Predodređenje i sudbina

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Predodređenje i sudbina

Reci: “Dogodit će nam se samo ono što nam Allah odredi, On je Gospodar naš.” I samo u Allaha neka se vjernici pouzdaju![1]

Ali ona se dogodila da bi Allah dao da se ispuni ono što se moralo dogoditi.[2]

Mi smo sve s mjerom stvorili.[3]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Sve je određeno s mjerom, čak i nemoć i oštroumnost.”[4]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada bi se i Israfil, i Džebrail, i Mikail, i nosioci Arša molili za tebe, pa i ja sa njima, nećeš oženiti, osim onu ženu koja ti je zapisana.”[5]

3. Imam Ali, mir s njim, u hvaljenju Allaha Svevišnjeg: “Zahvaljujem Allahu, dž.š., onako kako je to od stvorenja tražio, i učinio je mjeru za svaku stvar, i za svaku mjeru vrijeme, i za svako vrij eme zapis.”[6]

4. Imam Ali, mir s njim: “Sudbina je tajna od tajni Božijih, i zastor od zastora Božijih, i utvrda od uzdignutih utvrda Božijih, u zastorima Božijim skrivena od stvorenja Božijih.”[7]

5. Imam Ali, mir s njim, kada ga je neki čovjek upitao u vezi sa sudbinom: “Duboko more, ne zalazi u njega!” Čovjek upita: “O Zapovjedniče pravovjernih, obavijesti nas o sudbini!” Odgovori: “To je tajna Božija, ne muči se da je saznaš.” Reče opet: “Zapovjedniče pravovjernih, obavijesti nas o sudbini!” Odgovori: “Kada već istrajavaš, znaj da je sudbina nešto što se nalazi između dviju strana: niti je prisila, niti prepuštanje potpunoj slobodi.”[8]

6. Imam Ali, mir s njim: “Sudbina prevlada nad proračunavanjem našim, tako da nesreća bude u smišljanju.”[9]

7. Imam Ali, mir s njim: “Sve je podređeno sudbini, tako da smrt bude u snivanju.”[10]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Sudbina i predodređenje dva su stvorenja Božija, a Allah povećava u stvaranju ono šta želi.”[11]

9. Imam Sadik, mir s njim: “Kada bude Sudnji dan, sakupit će Allah, dž.š., stvorenja i pitat će ih o onome šta im je ostavio kao obavezu (naredbe i zabrane), a neće ih pitati u vezi sa onim što im je predodredio sudbinom.”[12]

10. Imam Sadik, mir s njim: “Kada Allah, dž.š., želi neku stvar, odredi joj mjeru, kada joj odredi mjeru, predodredi joj sudbinu, a kada je predodredi, učini je konačnom.”[13]

11. Imam Hadi, mir s njim: “Sudbine će ti pokazati ono šta ti ne pada na pamet.”[14]

Upisivanje predodređenja i sudbine za čovjeka

1. Imam Bakir, mir s njim, o stvaranju čovjeka u maternici: “Kada se navrše četiri mjeseca, Allah, dž.š., pošalje dva meleka stvaratelja, pa upitaju: ‘Gospodaru, šta ćeš stvoriti, muško ili žensko?’ Pa im se da naređenje, zatim upitaju: ‘Gospodaru, sretnik ili nesretnik?’ Pa im se da naređenje, a oni kažu: ‘Gospodaru, koliko će živjeti i koliku opskrbu imati?’” U vezi sa svim njegovim stanjima – od kojih je on neka nabrojao – oni napišu ugovor između njegovih očiju.[15]

2. Imam Bakir, mir s njim, u vezi sa istim pitanjem: “Zatim Allah, dž.š., objavljuje dvama melecima: ‘Upišite mu Moje predodređenje i sudbinu, a stupanje na snagu Mojih odredbi u vezi s njim i ono šta pišete uvjetujte Mojom izmjenom.’”[16]

Ono što Allah, dž.š., predodredi vjerniku, to je dobro

1. Poslanik, s.a.v.a.: “U svakom predodređenju Božijem za vjernika je samo dobro.”[17]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Čudim se muslimanu, jer mu Allah, dž.š., nije predodredio ništa, a da u tome nije dobro za njega. Kada bi bio rezan makazama na komade, u tome je dobro za njega, a kada bi posjedovao Istok i Zapad, i to je dobro za njega.”[18]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Nije Allah, dž.š., propisao vjerniku nijednu sudbinsku odredbu kojom je on zadovoljan, a da u tome što je određeno Allah nije učinio dobro.”[19]

O nezadovoljstvu predodređenjem

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je Allah, dž.š.: ‘Ko nije zadovoljan Mojim predodređenjem i ne vjeruje u Moju sudbinu, neka traži boga mimo Mene.’”[20]

2. Imam Ali, mir s njim: “Najtežu kaznu na Sudnjem danu imat će ljudi koji nisu bili zadovoljni sudbinom Božijim.”[21]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko osvane rastužen svijetom Ovim, pa osvanuo je nezadovoljan sudbinom Božijom.”[22]

4. Imam Askeri, mir s njim: “Kada je sudbina skrivena, zašto je onda molba skrušena?”[23]

Šta pripada sudbini

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Lijek je dio sudbine i on koristi kome hoće u mjeri koliko Bog hoće.”[24]

2. Poslanik, s.a.v.a., kada je bio upitan: “Da li lijekovi, dove, zapisi i druge stvari koje koristimo sprječavaju sudbinu Božiju?”, odgovori: “Ne, oni su dio sudbine Božije.”[25]

3. Imama Alija, mir s njim, kada se vraćao sa Siffina, upitao je neki starac, u vezi s putovanjem u Siriju, da li je to bilo predodređenje i sudbina Božija. On odgovori: “Tako mi Onoga Koji je stvorio zrno sjemena i iz ničeg stvorio čovjeka, ne pređemo ni jednu dolinu niti se ispenjemo i na jedno brdo, a da to nije sa predodređenjem i sudbinom Božijom… Ti kao da smatraš predodređenje neizbježnim i sudbinu neopozivom, bez prava na izbor. Kada bi bilo tako, prestala bi važiti obećanja za dobra djela i zastrašivanja za loša djela, i grješnik ne bi bio od Boga kuđen, niti bi dobročinitelj bio od Njega hvaljen, i ne bi dobročinitelj bio zaslužniji za nagradu od grješnika. Ovo su riječi idolopokloničkih skupina i medžusija. Međutim, Allah, dž.š., naredio je da se čini dobro na temelju slobodne volje, a zabranio je zlo opomenuvši. Niti se pod prisilom griješi, niti pokorava, niti je sve prepušteno potpunoj slobodi.”[26]

4. Ibn Nubate: “Zapovjednik pravovjernih je prešao od jednog nagnutog do drugog zida, pa mu neko reče: ‘Zapovjedniče pravovjernih, bježiš od predodređenja (kadā) Božijeg?!’ On odgovori: ‘Bježim od Božijeg predodređenja (kadā) sudbini (kader) Božijoj.’”[27]


[1] Et-Tevbe, 51.

[2] El-Enfal, 42.

[3] El-Kamer, 49.

[4] Kenzul-‘ummal, 499.

[5] Isto, 501.

[6] Nehdžul-belaga, govor 183.

[7] Et-Tevhid, 383/32.

[8] Kenzul-‘ummal, 1567.

[9] Nehdžul-belaga, mudrost 459.

[10] Isto, izreka 16.

[11] Et-Tevhid, 364/1.

[12] Ed-Durretul-bahire, 33.

[13] Biharul-envar, 5/121/64.

[14] A‘lamud-din, 311.

[15] El-Kafi, 6/13/3.

[16] Isto, 6/14/4.

[17] ‘Ujunu ahbarir-Rida, 1/141/42.

[18] El-Kafi, 2/62/8.

[19] Et-Temhis, 59/123.

[20] ‘Ujunu ahbarir-Rida, 1/141/42.

[21] Gurerul-hikem, 3225.

[22] Nehdžul-belaga, mudrost 228.

[23] Ed-Durretul-bahire, 44.

[24] Kenzul-‘ummal, 28082.

[25] Isto, 633.

[26] Isto, 1560.

[27] Biharul-envar, 41/2/3.

  • 7 Decembra, 2022