Kur'an je vječna mu'džiza

Autor: Sejjid Ebu-l-Kasim El-Hui
Izvor: El-Bejan - Uputa u tumačenje Kur'ana
Share

Kur'an je vječna mu'džiza

Vidjeli smo da se potvrđivanje istinitosti vjerovjesništva i vjerovanja svodi na nadnaravno djelo koje izvodi vjerovjesnik kao potvrdu svoje tvrdnje. Budući da su prethodni vjerovjesnici dolazili u određenim vremenskim razdobljima i određenim naraštajima, i njihova nadnaravna djela bila su ograničena jer su ona svjedočila i potvrđivala ograničena vjerovjesništva. Neki su iz tih vremena vidjeli ova nadnaravna djela i tako je do njih došao dokaz, a nekima je ovakvo što preneseno od onih koji su to vidjeli sigurnim i pouzdanim predajama, pa su tako i oni u kategoriji onih do kojih je dokaz stigao.

Kad je riječ o Vječnom vjerozakonu (šeri'a), onda i nadnaravno djelo koje dokazuje i potvrđuje njegovu istinitost mora biti vječno. Jer, o nadnaravnom djelu, ukoliko je vremenski ograničeno, neće se moći osvjedočiti oni koji će doći kasnije, a i pouzdane predaje o tome mogle bi presahnuti, tako da bi oni koji dođu kasnije mogli ostati uskraćeni za znanje o istinitosti vjerovjesništva. U tom slučaju, ukoliko bi mu Uzvišeni Allah učinio vjerovanje u ovakvo što obaveznim, to bi bilo obavezivanje nemogućim, a obvezivanje nemogućim nije svojstveno Allahu, dž.š. Zato, stalno i vječno vjerovjesništvo mora imati i vječno nadnaravno djelo. Tako je Uzvišeni Allah objavio Kur'an kao vječnu mu'džizu da bude potvrda i dokaz za istinitost vječne misije, da bude dokaz i kasnijim naraštajima, baš kao što je bila dokaz i onima ranijim.

Kao rezultat ovoga što smo iznijeli nameću se dvije stvari:

  1. Kur'ani-Kerim iznad je svih nadnaravnih djela koja su izvodili prethodni vjerovjesnici, kao što je i iznad drugih nadnaravnih djela za koje je pouzdano utvrđeno da ih je izveo Muhammed, s.a.v.s., a s obzirom na to da je Kur'an vječan, a njegova nadnaravnost stalna, takva da dopire do svih naraštaja i izazov je za sve narode.
  2. Ranije objavljeni vjerozakoni okončani su i prekinuti, a dokaz za to jeste konačnost njihovih dokaza, jer okončano je vrijeme u kome su izvedeni i u kome su bili potvrda njihove istinitosti.

Osim toga, Kur'an odlikuje još jedna osobenost koja ga stavlja iznad svih nadnaravnih djela koja su izveli prethodni vjerovjesnici, a koja se ogleda u činjenici da je Kur'an uputa cijelom čovječanstvu[1] i vodilja prema njegovom upotpunjenju.

Kur'an je vodič koji je na Pravi put izveo surove i silne Arape, koji su bili odani najružnijim običajima i koji su obožavali kipove, koji su bili ogrezli u krvavim ratovima i neznabožačkom ponosu umjesto da se bave naukom i pročišćenjem duše. Za kratko vrijeme, od takvih Arapa formiran je narod koji je postigao velike rezultate u nauci i historiji i koji je u potpunosti produhovio svoje običaje. Ako pogledamo povijest islama i biografije prijatelja Vjerovjesnika, s.a.v.s., vidjet ćemo veličinu Kur'ana u njegovoj uputi i velikom utisku koji je ostavio na njih. Kur'an je bio taj koji ih je izveo iz gliba neznaboštva i uzdigao ih na najviše stepene nauke i savršenstva – on je učinio da izgaraju na putu vjere i oživljavanja Šerijata ne obazirući se na sve žrtve koje su podnijeli.

Najbolji dokaz za ovu našu tvrdnju jesu riječi Mikdada upućene Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., kad je Muhammed, a.s., od prisutnih tražio mišljenje o pohodu na Bedr. Tad je Mikdad rekao Poslaniku: “O Allahov Poslaniče! Uradi onako kako ti Allah nalaže. Tako mi Allaha, mi tebi nećemo reći kako su rekli Israelćani Musau, a.s.: ‘Idite ti i Gospodar tvoj pa se bijte, mi ćemo ovdje ostati!’ Mi tebi kažemo: ‘Idite ti i tvoj Gospodar i ratujte, a i mi ćemo s vama ratovati! Tako mi Onoga Koji te s Istinom poslao da nas vodiš, i do zemlje Habeša zasigurno ćemo biti uz tebe sve dok tamo ne stigneš!'“ Tad je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao lijepe riječi i Allahu, dž.š., uputio hair-dovu.[2]

Ovo je primjer samo jednog od ranih muslimana koji javno izražava svoje vjersko uvjerenje, odlučnost i spremnost na žrtvovanje na putu Istine i borbe protiv mnogoboštva. Mnogi su iskreno iskazivali ovakvo vjersko uvjerenje. Kur'ani-Kerim unio je svjetlo u srca ovih ljudi nakon što su obožavali kipove, međusobno ratovali i ponosili se najružnijim stvarima. Kur'an ih je učinio da budu strogi prema nevjernicima i samilosni među sobom, da prednost daju životu svog prijatelja nad vlastitim životima.        Zahvaljujući islamu, muslimani su za osamdeset godina osvojili prostor koji drugi nisu mogli osvojiti za osam stotina godina. Ko poredi životopis Poslanikovih ashaba sa životopisima ashaba prethodnih vjerovjesnika primijetit će Allahovu tajnu u ovakvom čemu, a osnova te tajne jeste Allahova Knjiga, koja je svojim uzvišenim vjerovanjem i principijelnošću obasjala duše i očistila srca. Treba pogledati povijest Havarijjuna i drugih prijatelja prethodnih vjerovjesnika, pa će se vidjeti kakvi su bili. Ponižavali su ih u teškoćama i napuštali onda kad su se bojali za svoj život. Zbog toga raniji vjerovjesnici nisu mogli postići uspjeh protiv silnika svog vremena, već su bili prinuđeni da se kriju po pećinama i uvalama. Ovo je druga odlika kojom se Kur'an, kao nadnaravno djelo, ističe među ostalim nadnaravnim djelima.

Sad, kad si saznao da je Kur'an Allahova mu'džiza u svojoj rječitosti i ustrojstvu, znaj da se njegova nadnaravnost ne ograničava samo na to. On je, s obzirom na više različitih aspekata, dokaz istinitosti vjerovjesništva onoga kome je objavljen. Bilo bi dobro da se ukratko osvrnemo samo na neke aspekte.

 


[1] Usp. naučni dijalog u dodatku Osvrti (Osvrt br. 4) između autora i jednog jevrejskog rabina, u kome se tretira i ova tema.

[2] Tārihut-Taberi, 2/140, Bitka na Bedru.

  • 24 Decembra, 2019