Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (V)

Autor: Abdurrahim El-Musevi
Izvor: Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta
Share

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (V)

Osobine Imama Mehdija

Nakon što smo pojasnili ime i rodoslovlje Imama Mehdija, ovdje ćemo obraditi predaje prenesene u knjigama Ehli sunneta o tjelesnim osobinama Imama, a.s., kao što su opis lica, boje kose i slično tome, kroz nekoliko predaja.

 1. Preneseno je od Ebu Se'ida El-Hudrija da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Mehdi je moj potomak, sjajnog čela, … ispunit će Zemlju pravdom i ispravnošću nakon što se ona ispuni nepravdom i nasiljem…“[1]
 2. Preneseno je od Huzejfe da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Mehdi je moj potomak, njegovo lice je poput sjajnog mjeseca, boja mu je arapska, a tijelo israilsko. Ispunit će Zemlju pravdom kao što je ispunjena nepravdom. Njegovim hilafetom će se zadovoljiti i stanovnici neba i Zemlje i ptice u zraku…“[2]
 3. Preneseno je od Ebu Se'ida El-Hudrija da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Mehdi je naš, potomak Ehli bejta, … ispunit će Zemlju pravdom i pravednošću kao što je ispunjena nepravdom i nasiljem. Živjet će ovoliko – i raširio je svoju lijevu ruku i dva prsta sa desnom rukom…“[3]
 4. Prenosi se od Kutade, koji prenosi od Abdullaha ibn Hasa: „Pojavit će se Mehdi, a imat će 40 godina, kao da je čovjek iz Beni Israila.“[4]
 5. Preneseno je od Muhammeda ibn Džubejra: „Mehdi … dolazi iz Hidžaza sve dok ne sjedne na minber u Damasku, a imat će 18 godina.“[5]
 6. Abdullah ibn Bešir prenosi od Ke'ba: „Mehdi pokazuje skrušenost Allahu kao što orao prilikom letenja spušta svoja krila.“[6]
 7. Preneseno je od Ibn Abbasa: „Mehdi je mladić od nas, Ehli bejta.“[7]
 8. Abdurahman ibn ‘Auf od svog oca prenosi da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Zbilja, Allah će poslati iz mog potomstva čovjeka … koji će napuniti Zemlju pravdom i pravednošću i uvećati imovinu obilno.“[8]
 9. Preneseno je od Muhammeda ibn Džafera da je Ali ibn Ebu Talib, a.s., rekao: „Doista, ovaj moj sin je prvak kako ga je i Božiji Poslanik, s.a.v.a., nazvao. Allah će izvesti iz njegovog potomstva čovjeka s imenom vašeg Vjerovjesnika, koji liči na njega po izgledu i ćudi. Pojavit će se u vrijeme nemara ljudi, umrtvljenosti istine i očitosti nepravde; tako mi Allaha, kad ne bi ustao, vrat bi mu bio odsječen, njegovom ustanku će se radovati stanovnici neba. On će biti čovjek svijetlog čela, kukastog nosa, većeg stomaka, dugih bedara, a na desnom će bedru imati mladež. On će Zemlju ispuniti pravdom onako kako će biti ispunjena nepravdom i nasiljem.“[9]
 10. Preneseno je od Sulejmana ibn Habiba da je čuo Ebu Umamu El-Bahilija kako govori da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Između vas i Rimljana će biti četiri primirja u jednom danu, a četvrto će se otvoriti rukom čovjeka iz porodice Herkula i trajat će sedam godina.“ Jedan čovjek iz Abdu-l-Kajsa koji se zvao Mustevred ibn Gilan upitao je: „Božiji Poslaniče, ko će tada biti predvodnik muslimana?“ i on mu je odgovorio: „Mehdi iz mog potomstva, koji će imati 40 godina, lice će mu biti poput blistave zvijezde, a na desnom obrazu će imati crni mladež.“[10]
 11. Hejsem ibn Abdurahman prenosi od Alija ibn Ebu Taliba, a.s.: „Mehdi će se roditi u Medini, u Poslanikovoj porodici, nosit će Poslanikovo, s.a.v.a., ime i odselit će se na Bejtu-l-Mekdis. Imat će gustu bradu, surmaste oči, sjajne zube, na licu mladež, kukast nos, blistat će, na ramenu će mu biti znak Vjerovjesnika, s.a.v.a., zastava će mu biti četvrtasta od crne vune s dlačicama i bujna. Nije se razvila otkako je Vjerovjesnik, s.a.v.a., preselio na Ahiret i neće se ni razviti sve dok se ne pojavi Mehdi kojeg će Allah podržati s tri hiljade meleka koji će udariti po licima i leđima onih koji mu se protive.“[11]

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (IV)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VI)

[1] Sunen Ebu Davud, sv. 4, str. 107, hadis 428; El-Mustedrek ‘ala-s-sahihajn, sv. 4, str. 557; Me'alimu-s-sunen, sv. 4, str. 344; Mesabihu-l-Begavi, sv. 3, str. 492, hadis 4212; El-‘Ilelu-l-mutenahije, sv. 2, str. 859, hadis 1443; Džami'u-l-usul, sv. 5, str. 343; Metalibu-s-su'ul, sv. 2, str. 80; El-Bejan, str. 117; ‘Ikdu-d-durer, str. 59; Miškatu-l-mesabih, sv. 3, str. 171; El-Džami'u-s-sagir, sv. 2, str. 672; Džem'u-l-dževami’, sv. 1, str. 449; Kenzu-l-ummal, sv. 14, str. 264; Mirkatu-l-mefatih, sv. 9, str. 351; Fejdu-l-kadir, sv. 6, str. 278; Et-Tadžu-l-džami’ lil-usul, sv. 5, str. 343.

[2] El-Firdevs, sv. 4, str. 496; El-‘Ilelu-l-mutenahije, sv. 2, str. 858, hadis 1439; El-Bejan, str. 118; Zehairu-l-ukba, str. 136; ‘Ikdu-d-durer, str. 60; Mizanu-l-i'tidal, sv. 3, str. 449; Lisanu-l-mizan, sv. 5, str. 24; El-Fusulu-l-muhimme, str. 284; El-Džami'u-s-sagir, sv. 2, str. 672; Es-Sava'iku-l-muhrike, str. 164; Kenzu-l-ummal, sv. 14, str. 264; Mirkatu-l-mefatih, sv. 9, str. 350; Levaihu-s-Sefavini, sv. 2, str. 4; Is'afur-ragibin, str. 146; Nuru-l-ebsar, str. 187; Fejdu-l-kadir, sv. 6, str. 279.

[3] El-Mustedrek ‘ala-s-sahihajn, sv. 4, str. 557; ‘Ikdu-d-durer, str. 60; Feraidu-s-semtajn, sv. 2, str. 330; El-Mutteki El-Hindi, El-Burhanu, str. 98; Jenabi'u-l-mevedde, str. 488.

[4] Ibn Hammad, El-Fiten, str. 258; Es-Sujuti, El-Uref, sv. 2, str. 232; El-Burhanu, str. 99; Kenzu-l-ummal, sv. 14, str. 586.

[5] El-Burhanu, str. 100; ‘Ikdu-d-durer, str. 63–64; El-Uref, sv. 2, str. 232; Feraidu fevaidi-l-fikr, str. 4.

[6] Ibn Hammad, El-Fiten, str. 258; ‘Ikdu-d-durer, str. 65; El-Uref, sv. 2, str. 232; El-Kavlul-muhtesar, str. 98; El-Burhan, str. 101.

[7] El-Fiten, str. 102; El-Uref, sv. 2, str. 232; El-Burhan, str. 98; Kenzu-l-ummal, sv. 14, str. 585; Feraidu fevaidi-l-fikr, str. 2.

[8] El-Bejan fi ahbari sahibi-z-zeman, str. 139, poglavlje 19; ‘Ikdu-d-durer fi ahbari-l-muntezar, str. 37 poglavlje 1; Feraidu-s-semtajn, sv. 2, str. 331, hadis br. 582; El-‘Arfu-l-verdi fi ahbari-l-Mehdi (na margini El-Havi), sv. 2, str. 220; Es-Sava'iku-l-muhrike, str. 164, poglavlje 11; El-Kavlu-l-muhtesar, str. 43; El-Burhan, str. 84, poglavlje 1, hadis br. 32; Is'afu-r-ragibin, str. 146; Jenabi'u-l-mevedde, str. 433, poglavlje 73; Feraidu Fevaidi-l-fikr, str. 4, poglavlje 2.

[9] Sunenu Ebi Davud, sv. 4, str. 108, hadis br. 4290; Džami'u-l-usul, sv. 5, str. 343; ‘Ikdu-d-durer fi ahbari-l-muntezar, str. 45, poglavlje 1; El-Mukaddime, sv. 1, str. 391; El-‘Arfu-l-verdi fi ahbari-l-Mehdi (na margini El-Havi), sv. 2, str. 214; Ed-Durru-l-mensur, sv. 6, str. 39; Džem'u-l-dževami’, sv. 2, str. 35; Kenzu-l-ummal, sv. 13, str. 647, hadis br. 37636; Mirkatu-l-mefatih, sv. 9, str. 363; Jenabi'u-l-mevedde, str. 432, poglavlje 72; Et-Tadžu-l-džami’ lil-usul, sv. 5, str. 343.

[10] El-Bejan fi ahbari sahibi-z-zeman, str. 137–138, poglavlje 18.

[11] El-Bejan fi ahbari sahibi-z-zeman, str. 140, poglavlje 18.

 • 4 Decembra, 2019