Vrijeme

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Vrijeme

Poznavanje vremena

1. Imam Ali, mir s njim: “Čovjeku je za spoznaju dovoljno da poznaje vrijeme u kojem živi.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Najbolji poznavaoci vremena su oni koji se ne čude njegovim događajima.”[2]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Ko poznaje vrijeme, nije izložen navali zamršenih i dvosmislenih stvari.”[3]

Onaj koji se pouzda u vrijeme

1. Imam Ali, mir s njim: “Ko se prepusti hirovima vremena, pada.”[4]

2. Imam Ali, mir s njim: “Onog ko se pouzda u vrijeme, ono iznevjeri, a onoga ko ga veliča ono ponizi.”[5]

3. Imam Ali, mir s njim: “Onog ko se pouzda u vrijeme ono iznevjeri, ko ga veliča ono ponizi, ko se uzoholi nad vremenom ono će ga obezvrijediti, ko se naljuti na njega, i ono se rasrdi na njega, onog ko traži utočište u njemu, ono pokori. Ne pogađa svako ko gađa. Kada se promijeni vlast, promijeni se i vrijeme.”[6]

4. Imam Ali, mir s njim: “Vrijeme izdaje svoga saputnika, a ne zadovoljava ni onoga ko ga prekorava.”[7]

5. Imam Ali, mir s njim: “Ko bude zabavljen vremenom, ono ga zaokuplja.”[8]

Onaj koji se suprotstavlja vremenu

1. Imam Ali, mir s njim: “Ko prekorava vrijeme, samo produžava svoje korenje.”[9]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ko se suprotstavlja vremenu ono ga ponižava, a onaj ko se njemu pokori, nije u sigurnosti.”[10]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko se suprotstavlja vremenu, propada, a ko mu prigovara, sam zapada u srdžbu.”[11]

Mahane vremena

1. Rejjan ibn Es-Salt: “Rida, mir s njim, citirao nam je ove stihove Abdul-Muttaliba:

Svi ljudi prigovaraju vremenu,

a vrijeme nema mahana mimo nas.

Prigovaramo vremenu, a mahana je u nama,

a ako bi vrijeme progovorilo, ismijavalo bi nas.

Vuk se kloni vučijeg mesa,

a mi se međusobno javno jedemo.

Oblačimo lijepu odjeću radi prevare,

teško strancu kada dođe među nas.”[12]


[1] El-Bihar, 78/80/66.

[2] Gureru-l-hikem, 3252.

[3] Tuhafu-l-‘ukul, 356.

[4] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/54/204.

[5] Gureru-l-hikem, 8028.

[6] El-Bihar, 77/213/1.

[7] Gureru-l-hikem, 2093.

[8] Isto, 7890.

[9] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, mir s njim, 2/53/204.

[10] Gureru-l-hikem, 9054.

[11] Tuhafu-l-‘ukul, 85.

[12] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/177 /5.

  • 23 Novembra, 2022