Kakva je korist od historije?

Autor: Ibrahim Ajeti
Izvor: Vječne poruke
Share

Kakva je korist od historije?

Kada se približila smrt hazreti Jakubu, on je sakupio svoje sinove i upitao ih šta će obožavati poslije njega?

Oni su odgovorili: “Obožavat ćemo tvoga Gospodara i Gospodara tvojih očeva, Ibrahima, Ismaila i Ishaka, Jednog Boga Koji nema sudruga.”

Časni Kur'an kaže:

Taj narod bio je i nestao; njega čeka ono što je zaslužio i vas će čekati ono što ćete zaslužiti, a vi nećete biti pitani za ono što su oni radili.[1]

Stoga,časni Kur'an u suri Al-Baqare nakon 140. ajeta koji kaže: “Zar vi govorite da su Ibrahim, Ismail, Ishak, Jakub i dvanaest potomaka iz plemena Beni Israila bili Jevreji ili kršćani. O Poslaniče, reci: ‘Znate li vi bolje ili Allah i ima li većeg nasilnika od onoga koji skriva istinu znajući da je od Allaha. Bog nije nemaran spram onoga što vi radite.’”

Nakon ovog ajeta Svevišnji kaže: “Taj narod bio je i nestao.”

To znači da Ibrahimova djeca i potomci nisu bili kršćani niti Jevreji i živjeli su prije Musaa i Isaa, mir s njima. Osim toga, šta god da su bili, koju god vjeru da su slijedili, bilo kakvo dobro ili loše djelo da su počinili, kakvu vi korist imate od toga? Ako su oni bili dobar narod, radili su dobra i primjerena djela, a ako su bili loši i činili su loša djela, zašto biste vi bili zabrinuti zbog njihovih loših djela? Zar je moguće da na Sudnjem danu vas budu teretili za njihova loša djela?

Slanje selama na čiste duše šehida, velikodušnih i požrtvovanih ljudi na Božijem putu te prizivanje prokletstva na osobe koje su stale naspram istine, potegli sablje na njene sljedbenike i uništili vrle i bogobojazne ljude koji su najbolji kapital svakog naroda, pohvalno je djelo. Međutim, čovjekova sreća ne može se osigurati osim onda kada čovjek bude idejno pratio dobre ljude i išao ukorak s njima i udaljavao se mislima i djelom od loših ljudi. U protivnom, za njega će vrijediti one riječi u kojima Svevišnji kaže: “Taj narod bio je i nestao.”

Oni ljudi koji su činili dobra djela i oni koji su činili loša djela, oni čisti i nebeski ljudi i oni koji su krenuli pogrešnim putevima i samo imaju ljudski oblik jesu narodi koji su zastranili. Sve što su postigli i svako dobro koje su učinili pripada njima. Svaki grijeh, loše djelo i nepravdu koju su počinili njima je teret. Vi nećete biti nagrađeni za njihova dobra djela, niti odgovorni za njihova loša djela.

Razlog ponavljanja ovog ajeta u suri Al-Baqare i to u razmaku manjem od deset ajeta jeste taj da nam skrene pažnju na ovu izuzetno važnu činjenicu. Niko ne treba biti sretan time što će reći: Husejn ibn Ali, mir s njim, i njegovi pomagači bili su veliki i plemeniti ljudi, ili Ibn Zijad, Jezid i njegovi pomagači bili su loši ljudi.

Koliko li je samo ljudi koji možda šalju selam na svetu dušu Imama, mir s njim, ali im se dopada Ibn Zijadov način razmišljanja, djelovanja i postupanja, krenuvši njegovim putem. Koliko li je samo onih koji su kritizirali loše ljude u prošlosti, osudili su ih i zaželjeli su im veliku kaznu, ali su ih uzeli za predvodnike u načinu promišljanja i postupanja.

Ne može se ni sumnjati u činjenicu da potvrđivanje istine i njenih sljedbenika na bilo koji način da bude kao i borba s lošim ljudima i ružnoćama, unatoč tome što je veoma lijepo i pohvalno djelo i na svome mjestu učinkovito, ipak neće uvrstiti čovjeka u red dobrih i sretnih ljudi i neće ga izvesti iz okvira loših ljudi, osim onda kada čovjekov praktični način djelovanja bude blizak dobrim ljudima i kada se udalji od loših. U tom slučaju može se reći: ja sam pristalica dobrih ljudi, a neprijatelj i protivnik loših. Časni Kur'an posvetio je veliku pažnju pitanju historije i prenošenju sudbina prethodnih naroda koji su bili i nestali kao i kazivanju o poslanicima i onim osobama koje su se borile protiv njih. Važan dio kur'anskih ajeta i sura iz časnoga Kur'ana posvećen je upravo ovoj temi, tj. historiji minulih naroda. Međutim, namjera nije bila samo ta da muslimani svijeta trebaju znati da je Musa, a.s., bio dobar čovjek, a faraon loš, ili da je narod Ada i Semuda bio loš i zalutao narod, a neki drugi narod dobar narod i na ispravnome putu. Kakve koristi ili štete imaju muslimani od Musaovih dobrih djela i dobrih djela ostalih Božijih poslanika i od dobrih djela koje su učinili kršćani u Nedžranu, koji su ubijeni od strane jemenskoga kralja Zu Nuvasa zbog njegovih loših djela?

[1]Al-Baqare (2), 134.

  • 7 Oktobra, 2019