Tražite pomoć u strpljenju i namazu

Autor: Muhammed Sadik Nedžmi
Izvor: Vječna poruka
Share

Tražite pomoć u strpljenju i namazu

Prema navodima Ibn Kulevejha i Mes'udija,[1] kada je klanjao sabah namaz, Husejn ibn Ali se okrenuo prema klanjačima i nakon slave i zahvale Bogu, rekao im sljedeće:

“Bog je dozvolio da i vi i ja danas budemo ubijeni i na vama je da budete ponizni i strpljivi i da se borite protiv neprijatelja.” [2]

Rahmetli šejh Saduk od imama Sedždžada prenosi sljedeće riječi:

“Kada se na dan Ašure rasplamsala borba i Husejnu ibn Aliju bivalo sve teže, neki od njegovih prijatelja su primijetili da neki od Imamovih prijatelja, usred žestine borbe, vidjevši raskomadana tijela svojih prijatelja i približavanje svog šehadeta, počinju da mijenjaju boju lica i da se tresu. Međutim Husejn i njegovi najbliži prijatelji, za razliku od spomenute grupe, kako se borba rasplamsavala i vrijeme njihovog šehadeta približavalo, postajali su rumeniji u licu i bivali sve smireniji. Zapanjeni ovakvim prizorom i izuzetnim junaštvom neki od njih su, ukazujući na svijetlo lice Husejna ibn Alija, govorili svojim saborcima: “Pogledajte Husejna ibn Alija: kod njega nema ni najmanjeg straha od šehadeta.”

Kada je čuo ove riječi, Imam se na sljedeći način obratio svojim prijateljima:

“Velikani plemenita roda, strpljenje pokažite, jer smrt nije ništa do jedan most koji će vas prenijeti iz tegobe i bola u široki Džennet i njegove vječne blagodati. Ko ne bi želio da se iz zatvora preseli u palatu, a ova smrt je za vaše neprijatelje kao da iz palate prelaze u zatvor i mučilište. Moj otac je prenio od Poslanika da je rekao: ‘Ovaj svijet je za vjernika kao zatvor, a za nevjernika je kao Džennet. Smrt je most koji ovu grupu vjernika dovodi do njihovog Dženneta, a nevjernike do njihovog Džehennema.’ Da, niti sam laž čuo, niti sam laž rekao.” [3]

Nakon ovih riječi, Imam je postrojio redove svoje vojske koja je prema predajama brojala sedamdeset i dva čovjeka. Lijevo krilo je predao Zuhejru ibn Kajnu, a lijevo Habibu ibn Muzahheru. Zastavu je predao svome bratu Abbasu ibn Aliju, dok je on sa članovima svoje porodice zauzeo sredinu snaga.

Poziv u istrajnost

Husejn ibn Ali je poslije sabaha na dan Ašure napomenuo dvije stvari: njihova pogibija je po Božijoj zapovijedi, ali trebaju biti i istrajni u otporu neprijatelju. Obje stvari imaju veze s namazom, jer iako se u Časnom Kur'anu namaz spominje u više ajeta i smatra se jednim od obilježja islama i vjere, u posebnim okolnostima i čak kada su naizgled poraz i pogibija neizbježni, ratovanje i džihad su po Božijoj zapovijedi obavezni, i ako eventualno neki ljudi obave namaz i zaborave na propis džihada, oni pripadaju onima koje časni Kur'an opisuje da kažu: U jednog poslanika vjerujemo, druge poričemo! (En-Nisa, 150)

Što se tiče duha istrajnosti i otpora u džihadu, i to treba da se stekne u namazu i vezi s Allahom, jer Svevišnji Allah kaže: Pomozite se strpljenjem i namazom! (El-Bekare, 45)

 


[1] Isbatu-l-vesije, str. 139.

[2] Kamilu-z-zijarat, str. 37.

[3] Belagatu-l-Husejn, str. 190.

  • 1 Oktobra, 2019