Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VIII)

Autor: Abdurrahim El-Musevi
Izvor: Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta
Share

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VIII)

Mehdi, a.s., će predvoditi Isaa, a.s.

Ako dokazi preneseni u knjigama Sahiha i drugim knjigama potvrđuju istinitost Imama Mehdija, njega lično, njegova imena, rodoslovlje i njegove osobine, postoje li druge svjedodžbe date muslimanima u vrijeme pojave koje će učvrstiti vjerovanje u njega, pokornost Imamu lično i spriječiti njegovo zastranjenje i povođenje za lažnim pozivateljima i strujama?

Sljedeće predaje potvrđuju ovu historijsku zbilju: Isa, a.s., će sići s neba i Imama Mehdija, a.s., uzeti za imama.

  1. Ibn Ebu Šejbe je u svojoj knjizi El-Musannef zabilježio od Ibn Sirina: „Mehdi je iz ovog ummeta i on će predvoditi Isaa sina Merjeme.“[1]
  2. Ebu Nu'ejm je zabilježio od Abdullaha ibn Amra: „Kod Mehdija, a.s., će sići Isa sin Merjemin i za njim će klanjati.“[2]
  3. El-Menavi je u komentaru hadisa „Naš je potomak taj za kojim će Isa obaviti namaz“ rekao: „Ruhullah će sići s neba na kraju vremena, kad se Dedždžal pojavi. Sići će u vrijeme sabah-namaza kod Bijele munare na istoku Damaska, pa će vidjeti kako Imam Mehdi, a.s., želi obaviti sabah-namaz; osjetivši njegov dolazak, pomaknut će se nazad kako bi Isa stao naprijed, pa će ga Isa staviti ispred sebe i klanjati za njim. Kolika li je ovo vrlina i čast za ovaj ummet!“[3]
  4. Ibn Burhan Eš-Šafi'i je o silasku Isaa, a.s., rekao: „Njegov će silazak biti u vrijeme sabah-namaza, pa će klanjati za Mehdijem, nakon čega će mu Mehdi reći: ‘Naprijed, o Ruhulllah’, a on će reći: ‘Ti stani ispred jer je za tebe priređen džema'at…’“ i dodao je: „Preneseno je da će Mehdi izaći s Isaom i pomoći mu u ubistvu Dedždžala. Preneseno je i da je Mehdi potomak Božijeg Poslanika, s.a.v.a., iz Fatimine loze.“[4]
  5. U knjizi Fethu-l-bari stoji: „I rekao je Ebu-l-Hasan El-Has'i El-Aburi u knjizi Menakibu-š-Šafi'i: ‘Mutevatir su predaje o tome da je Mehdi iz ovog ummeta i da će Isa klanjati za njim.’ To je naveo kao odgovor na predaju koju je Ibn Madže zabilježio od Enesa, a u kojoj stoji: ‘Nema Mehdija osim Isaa (znači da je Isa zapravo Mehdi).’ Potom je odbacio mišljenje Et-Tibija: ‘Predvodit će vas Isa dok je on u vašoj vjeri’ rekavši da će njegove riječi biti odbačene u drugom hadisu kod Muslima: ‘Pa će mu biti rečeno: Predvodi nas u namazu, a on će reći: Ne, vi ste sami jedan nad drugim zapovjednici, zbog počasti ovog ummeta.’“ Zatim je prenio riječi Ibn El-Dževzija: „Kada bi Isa, a.s., stao ispred kao imam, pojavila bi se u nama nejasnoća i zapitali bismo se je li stao ispred kao zamjenik ili kao začetnik novog šerijata? Zato će klanjati kao me'mum – za imamom – kako se ne bi ukaljao prašinom sumnje, zbog riječi Božijeg Poslanika, s.a.v.a.: ‘Nema vjerovjesnika poslije mene.’“ Onda je autor Fethu-l-barija rekao: „I u Isaovom, a.s., obavljanju namaza, za čovjekom iz ovog ummeta, i to na kraju vremena – ahiruz-zeman – i u bliskosti nastupanja Časa, dokaz je za ispravno mišljenje koje glasi: Zemlja nikad ne ostaje bez Božijeg dokaza, a Allah najbolje zna.“[5]
  6. Ibn Ebu Šejbe je zabilježio od Ibn Sirina: „Mehdi je iz ovog ummeta i on je taj koji će predvoditi Isaa, a.s., u namazu.“[6]

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VII)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (IX)

 

[1] El-Musannaf, sv. 15, str. 198, hadis br. 19495.

[2] El-Havi lilfetavi, sv. 2, str. 78.

[3] Fejdu-l-kadir, sv. 6, str. 17.

[4] Es-Siretu-l-halebijje, sv. 1, str. 226–227.

[5] Fethu-l-bari fi šerhi Sahihi-l-Buhari, sv. 6, str. 383–385.

[6] El-Musannaf, sv. 15, str. 198, hadis br. 19495.

  • 4 Decembra, 2019