Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VI)

Autor: Abdurrahim El-Musevi
Izvor: Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta
Share

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VI)

Položaj Imama Mehdija, a.s., kod Uzvišenog Allaha

Nakon što smo saznali ime i osobine Imama Mehdija, u ovom ćemo dijelu govoriti o Božanskoj vrijednosti koju će Imam Mehdi, a.s., steći i Božanskom položaju iz kojeg će krenuti da bi izvršio svoju misiju i zauzeo položaj istinitog obećanog halife, kojem je pokornost obavezna po Božijoj zapovijedi, kroz nekoliko predaja.

  1. Preneseno je od Enesa ibn Malika da je čuo Božijeg Poslanika, s.a.v.a., kako govori: „Mi, djeca Abdu-l-Muttaliba, prvaci smo stanovnika Dženneta – ja, Hamza, Ali, Džafer, Hasan, Husejn i Mehdi.“[1]
  2. Preneseno je od Ibn Abbasa: „Mehdi je ljepotan stanovnika Dženneta.“[2]
  3. Ebu Hurejre prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.a., rekao: „Bit će u ovom ummetu halifa, Ebu Bekr i Omer nisu iznad njega.“[3]
  4. Abdullah ibn Omer prenosi da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Pojavit će se Mehdi. Iznad njega će biti oblak iz kojeg će neko dozivati: ‘Ovaj Mehdi je Božiji namjesnik, slijedite ga.’“[4]
  5. Abdullah ibn ‘Amr prenosi da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Pojavit će se Mehdi, a iznad njega će biti melek koji doziva: ‘Zbilja, ovo je Mehdi, slijedite ga!’“[5]

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (V)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VII)

[1] Sunenu Ibn Madže, sv. 2, str. 1368, poglavlje 34, hadis br. 4087; El-Mustedreku ‘ala-s-sahihajn, sv. 3, str. 211; Tarihu Bagdad, sv. 9, str. 343; Metalibu-s-su'ul, sv. 2, str. 81; El-Bejan fi ahbari sahibi-z-zeman, str. 101, poglavlje 3; Zehairu-l-‘ukba, str. 15 i 89; Er-Rijadu-n-nedire, sv. 3, str. 4 i 182, poglavlje 8; ‘Ikdu-d-durer fi ahbari-l-muntezar, str. 194, poglavlje 7; Feraidu-s-semtajn, sv. 2, str. 32, hadis br. 370; El-Mukaddime, sv. 1, str. 398; El-Fusulu-l-muhimme, str. 284; Džem'u-l-dževami’, sv. 1, str. 851; Es-Sava'iku-l-muhrike, str. 160, poglavlje 11; El-Burhan, str. 89, poglavlje 2, hadis br. 3; Is'afu-r-ragibin, str. 124; El-‘Arfu-l-verdi fi ahbari-l-Mehdi (na margini El-Havi), sv. 2, str. 214.

[2] El-Firdevs, sv. 4, str. 222, hadis br. 6668; El-Fusulu-l-muhimme, str. 284; El-Bejan fi ahbari sahibi-z-zeman, str. 118, poglavlje 8; ‘Ikdu-d-durer fi ahbari-l-muntezar, str. 199, poglavlje 7; El-Burhan, str. 171, poglavlje 12, hadis br. 2; Kunuz-d-dekaik, str. 152; Nuru-l-ebsar, str. 187; Jenabi'u-l-mevedde, str. 181, poglavlje 56.

[3] El-Musannaf, sv. 15, str. 198, hadis br. 19496; El-Kamil fi du'efai-r-ridžal, sv. 6, str. 2433; El-Burhan, str. 172, poglavlje 12, hadis br. 6.

[4] El-Bejan fi ahbari sahibi-z-zeman, str. 132, poglavlje 15; ‘Ikdu-d-durer fi ahbari-l-muntezar, str. 183, poglavlje 6; Feraidu-s-semtajn, sv. 2, str. 316, hadis br. 566–569; El-Fusulu-l-muhimme, str. 298; El-‘Arfu-l-verdi fi ahbari-l-Mehdi (na margini El-Havi), sv. 2, str. 217; Tarihu-l-hamis, sv. 2, str. 288; Nuru-l-ebsar, str. 188 – 189.

[5] Telhisu-l-mutešabih, sv. 1, str. 417; El-Bejan fi ahbari sahibi-z-zeman, str. 133, poglavlje 16; Feraidu-s-semtajn, sv. 2, str. 316, hadis br. 569; El-‘Arfu-l-verdi fi ahbari-l-Mehdi (na margini El-Havi), sv. 2, str. 217; El-Kavlu-l-muhtesar, str. 39; El-Burhan, str. 72, poglavlje 1, hadis br. 2; Jenabi'u-l-mevedde, str. 447, poglavlje 78.

  • 4 Decembra, 2019