Revolucija

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Islamska revolucija na Istoku prije dolaska Imama Mehdija

1. Allahov Poslanik, s.a.v.a.: “Ljudi sa Istoka će ustati i izvršit će pripreme za Mehdijevu vladavinu.”[1]

2. Abdullah: “Sjedili smo u prisustvu Allahova Poslanika, s.a.v.a., kada prođe nekoliko mladića Kurejšija. Boja Poslanikovog lica se promijeni. Rekli smo: ‘O Allahov Poslaniče! Mi stalno na tvome licu vidimo znake uznemirenosti!’ On reče: ‘Za nas, Ehli-bejt, Allah je dao prvenstvo Budućem nad Ovim svijetom. Zaista, moju porodicu će ubrzo nakon mene zadesiti nesreća i bit će progonjeni i zlostavljani, sve dok se odande ne podignu ljudi sa crnim zastavama (i pokaza rukom na istok). Oni će tražiti pravo, a ono im neće biti dato. I opet će tražiti pravo, ali im ono neće biti dato. Potom će krenuti u borbu i bit će izdržljivi. Davat će im se ono što su tražili, ali oni to tada neće prihvatiti – sve dok to pravo ne predaju čovjeku iz moje porodice, koji će Zemlju ispuniti pravdom i pravičnošću kao što je bila ispunjena nepravdom i nasiljem. Ko ga dočeka, neka mu se pridruži, pa makar išao i po ledu.’”[2]

 

Revolucija iz grada Koma

1. Imam Sadik, mir s njim: “Ubrzo će doći vrijeme kada će grad Kom i njegovi stanovnici biti dokaz svim stvorenjima. To će biti u vremenu skrivanja Kaima (Imama Mehdija) od nas sve do njegove po­jave. Ako ne bude tako, zemlja će progutati svoje stanovnike. Me­leci će čuvati Kom i njegove stanovnike od nesreća. Nijedan silnik neće imati zlu namjeru spram njega, a da ga neće uništiti velika nesreća.”[3]

2. Imam Sadik, mir s njim, obratio se Affanu Besariju: “Da li znaš zašto je nazvan Kom?” a ovaj je rekao: “Allah, Božiji Poslanik i ti bolje znate.” Imam reče: “Nazvan je Kom zato što će se njegovi stanovnici okupiti oko Kaima iz Ehli-bejta, mir s njim, ustat će sa njim, na tom putu će biti istrajni i pomagat će ga.”[4]

3. Imam Kazim, mir s njim: “Čovjek će iz Koma pozivati ljude istini. Okupit će se oko njega skupina kao komadi željeza, neće ih pomjeriti ni oluje, niti će ih ratovanje umarati, niti će se plašiti, na Allaha će se oslanjati, a njihov kraj je sa bogobojaznim.”[5]

4. Biharu-l-envar: Jedan od sljedbenika Ehli-bejta: “Bio sam kod Ebu Abdullaha, mir s njim, kada on prouči ajet: I kad dođe vrijeme prve od dviju prijetnji, poslat ćemo protiv vas robove Naše, silno moćne, oni će uzduž i poprijeko zemlju vašu pregaziti, i prijetnja će se ispuniti. Pitali smo: ‘Neka smo tebi posvećeni, ko su oni?’ Imam reče tri puta: ‘Tako mi Allaha, oni su stanovnici Koma!’”[6]


[1] Kenzu-l-‘ummal, 38657; Sunenu Ibn Madždže, 4078.

[2] Et-Tešrif bi-l-munen, 314/445.

[3] El-Bihar, 60/213/22.

[4] El-Bihar, 60/216/38.

[5] El-Bihar, 60/216/37.

[6] El-Bihar, 60/216/40.

  • 15 Novembra, 2022