Prisutnost srca u namazu

Autor: Muhammed Taqi Misbah Yazdi
Izvor: Poputnina
Share

Stalno se postavlja pitanje šta uraditi da bi čovjek u namazu imao prisutno srce? Postizanje prisutnosti srca zahtijeva stalno duhovno vježbanje (rijazet). Za početak, čovjeku je potrebno da sjedne u nekom kutku u osami i da razmišlja o tome da ga Bog vidi. Neki učitelji ahlaka (etike) preporučivali su korištenje imaginacije tokom ove vježbe, i to na sljedeći način: Ako sjedite u nekoj sobi ili ste se negdje drugdje osamili, zamislite da vas i vaše ponašanje posmatra neko ko je skriven na tom mjestu. Da li je vaše ponašanje jednako onom u kojem (ste mislili da) vas niko ne vidi? Posebno ako ta osoba (posmatrač) nije neko običan, već je to neko koga smatrate važnim i vidite da je vaša sudbina u njegovim rukama. Voljni ste mu biti dragi i željeli biste da vas voli. Da li u ovom slučaju možete biti potpuno nemarni prema njemu i možete li se zaokupiti nekim drugim poslom?

Ukoliko čovjek putem vježbi uspije u sebi otjeloviti to da se nalazi u prisustvu Boga te da ga Bog vidi i ako on ne vidi Boga, postepeno će u ibadetima postajati prisutan i srcem, i ibadeti će mu imati dušu. Takav ibadet za posljedicu neće imati samo oslobođenost od obaveze, već će ibadet za tog čovjeka biti povod duhovnog napretka uzdizanja, i bliskosti sa Bogom. Bez sumnje, sljedeće kazivanje Imama Alija, a.s., najbolji je dokaz za ovu tvrdnju:

“Bojte se griješenja prema Allahu u osami, jer Onaj Koji je Svjedok vaših djela – On je i Sudija.”

Prema tome, osobe koje se do sada nisu trudile da ostvare prisutnost srca u namazu trebale bi u svakom danu odvojiti vremena za vježbanje: da sjednu u nekom ćošku u osami i da razmišljaju o tome da ih Uzvišeni Bog vidi. Svakako da nema sumnje u to da je čovjek stalno u prisustvu Boga i da ga Bog vidi, kao što je u Časnome Kur'anu na nekoliko mjesta na to i ukazano:

On zna poglede kriomice, a i ono što grudi kriju.

Jedan učenik je ispričao sljedeći događaj: U posljednjim trenucima života moga profesora došao sam kod njega i od njega sam zatražio da me posavjetuje. Profesor je jedva otvorio usta i rekao:

Zar on ne zna da Allah sve vidi?

Imam Ali u jednoj od svojih kratkih rečenica veli:

“O ljudi, bojte se Onog Boga Koji čuje kada govorite, a zna i onda kada skrivate!”

U prvoj rečenici hadisa Poslanik, s.a.v.a., ibadet je spomenuo kao ključ ljudske sreće. Zatim je u sljedećim rečenicama počeo objašnjavati razine koje postoje u obožavanju Boga. Pored toga, u prvoj rečenici pažnja je usmjerena na kvalitet ibadeta i na to da ibadeti moraju imati dušu, a duša ibadeta je prisutnost srca. Ustvari, ovdje primjećujemo da sami ibadet i robovanje nisu izravno predmet savjetovanja, kao da je to pitanje u hadisu tretirano kao nešto nedvojbeno.

  • 23 Oktobra, 2019