Laž

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Laž

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Najgore lihvarstvo je laž.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada čovjek izrekne laž, udalji se od njega melek jednu milju zbog zadaha koji je izašao iz njega.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Laž je jedna od kapija licemjerja.”[3]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Lažov laže zbog niskosti svoje duše, a osnova ismijavanja

je vjerovanje lažovima.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Laž je izdaja.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim: “Najgori govor je laž.”[6]

7. Imam Ali, mir s njim: “Znak vjerovanja je davanje prednosti istini – čak i ako ti šteti, nad laži – čak i ako ti koristi.”[7]

8. Imam Ali, mir s njim: “Lažov je bijedan, ništavan.”[8]

9. Imam Ali, mir s njim: “Nema većeg zla od laži.”[9]

10. Imam Kazim, mir s njim, rekao je Hišamu, savjetujući ga: “Razuman čovjek ne laže, pa makar u laži bila i korist za njega.”[10]

Laž i vjerovanje

Usuđuju se laži izmišljati samo oni koji u Allahove riječi ne vjeruju, i oni su ti koji su lažljivci.[11]

1. Imam Ali, mir s njim: “Klonite se laži! Laž je suprotna vjerovanju; istinoljubivi je na granici izbavljenja i dostojanstva, a lažljivac na rubu poniženja i propasti.”[12]

2. Imam Bakir, mir s njim: “Laž zaista kvari vjerovanje.”[13]

3. Imam Sadik, mir s njim, rekao je kada ga je Hasan ibn Mahbub upitao da li vjernik može biti tvrdica: “Da.” Dalje ga je upitao da li može biti plašljiv. Odgovorio je: “Da.” – “A može li biti lažljivac? On reče: “Ne! A ni izdajica.” Zatim reče: “Vjernik je stvoren svakom sklonošću naravi, osim posredstvom izdaje i laži.”[14]

Laž je ključ svakog zla

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista laž vodi do razvrata i zaista razvrat vodi do Vatre!”[15]

2. Imam Bakir, mir s njim: “Allah, dž.š., je za zlo načinio katance, ključevima tih katanaca je učinio opojna pića, a laž je gora od opojnog pića.”[16]

3. Imam Askeri, mir s njim: “Smještena su zla djela u jednu kuću, a

njihov ključ je načinjen od laži.”[17]

Naređenje napuštanja laži – bilo u zbilji, bilo u šali

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Laž nije dobra, u šali ili u zbilji, kao što nije dobro da čovjek obeća nešto svome djetetu, a da ne održi obećanje. Zaista, istina vodi ka dobru, a dobro ka Džennetu.”[18]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Teško onome koji priča i laže da bi se ljudi smijali, teško li njemu, teško li njemu!”[19]

3. Imam Ali, mir s njim: “Neće čovjek okusiti slast vjerovanja, sve dok se ne prođe laži – i u šali, i u zbilji.”[20]

4. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, govorio bi svojoj djeci: “Čuvajte se laži, i velike i male, u svakoj šali i u zbilji, jer kada čovjek slaže u nečem malom, ohrabrit će se i za veliko.”[21]

Mala laž

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Dovoljno je za tebe laži da ponavljaš sve što si čuo.”[22]

2. Poslanik, s.a.v.a., kada ga je Esma bint Jezid upitala da li se ubraja u laž ukoliko neko od nas kaže da ne želi nešto u stanju kada to želi, rekao je: “Laž se piše kao laž, čak i mala laž se piše kao mala laž!”[23]

3. Abdullah ibn Amir: “Jednoga dana kada je kod nas sjedio Poslanik, s.a.v.a., moja me majka pozvala i rekla: ‘Dođi da ti nešto dam!’ Poslanik, s.a.v.a., joj se obratio riječima: ‘Šta mu želiš dati?’ Ona reče: ‘Hurmu.’ On joj reče: ‘Znaj da će ti, ako mu ne budeš nešto dala, biti upisana laž!’”[24]  

Učinak laganja

Allah neće uputiti rasipnika i onoga koji laže.[25]

Učinio je da kao posljedica u njihova srca uđe licemjerje do dana kada će Ga susresti zato što su radili suprotno od onoga što su Allahu obećali i zato što su lagali.[26]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista laž crni lice.”[27]

1612. Poslanik, s.a.v.a.: “Laž umanjuje opskrbu.”[28]

3. Imam Ali, mir s njim: “Posljedica laži na Dunjaluku je poniženje, a na Ahiretu kazna.”[29]

4. Imam Ali, mir s njim: “Mnogo laži uništava vjeru i uvećava grijeh.”[30]

5. Imam Ali, mir s njim: “Laž okončava licemjerstvom.”[31]

6. Imam Ali, mir s njim: “Ko laže, uništava svoje častoljublje.”[32]

7. Imam Ali, mir s njim: “Ko bude poznat po laži, umanji se povjerenje

u njega; ko se od laži drži postrani, potvrđuje mu se govor.”[33]

8. Imam Ali, mir s njim: “Lažljivac svojim lažima uzrokuje troje: srdžbu Božiju prema sebi, prezrenost kod ljudi i neprijateljstvo od strane meleka.”[34]

9. Imam Ali, mir s njim: “Ovisnost o laži donosi kao posljedicu neimaštinu.”[35]

10. Imam Sadik, mir s njim: “Nemoj lagati te na taj način uništiti svoju ljepotu!”[36]

11. Imam Sadik, mir s njim: “Čovjek izrekne laž i zbog nje biva lišen noćnog namaza.”[37]

12. Imam Sadik, mir s njim: “Od onoga čime Allah, dž.š., pomaže protiv lažljivaca je njihova zaboravnost.”[38]

Najgora laž

Pa ko je veći nasilnik od onoga koji izmišlja laži o Allahu da bi ljude u zabludu doveo, a da oni toga svjesni nisu.[39]

Na Sudnjem danu vidjet ćeš pocrnjela lica onih koji su o Allahu laži govorili. A zar u Džehennemu neće biti boravište oholih?[40]

1. Imam Ali, mir s njim: “Zasigurno, poslije mene doći će vam vrijeme u kojem ništa neće biti skrivenije od istine, niti očiglednije od neistine i rasprostranjenije od laži o Bogu i Poslaniku Njegovom.”[41]

2. Imam Ali, mir s njim: “Tako mi Allaha, draže mi je da se srušim s neba ili da me zgrabi ptica nego da izreknem laž na Poslanika Božijeg.”[42]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Zasigurno jedna laž kvari post postaču.” Ebu Besir upita: “Koji od nas nije takav?” On reče: “Nije ono što ti misliš: riječ je o laži na Allaha, i Poslanika Njegovog, i na Imame.”[43]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Laž na Boga i Poslanika spada u velike grijehe.”[44]

Prilike kada je laž dopuštena

1. Imam Sadik, mir s njim: “Laž je pokuđena, osim u dva primjera: odbijanja nasilničkog čina i izmirenja ljudi.”[45]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Postoje tri vrste govora: istina, laž i izmirenje ljudi.”[46]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Izmiritelj nije lažljivac.”[47]

Dvosmislenost

I on baci jedan pogled na zvijezde, pa reče: “Zaista sam bolestan!”[48]

“To je učinio ovaj najveći od njih, pitajte ih ako mogu govoriti” – reče on.[49]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je u uvijenom govoru ono što pametne ljude čini nepotrebitim da se koriste lažima.”[50]

2. Imam Sadik, mir s njim, u odgovoru Abdullahu ibn Bukejru na pitanje o prilici kada neko dođe na vrata kuće i kada se robinji kaže: “Reci: ‘Nije ovdje!’”: “Nema smetnje, nije laž.”[51]

Slušanje laži

I od nekih Jevreja laži mnogo slušaju…[52]

1. Imam Ali, mir s njim: “Nemoj grješnicima davati vlast nad svojim ušima.”[53]

 2. El-Bihar: Pitali su Imama Sadika, mir s njim, u vezi s pripovjedačima, da li je dozvoljeno slušati ih, a on je odgovorio: “Ne.” Još reče: “Ko sluša govornika, robovao mu je. Ukoliko govornik govori o Bogu, slušalac je robovao Bogu. Ukoliko je govornik govorio o Iblisu,

slušalac je robovao Iblisu.”[54]


[1] El-Bihar, 72/263/47.

[2] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 6/357.

[3] Kenzu-l-‘ummal, 8212.

[4] El-Bihar, 72/262/45.

[5] Isto, 72/261/37.

[6] Nehdžu-l-belaga, govor 84.

[7] Isto, mudrost 458.

[8] Gureru-l-hikem, 339.

[9] El-Bihar, 72/259/23.

[10] Isto, 78/305/1.

[11] En-Nahl, 105.

[12] Nehdžu-l-belaga, govor 86.

[13] El-Bihar, 72/247/8.

[14] Isto, 75/172/11.

[15] Kenzu-l-‘ummal, 8217.

[16] El-Bihar, 72/236/3.

[17] Ed-Durretu-l-bahire, 43.

[18] Kenzu-l-‘ummal, 8217.

[19] Isto, 8215.

[20] El-Bihar, 72/249/14.

[21] Isto, 72/235/2.

[22] Tenbihu-l-havatir, 2/122.

[23] Et-Tergibu ve-t-terhib, 3/597/32.

[24] Isto, 3/598/34.

[25] El-Mu’min, 28.

[26] Et-Tevbe, 77.

[27] Et-Tergibu ve-t-terhib, 3/596/28.

[28] Isto, 3/596/29.

[29] Gureru-l-hikem, 4640.

[30] Isto, 7123.

[31] Isto, 1181.

[32] Isto, 7794.

[33] Isto, 8888.

[34] Isto, 11039.

[35] El-Bihar, 72/261/36.

[36] Isto, 72/192/8.

[37] Isto, 72/260/29.

[38] El-Kafi, 2/341/15.

[39] El-En’am, 144.

[40] Ez-Zumer, 60.

[41] Nehdžu-l-belaga, govor 147.

[42] Kurbu-l-isnad, 133/466.

[43] El-Kafi, 2/340/9.

[44] Isto, 2/339/5.

[45] El-Bihar, 72/263/48.

[46] El-Kafi, 2/341/16.

[47] Isto, 2/210/5.

[48] Es-Safat, 88-89.

[49] El-Enbija, 63.

[50] Kenzu-l-‘ummal, 8253.

[51] Mustatrifatu-s-serair, 137/1.

[52] El-Maide, 41.

[53] Nehdžu-l-belaga, uputa 10.

[54] El-Bihar, 72/264/1.

  • 3 Decembra, 2022