 1368, poglavlje 34, hadis br. 4086; Musned, sv. 1, str. 84; El-Begavi, El-Mesabih, sv. 3, str. 492; Džami'u-l-usul, sv. 5, str. 343; Metalibu-s-su'ul, sv. 2, str. 81; Miškatu-l-mesabih, sv. 3, str. 24, poglavlje 2, hadis br. 5453; Tuhfetu-l-ešraf, sv. 13, str. 7, hadis br. 18153; El-Firdevs, sv. 4, str. 497, hadis br. 6943; ‘Ikdu-d-durer fi ahbari-l-muntezar, str. 36, poglavlje 1; Mizanu-l-i'tidal, sv. 2, str. 87; Ed-Durru-l-mensur, sv. 6, str. 58; Džem'u-l-dževami’, sv. 1, str. 449; El-Džami'u-s-sagir, sv. 2, str. 672, hadis br. 9241; Es-Sava'iku-l-muhrike, str. 141, poglavlje 11; Kenzu-l-ummal, sv. 14, str. 264, hadis br. 38662; Is'afu-r-ragibin, str. 145; Mirkatu-l-mefatih, sv. 9, str. 350; Fejdu-l-kadir, sv. 6, str. 277, hadis br. 9241; Et-Tadžu-l-džami’ lil-usul, sv. 5, str. 343.

[3] Ibnu-l-Kajjim, El-Menaru-l-munif, str. 148 i 329, poglavlje 50; ‘Ikdu-d-durer fi ahbari-l-muntezar, str. 45, poglavlje 1; El-Muhibb Et-Taberi, Zehairu-l-‘ukba, str. 136; Feraidu-s-semtajn, sv. 2, str. 325 i 575; Ibn Hadžer, El-Kavlu-l-muhtesar, sv. 7, str. 37; Es-Siretu-l-halebijje, sv. 1, str. 193; Jenabi'u-l-mevedde, sv. 3, str. 63, poglavlje 94.

[4] El-Bejan fi ahbari sahibi-z-zeman, str. 120, poglavlje 9; El-Fusulu-l-muhimme, str. 286; Jenabi'u-l-mevedde, sv. 3, str. 490 i 493, poglavlje 94.

[5] Jenabi'u-l-mevedde, sv. 3, str. 491, preuzeto iz Ebu Nu'ejm El-Isbahani, El-Erbe'in.

[6] Jenabi'u-l-mevedde, sv. 3, str. 448–449.

[7] Hasan El-‘Adavi El-Mesri, Mešariku-l-envar fi fevzi ehli-l-I’tibar, str. 476–477; Jevakitu-l-dževahir, str. 562.

  • 4 Decembra, 2019