Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VII)

Autor: Abdurrahim El-Musevi
Izvor: Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta
Share

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VII)

Mehdi, a.s., Božiji namjesnik i posljednji Imam

Ako je obećani imam Mehdi zapravo Muhammed ibn Hasan El-‘Askeri, a.s., a njegov položaj kod Allaha položaj istinskog halife kojem je pokornost obavezna, onda se postavlja pitanje postoji li još neki imam koji će doći nakon njega ili je on posljednji halifa od Imama Ehli bejta, a.s., po vjerovanju i iščekivanju šiija?

Sljedeće predaje iz knjige Ehli sunneta govore da je obećani Mehdi posljednji Imam i halifa, a.s.

  1. Sevban prenosi da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Oko vašeg blaga će se međusobno boriti trojica, a sva trojica će biti sinovi halifa, ali ono neće pripasti nijednom od njih. Zatim će se pojaviti crne zastave s istoka, pa će ih pobiti kako ih niko prije nije pobio … Pa kad ga vidite, zavjetujte mu se na vjernost čak i ako trebate puzeći po snijegu ići do njega, jer zbilja, on je Božiji namjesnik Mehdi.“[1]
  2. Od Alija ibn Ebu Taliba, a.s., prenosi se: „Upitao sam Božijeg Poslanika hoće li Mehdi bti potomak nas, Imama upute, ili nekih drugih i odgovorio mi je: „Bit će naš potomak, s nama se vjera završava kao što je s nama početa, posredstvom nas će se ljudi izbaviti iz zablude smutnje, kao što su se izbavili od zablude mnogoboštva. Posredstvom nas će im Allah vezati srca za vjeru nakon opasnosti smutnje, isto kao što im je vezao srca za Svoju vjeru nakon opasnosti širka.“[2]
  3. Ibn Hadžer El-Hejsemi, umro 974. hidžr. godine, prenosi da je Ebu-l-Hasan El-Abiri rekao: „Predaje su mutevatir i mustefid zbog mnoštva prenosilaca od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., o njegovoj – Mehdijevoj – pojavi, da je iz njegovog Ehli bejta, da će Zemlju napuniti pravdom, da će se pojaviti s Isaom, a.s., pa će mu pomoći u ubistvu Dedždžala kod kapije Lidd u Palestini, da će predvoditi ovaj ummet i da će Isa klanjati namaz za njim.“[3]
  4. Šejh Es-Sabban, umro 1206. hidžr. godine, rekao je: „Mutevatir su predaje od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., o njegovoj – Mehdijevoj – pojavi, da je on iz njegovog Ehli bejta, da će Zemlju napuniti pravdom, da će pomoći Isau, a.s., u ubistvu Dedždžala kod kapije Ludd[4] u Palestini, da će predvoditi ovaj ummet i da će Isa klanjati namaz za njim.“[5]
  5. Hadis od Ebu Se'ida glasi: „Zemlja će biti ispunjena nepravdom i nasiljem, pa će se pojaviti čovjek iz moga potomstva…“[6]

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VI)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VIII)

[1] El-Bejan fi ahbari sahibi-z-zeman, str. 104, poglavlje 3; Sunenu Ibn Madže, sv. 2, str. 1367, poglavlje 34, hadis br. 4084; El-Mustedreku ‘ala-s-sahihajn, sv. 4, str. 463; Telhisu-l-mustedrek, sv. 4, str. 463; Musned, sv. 5, str. 277.

[2] El-Mu'džemu-l-evset, sv. 1, str. 136, hadis br. 157; El-Bejan fi ahbari sahibi-z-zeman, str. 125, poglavlje 11; Medžme'u-z-zevaid, sv. 7, str. 316–317; El-Mukaddime, sv. 1, str. 396–397; El-Fusulu-l-muhimme, str. 288; El-‘Arfu-l-verdi fi ahbari-l-Mehdi (na margini El-Havi), sv. 2, str. 217; Džem'u-l-dževami’, sv. 2, str. 67; Es-Sava'iku-l-muhrike, str. 163, poglavlje 11; Kenzu-l-ummal, sv. 14, str. 598, hadis br. 39682; El-Burhan, str. 91, poglavlje 2, hadis br. 7; Feraidu Fevaidi-l-fikr, str. 3, poglavlje 1; Nuru-l-ebsar, str. 188.

[3] Es-Sava'iku-l-muhrike, str. 165.

[4] Kenanitski grad u blizini Kudsa, oko 16 km od Yafe i oko 5 km udaljen od Er-Remle.

[5] Is'afu-r-ragibin, str. 140.

[6] El-Mustedreku ‘ala-s-sahihajn, sv. 4, str. 558.

  • 4 Decembra, 2019