Ko je opominjač a ko uputitelj?

Autor: Ali Asgar Rezvani
Izvor: Mev'ud šenasi va pasoh be šubehat
Share

Ko je opominjač a ko uputitelj?

Ti si samo opominjač, a svaki narod ima uputitelja.[1]

إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ‌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

Ajet tako jasno i nedvosmisleno daje do znanja da svaki narod u svakom vremenu ima svoga uputitelja prema istini i sa istinom.

Iz ovoga također možemo shvatiti da ljudi nikada nisu niti će ostati bez uputitelja. Bilo da to bude vjerovjesnik ili ne, jer ajet je općenitog značenja što čini nemogućim ograničenje uputitelja na vjerovjesnika. Na što ukazuje Zamahšeri u svom tefsiru. U suprotnom u vremenu ili vremenima kada nema vjerovjesnika, ljudi bi bili lišeni uputitelja.

Taberi u svome tefsiru pored tematskog ajeta od Ibn Abbasa, ispravnim senedom prenosi hadis: “Kada je objavljena ajet – Ti si samo opominjač, – Poslanik je stavio ruku na svoja prsa i rekao: “Ja sam opominjač!” – a svaki narod ima uputitelja – zatim ruku spusti na Alijevo rame pa reče: “Ti si uputitelj o Ali, tobom će upućeni nakon mene biti upućivani.”[2]

Hakim Nišaburi ispravnim senedom pored tematskog ajeta prenosi od hazreti Alija, a.s.: “Allahov poslanik, s.a.v.a., je opominjač, a ja sam uputitelj.”[3]

Kulejni ispravnim senedom prenosi od Imama Bakira, a.s., da je u komentaru tematskog ajeta rekao: “Allahov poslanik, s.a.v.a., je opominjač i za svako vrijeme postoji uputitelj koji ih upućuje prema onom što je donio Allahov vjerovjesnik….”[4]

Od Imama Bakira, a.s., prenosi da je u vezi sa tematskim ajetom rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je opominjač a Ali je uputitelj. Znajte, tako mi Allaha ne odlazi od nas (ajet) i uvijek je s nama, sve do sudnjeg Dana.”[5]

 

 

[1] Er-Ra'd, 7.

[2] Džami'u-l-bejan, sv. 13, str. 142.

[3] Mustedreke Hakim, sv. 3, str. 129.

[4] Kafi, sv. 1, str. 191.

[5] Kafi, sv. 1, str. 192.

  • 26 Jula, 2019