Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (IX)

Autor: Abdurrahim El-Musevi
Izvor: Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta
Share

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (IX)

Mehdijeva zastava

Jedan od znakova koji čuvaju muslimane od skretanja u stranputicu jest opis zastave Imama Mehdija i njegov očekivani slogan, jer će njegova zastava biti znak koji će biti uputa onima koji iščekuju njegovu pojavu. Navestit ćemo dva hadisa:

  1. Preneseno je od Abdullaha ibn Šerika: „S Mehdijem će Poslanikova zastava biti El-Mugallibe – pobjedonosna. Kamo sreće da ga doživim, a ja sam mu pokoran.“[1]
  2. Preneseno je od Nevfa El-Bekalija: „Na zastavi Mehdija je napisano: zavjet na vjernost pripada Allahu.“[2]

Darežljivost Imama Mehdija

Nema sumnje da će se pravda u svim vidovima ostvariti pod vođstvom Mehdija, a.s. Nebo i Zemlja će obilno prosipati svoja dobra, a njegova će vlast postati primjer Božanske obećane države koja će usrećiti čovjeka, budući da više neće postojati nepravda, uzurpiranje, siromaštvo i korupcija.

Sljedeće predaje ukazuju na ove činjenice:

  1. Preneseno je od Ebu Se'ida El-Hudrija da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Moj će ummet u vrijeme Mehdija biti obdaren blagodatima koje nikad nisu prije doživjeli. Nebo će se na njih obilno izlijevati, Zemlja neće ostaviti nijednu biljku da ne nikne, a imovina će se gomilati, pa će čovjek reći: ‘O Mehdi, daruj mi’, a on će reći: ‘Uzmi.’“[3]
  2. Preneseno je od Ebu Se'ida El-Hudrija da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: „U mom ummetu će biti Mehdi, ako bude trajalo kratko, bit će sedam, a ako bude trajalo duže – devet godina, u kojima će moj ummet biti obasipan blagodatima kakvima ni slične nikad nije doživio, pa će im Zemlja darovati svoje dobro i neće im ništa uskraćivati, a imovina će im se tada nagomilati, pa će čovjek ustati i reći: ‘O Mehdi, daruj mi’, a on će reći: ‘Uzmi!’“[4]
  3. Preneseno je od Ebu Se'ida El-Hudrija da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: „U mom ummetu će se pojaviti Mehdi i živjet će pet, sedam ili devet“ – prenosilac sumnja u broj. Nakon što su upitali na šta se ti brojevi odnose, odgovorio je: „Na godine. Pa će mu doći čovjek i reći: ‘O Mehdi, daruj mi, daruj mi’ i on će mu napuniti odjeću koliko može ponijeti.“[5]
  4. Preneseno je od Džabira ibn Abdullaha El-Ensarija da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Pojavit će se na kraju vremena halifa koji će imovinu davati sipanjem bez brojanja.“[6]
  5. Muslim je u svom Sahihu zabilježio od Džabira ibn Abdullaha El-Ensarija da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Pojavit će se na kraju vremena – ahiruz-zemana – halifa koji će dijeliti imovinu bez brojanja.“[7]

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (VIII)

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (X)

[1] El-Fiten, str. 249, hadis br. 972; El-Kavlu-l-muhtesar, str. 100, poglavlje 3, hadis br. 35; El-Burhan, str. 152, poglavlje 7, hadis br. 24.

[2] El-Fiten, str. 249, hadis br. 973; ‘Ikdu-d-durer fi ahbari-l-muntezar, str. 274, poglavlje 9; El-Kavlu-l-muhtesar, str. 101, poglavlje 3, hadis br. 36; El-Burhan, str. 152, poglavlje 7, hadis br. 25; Feraidu Fevaidi-l-fikr, str. 8, poglavlje 4; Jenabi'u-l-mevedde, str. 435, poglavlje 73.

[3] El-Fiten, str. 253, hadis br. 992; El-Bejan fi ahbari sahibi-z-zeman, str. 145, poglavlje 23; ‘Ikdu-d-durer fi ahbari-l-muntezar, str. 225, poglavlje 8; El-Fusulu-l-muhimme, str. 288–289; Nuru-l-ebsar, str. 189.

[4] Sunenu Ibn Madže, sv. 2, str. 1366, poglavlje 34, hadis br. 4083; El-Mustedreku ‘ala-s-sahihajn, sv. 4, str. 558; El-Burhan, str. 81, poglavlje 1, hadis br. 25 i str. 82, poglavlje 1, hadis br. 26.

[5] Sunenu-t-Tirmizi, sv. 4, str. 439; El-‘Ilelu-l-mutenahije, sv. 2, str. 858, hadis 1440; El-Bejan, str. 107; Miškatu-l-mesabih, sv. 3, str. 24; El-Mukaddime, sv. 1, str. 393; El-‘Arfu-l-verdi fi ahbari-l-Mehdi (na margini El-Havi), sv. 2, str. 215; Es-Sava'iku-l-muhrike, str. 164, poglavlje 11; Kenzu-l-ummal, sv. 14, str. 262; Mirkatu-l-mefatih, sv. 9, str. 352; Mešariku-l-envar, str. 114, poglavlje 2; Tuhfetu-l-ahvazi, sv. 6, str. 404, hadis br. 2333; Et-Tadžu-l-džami’ lil-usul, sv. 5, str. 342–343.

[6] Mesabihu-s-sunne, sv. 3, str. 488, hadis br. 4199. Također, zabilježen je jedan vrlo važan hadis u knjizi El-Musannaf od Abdurrazzaka, sv. 11, str. 371, hadis br. 20770, poglavlje El-Mehdi.

[7] Sahihu Muslim (bi šerhi-n-Nevevi), sv. 18, str. 39.

  • 4 Decembra, 2019