Ovaj svijet – cilj ili sredstvo

Autor: Muhammed Taqi Misbah Yazdi
Izvor: Savjeti Božijeg poslanika, s.a.v.a., Ebu Zerru, r.a.
Share

Prema kur'anskom stavu, ako ne bude Ovog svijeta, ne može biti ni Budućeg svijeta. Mi svoj život na Budućem svijetu stvaramo na Ovom svijetu putem svog ponašanja i svojih djela, koja činimo na osnovu slobode izbora – kao što je rečeno u nekim predajama da je Ovaj svijet njiva Budućeg svijeta. Dakle, ako ne bude Ovog svijeta, niko ne može otići u Džennet jer su džennetske blagodati nagrada za djela koja su učinjena na Ovom svijetu. Plemenitost, vrline i položaji Budućeg svijeta plodovi su truda i djela koja je čovjek na Ovom svijetu činio. Prema tome, Ovaj svijet je veoma vrijedan. Kada obratimo pažnju na ovu zbilju, javlja nam se sljedeće pitanje: Zašto je u predajama Ovaj svijet, koji je tako vrijedan, toliko kuđen i koren?

U odgovoru na ovo pitanje moramo reći da ovosvjetski život – sa aspekta što je jedno od stvorenja Božijih – nema nikakvu mahanu. U osnovi, poredak ovosvjetskog života je najbolji mogući poredak i taj poredak vrhunac čvrstoće i ljepote.  Prema tome, izvor ovog problema treba tražiti negdje drugdje. Ako budemo ajete i predaje malo pažljivije posmatrali, vidjet ćemo da se problem i mahana nalazi u kvalitetu čovjekovog odnosa prema Ovom svijetu i u njegovom načinu postupanja sa Ovim svijetom, jer upravo taj njegov način postupanja sa Ovim svijetom može Ovaj svijet za njegovu budućnost učiniti štetnim ili korisnim, vrijednim ili bezvrijednim, dobrim ili lošim. Osim odnosa, čovjek za svoje ponašanje, život i budućnost – osim rijetkih slučajeva kada se zbog nekih dešavanja koja nisu u njegovoj moći suočava s nizom zala i nedostataka – za koji nedostatak i problem može kriviti Ovaj svijet? Osim toga, mahane i zla koja postoje na Ovom svijetu uopće nije moguće uporediti sa dobrom i savršenstvima koja postoje na njemu.

Iz dosada iznesenog postalo je jasno da se kuđenje i kritiziranje odnosi na čovjekov način gledanja i njegov odnos prema Ovom svijetu – odnos koji se oblikuje na osnovu davanja primarnosti Ovome svijetu i materijalističkog pogleda na Ovaj svijet. Mišljenje onih koji smatraju da osim života na Ovom svijetu nema nikakvog drugog života u zbilji je zabludjela pretpostavka. Takvo gledanje na Ovaj svijet je pogrešno, i tu se radi o grešci koja za sobom povlači mnogo drugih grešaka, koje se očituju u čovjekovim djelima i njegovom ponašanju.

Dakle, trebamo ispraviti svoje viđenje Ovog svijeta i shvatiti da čovjekov život nije ograničen na ovosvjetski život, već da iza njega za čovjeka postoji jedan vječni život. U slučaju kada čovjek Ovaj svijet smatra prolazom, a ne krajnjom destinacijom i ciljem, naravno da mora sebi pribavljati sredstva za život, imetak, bogatstvo i druge stvari potrebne za dostizanje savršenstva. U ovom slučaju hrana, odjeća, stan, vozilo, novac, bogatstvo i vlast smatraju se preduvjetima i sredstvima, a ne glavnim ciljem. Međutim, u slučaju kada se oni smatraju glavnim ciljem, a ne kao uvjeti i sredstva, onda čovjeka sprečavaju od postizanja njegovog savršenstva i krajnjeg cilja te su pokuđeni upravo iz ovog razloga.

 

 

  • 21 Novembra, 2019