Ubijanje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Ubijanje

Ubistvo čovjeka

Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga ko nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva – kao da je svim ljudima život sačuvao.[1]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Najoholiji čovjek je onaj koji ubije onoga koji ga nije htio ubiti i udari onoga koji ga nije udario.”[2]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Prvo za šta će se suditi među ljudima na Sudnjem danu jeste krv.”[3]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Da propadne cio svijet kod Boga je beznačajnije od proljevanja nedužne krvi.”[4]

4. Imam Rida, mir s njim: “Allah, dž.š., zabranio je ubistvo zbog toga što ukoliko bi bilo dozvoljeno, nestao bi ljudski rod i nastao bi metež.”[5]

Ubijanje vjernika

Onome ko hotimično ubije vjernika kazna će biti Džehennem, u kome će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i proklet će ga i patnju mu veliku pripremiti.[6]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “O ljudi, zar da budem među vama, a da bude ubijen neko kome se ubica ne zna? Kada bi se skupili stanovnici Nebesa i Zemlje u ubistvu muslimana, Allah bi ih kaznio bez broja i računa.”[7]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Svako ko s pola riječi učestvuje u ubistvu vjernika, susrest će Allaha, dž.š., na Sudnjem danu, a na čelu će mu biti napisano: ‘Bez nade u milost Božiju.’”[8]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Ko namjerno ubije vjernika, upisat će mu Allah sve grijehe, a ubijenog će očistiti od grijeha; to su riječi Allaha Uzvišenog: Želim da poneseš i moj i svoj grijeh i da budeš stanovnik u Vatri.”[9]

4. Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan da li ima pokajanja za vjernika koji namjerno ubije vjernika: “Ukoliko ga je ubio zbog vjerovanja, u tom slučaju nema pokajanja, a ukoliko ga je ubio u srdžbi ili zbog neke ovosvjetske stvari, pokajanje mu je da bude podvrgnut šerijatskim mjerama (namirenju naknade).”[10]

Zabrana samoubistva

O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen način imetak ne jedite, osim putem trgovanja uz obostrano zadovoljstvo, i ne ubijajte se! Allah je, zaista, prema vama milostiv.[11]

1. Imam Bakir, mir s njim: “Zaista vjernik zapadne u svaku tegobu i umre svakojakom smrću, ali ne počini samoubistvo.”[12]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Ko namjerno počini samoubistvo, bit će vječno u Džehennemu.”[13]


[1] El-Maide, 32.

[2] Emalis-Saduk, 28/4.

[3] Kenzul-‘ummal, 39887.

[4] Et-Tergibu vet-terhib, 3/293/6.

[5] El-Fekih, 3/565/4934.

[6] En-Nisa, 93.

[7] Kenzul-‘ummal, 39952.

[8] Isto, 39895.

[9] Sevabul-a‘mal, 328/9; El-Maide, 29.

[10] El-Kafi, 7/276/2.

[11] En-Nisa, 29.

[12] El-Kafi, 3/112/8.

[13] El-Fekih, 4/95/5163.

  • 7 Decembra, 2022