Širk

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Širk

Upozorenje na širk

Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga: “O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda.”[1]

Allah sigurno neće oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostit će kome hoće ono što je manje od toga. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan.[2]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “O Ibn Mesude, nemoj nipošto da Allahu pripisuješ sudruga, čak i da pilom budeš rezan, pa i da ti dio tijela bude kidan, razapinjan ili spaljivan vatrom.”[3]

Najmanji oblik širka

1. Imam Bakir, mir s njim, na pitanje o najmanjem obliku mnogoboštva: “Ko kaže košpici da je kamenčić, a kamenčiću kaže da je košpica i potom povjeruje u to.”[4]

2. Imam Sadik, mir s njim, na isto pitanje: “Ko unese novotariju u mišljenju i potom mrzi i voli po njoj.”[5]

Skriveni širk

Većina ovih ne vjeruje u Allaha, a da Njemu druge ravnim ne smatraju.[6]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvajte se postupka zbog kojeg ćete tražiti ispriku, jer je u tome skriveni širk.”[7]

2. Imam Sadik, mir s njim, o Allahovim riječima: Većina ovih ne vjeruje: “To je čovjek koji kaže: ‘Da nije bilo tog čovjeka, ja bih propao. Da nije bilo tog čovjeka, ja bih bio to i to. Da nije bilo tog čovjeka, moja porodica bi nastradala.’ Zar ne vidiš da je on ovim riječima Allahu pripisao druga u Njegovoj vlasti, koji mu opskrbu priskrbljuje i čuva ga od zla.” Prenosilac reče: “Rekao sam neka kaže: ‘Da me Allah nije pomogao tim čovjekom, propao bih.’” Imam reče: “Da, nema smetnje u tome.”[8]

3. Imam Sadik, mir s njim, o riječima Allahovom: Većina ovih ne vjeruje: “Misli se na širk u poslušnosti, a ne na širk u ibadetu.”[9]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Širk je skriveniji od kretanja mrava. Mijenjati mjesto prstenu na ruci da bi te to podsjetilo na neku tvoju potrebu, i slično tome je širk.”[10]

5. Imam Sadik, mir s njim: o riječima Allahovim: Većina ovih ne vjeruje: “Oni govore: ‘Sa pojavom i zalaskom određene zvijezde past će kiša.’ Ili se obraćaju vračevima u čije riječi povjeruju.”[11]


[1] Lukman, 13.

[2] En-Nisa, 116.

[3] Mekarimu-l-ahlak, 2/357/2660.

[4] El-Kafi, 2/397/1.

[5] Isto, 2/397/2.

[6] Jusuf, 106.

[7] El-Bihar, 78/200/28.

[8] Tefsiru-l-‘Ajjaši, 2/200/96.

[9] El-Kafi, 2/397/4.

[10] Me‘ani-l-ahbar, 379/1 (Znači da se tom činu daje neovisnost u podsjećanju, što predstavlja skriveni širk. Op. prev.).

[11] El-Bihar, 58/317/8.

  • 26 Novembra, 2022