Mezar Zapovjednika vjernih Imama Alija, a.s.

Share

Mezar Zapovjednika vjernih Imama Alija, a.s.

 

Harem Imama Alija, a.s., nalazi se u Nedžefu. Zbog toga što se nije znalo gdje je ukopan, Imam Sadik, a.s., 135. godine po Hidžri, po prvi put otkriva mjesto njegovog mezara. Nakon otkrivanja kabura, u različitim periodima grade se različita zdanja na tom mjestu. Adidu-d-devle Dilemi i Šah Safi spadaju u one koji su gradili veleljepna zdanja i infrastrukturu harema.

U naše vrijeme harem Imama Alija, a.s., predstavlja krasno zdanje sastavljeno od četiri kapije, pet trijemova, jednog velikog dvorišta, turbeta i zariha. Građenje harema je počelo da se razvija nakon pada Sadama i prisustva iranaca. Posljednjih godina, izgrađeno je veliko dvorište po imenu dvorište hazreti Zehre, s.a., u zapadnom dijelu harema, pa je sada površina harema 140.000 kvadratnih metara. Veliki broj šiijskih alima i fakiha ukopan je u ovom haremu.

 

Stoljeće skrivenosti

Imam Ali, a.s., je preselio kao šehid 40. godine po Hidžri, i u skladu sa oporukom tajno je ukopan. Imam Hasan i Husejn, a.s., Muhamed ibn Hanefije i Abdullah ibn Džafer muž hazreti Zejnebe, s.a., su ga tajno ukopali u današnjem Nedžefu. Razlog tajnog ukopavanja je namjera da se spriječi nepoštivanje Emevija, Haridžija i njegovih neprijatelja prema kaburu i tijelu. Jer takvo što moglo bi biti povodom izbijanja sukoba između njih i Hašimija, što bi bio povod ubijanja i smutnje među muslimanima.

 

Imam Sadik, a.s., otkriva mjesto djedovog kabura

Imamov mezar je bio skriveg skoro jedno stoljeće. Nakon slabljenja Emevija nestao je i uzrok skrivenosti kabura što je bio povod otkrivanja njegovog mjesta. No, tačno vrijeme i uzrok skrivenosti kabura što je bio povod otkrivanja njegovog mjesta. No, tačno vrijeme njegovog otkrivanja nije definitivno poznato. Neki vjeruju na osnovu brojnih predaja i povjesnih dešavanja, posebno zbog susreta Imama Sadika, a.s., sa Sefahom, prvim abasijskih halifom – koji je bio na hilafetu od 131. do 136. godine – u Kufi, kada je Imam najvjerovatnije zijaret Imama Alija, a.s., u Nedžefu i u sklopu istoga šiije su saznali gdje se kabur nalazi.

Neki vjeruju da se otkrivanje mjesta njegovog kabura desilo u vremenu hilafeta Mensura – 136 do 158 godine po H. – drugog abasijskog halife. No svi tvrde da je mjesto njegovog mezara otkrio Imam Sadik, a.s.

 

Vrijednost zijareta Imama Alija, a.s.

Safvan Džemal prenosi da je sa Imam Sadikom, a.s., stigao u Kufu. Imam je rekao: “Ovdje se nalazi harem moga djeda Emiru-l-mu'minina, a.s.” Zatim se uputio prema njemu a meni je rekao: “Nek ti koraci budu kratki, glavu obori, jer za svaki korak piše ti se sto hiljada dobrih djela, a oprašta ti se sto hiljada loših, bivaš uzvišen sto hiljada stupnjeva a ispunjava ti se sto hiljada želja, a upisuje ti se nagrada iskrenih i šehida.”

Pored ove postoji veći broj predaja, poput sljedećih:

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko posjeti mene i Alija, ili za našeg života ili nakon što umremo, i Bog će njega na Sudnjem danu posjetiti i grijehe mu oprostiti.”

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko posjeti mene, Alija i njegovu djecu za našeg života ili nakon što umremo, jamčim mu da ga oslobodim teškoća na Sudnjem danu i da će biti sa mnom i stavit ću ga pokraj sebe.”

Imam Sadik, a.s.: “Kada zair Emiru-l-mu'minina uči dovu, otvaraju se nebeske kapije.”

 

Koji Imam nije zijaretio kabur Imama Alija, a.s.

Allame Hili tvrdi da su svi bezgriješni Imami zijaretili Imama Alija, osim Imama Ride, a.s., koji je živio u Medini i Mešhedu.

 

Povijest izgradnje Imamovog kabura

Ono što će biti navedeno jeste povijest izmjena na ovom zdanju što je zabilježeno u povijesnim knjigama. Moguće je da je toga bilo i u drugim prilikama poput vremena abasija Me'muna i Mu'tesima kada je atmosfera za šiije bila pogodna, ali te promjene nisu zabilježene u povjesnim knjigama.

 • Godina 143. po H. Ibn Tavus u knjizi Ferhatu-l-garra, prenosi predaju o zijaretu Imama Sadika, a.s., Imamu Aliju, a.s., u kojoj se kaže da je Imam Sadik, a.s., dao iznos novca prijatelju Safvan Džemalu zarad renoviranja Imamovog kabura. Tusi vjeruje da se to dogodilo prilikom susreta Imama Sadika, a.s., sa Mensurom Davanikijem, što je vjerovatno bilo 143. godine po Hidžri.
 • Godina 236. po H. Neki vjeruju da je abasija Mutevekil – umro 247. g. po H. – istovremeno kada je porušio harem Imama Husejna, a.s., uništio i ono što je izgrađeno u Nedžefu.
 • Godina 272. po H. Neki vjeruju da je abasija Davud prije onog što je izgradio Hasan ibn Zejd nad kaburom Imama Alija, a.s., izgradio željezni sanduk. To je ista osoba za koju neki vjeruju da ga mnogi miješaju sa njegovim amidžom Sefahom i Mansurom.
 • Godina 283. po H. Muhamed ibn Zejd Da'i – umro 284. godine po H. – Obnavlja izgradnju kabura, gradeći zid i tvrđavu koja je imala 70 soba.
 • Godina 311. po H. Abdullah ibn Hamdan zvani Ebu-l-Hejdža’ gradi veliko kubbe nad mezarom.
 • Godina 330. po H. Emir Hadž Omer ibn Jahja ibn Husejn, poznavalac rodoslova predstavnika potomstva Ebu Taliba u Kufi, obnavlja Imamov kabur i svojim imetkom gradi kubbe. Neki ovaj zahvat povezuju sa 250. godinom po H., prije onog što je izgradio Muhamed ibn Zejd Da'i.

 

Veliki infrastrukturni poduhvati

 • Godina 369. po H. Adidu-d-devle Dilemi – umro 372. godine po H. – na već postojećem zdanju uvodi nove dodatke i radi na infrastrukturi istog prilikom renoviranja određuje zadužbine za objekat. Namjeravao je da u okolini Imamovog harema izgradi grad.
 • Godina 400. po H. Ebu Muhamed ibn Sehlan, ministar Sultanu-d-Devleta Dilemija, naređuje da se oko Imamovog mezara izgradi zid.
 • Godina 706. po H. Ono što je izgradio Adidu-d-Devle Dilemi preživljava veliku štetu prilikom požara u Haremu.
 • Godina 760. po H. Renoviranje, koje se ne pripisuje nikom posebno. No, vjerovatno je to bilo djelo Ilhanijana a u poduhvatu su imali učešća mnogi kraljevi. Mezar, kubbe i dvorište ovog zdanja je renovirao šah Abbas prvi.
 • Godina 1042. po H. Šah Safi, gradi zdanje koje se svojim graditeljskim stilom razlikuje od prijašnjih. U vezi ovog poduhvata postoje nejasnoće i različita mišljenja.
 • Godina 1156. po H. Nadir Šah Afšar, naređuje da se ukrase trijemovi, da se pozlati kupola/kubbe. Njegova supruga Govhar šah imala je udjela u ovom proširenju poklanjajući haremu skupocjene poklone.
 • Godina 1438. po H. rebiu-l-evel, urađena je nova pozlata kubbeta.

 

Trenutno zdanje harema Imama Alija, a.s.

Neki navode da trenutno zdanje harema obuhvata veliki broj trijemova dijeleći ga na stari i novi dio, iako su glede perioda i stila slični. Neki vjeruju da je moguće da je stari dio građen i renoviran od strane Šah Abbasa prvog, a noviji dio je djelo Šah Safija. Uzevši u obzir trenutne radove na izmjenama u Haremu Imama Alija, a.s., moguće je da se neke promjene dese na nekim od postojećih građevina.

 

Turbe i zarih

Turbe se nalazi otprilike u centru harema, ovo sveto mjesto je četvorokutnog oblika svaka strana je dugačka 13 metara, visine 3,5 metara, a na njoj se nalaze dva kubbeta. U turbetu se nalazi zarih.

Nije poznato tačno vrijeme postavljanja zariha nad kaburom, međutim, vjerovatno da se to vraća na 1073. godinu po H. Godine 1211. po H., sultan Muhamed šah Kaćar, mijenja prethodni, novim zarihom. Nakon toga Abbas Koli han, vezir sultana Muhamed šaha Abbasa, godine 1262. po H., poklanja novi zarih. Slijedeći zarih bio od srebra, kojeg poklanja sejjid Muhamed Širazi, a koji je postavljen 1361. godine po H.

 

Sadašnji zarih

Sadašnji zarih spada u red veleljepnih zariha, kojeg haremu poklanja predvodnik indijskog plemena Bahre, sejjid Tahir Sejfuddin. Izrađivan je pet godina. Kažu da je u njega utrošeno 10 tona srebra i 552 kg zlata.

 

Peristil turbeta (unutrašnje dvorište okruženo stubovima)

Peristil okružuje sa sve četiri strane turbe i zarih Imama Alija, a.s. visina mu je poput visine vanjskih zidova, tj. 17 m. Dužina zidova je 31 m. Peristil ima petoro vrata.

Sjeverna – ova vrata nalaze se na sjevernoj strani naspram kapije Babe Tusi. Srebrena vrata poklanja Radža Abdu-l-Kadir Kembaši.

Južna – nalaze se na južnoj strani preko puta kapije Babu-l-kible. Vrata su poklon od majke Abdu-l-Vahida Al Sukra.

Vrata zlatnog trijema – na zlatnom trijemu nalaze se troje vrata. Jedna velika, nalaze se na sredini trijema. Jedna od dvoje drugih vrata nalaze se na sjevernoj strani a druga na južnoj od velikih vrata. Južna vrata vode prema podzemnom peristilu gdje se čuvaju pokloni za harem i tu je mjesto ukopa Šejh Mukaddesa Ahmeda Erdebilija. Sjeverna vrata završavaju sobom u kojoj je ukopan Allame Hilli.

 

Dvorište trijemova i minareta

Unutar zidina harema koji okružuju mezar nalazi se dvorište koje služi za obavljanje namaza u džematu, dženaza, bajrama. Isto tako to je mjesto gdje katedru drže veliki šiijski alimi.

Ovo dvorište ima različite trijemove koji se nalaze na različitim stranama istog:

Trijem zlatnog oluka – ovaj trijem nalazi se u sredini južnog dijela južnog peristila a nalazi se naspram Babu kible. Trijem nosi ovakvo ime usljed toga što se u njemu nalazi jedan zlatan oluk. Zidovi su ukrašeni lijepom keramikom.

Zlatni trijem – ovaj trijem nalazi se  ispred istočnog peristila i visočiji je skoro jedan metar od nivoa dvorišta. Ovaj pozlaćeni trijem nalazi se naspram velike istočne kapije. S obje strane trijema nalaze se dva minareta. Na njemu postoje natpisi na perzijskom jeziku.

Južni trijem – Ovaj trijem poznat je kao veliki trijem u kojem je ukopan veliki broj alima.

Sjeverni trijem – Ovaj trijem nalazi se na zapadnoj strani sjevernog zida koji je okrenut prema dvorištu.

Trijem alima – Ovaj trijem nalazi se naspram Tusijeve kapije i u njemu su ukopani veliki alimi.

Također u dvorištu se nalaze dva minareta koja se nalaze na istočnoj strani zariha, s dvije strane šabestana (prostorije za noćni ibadet) zlatnog trijema. Svaka je visoka 35 metara, a do 17 metara spojene su sa peristilom. Na vrhu se nalaze šerefeta.

 

Kapije u haremu

Babu-l-kebir – ova kapija nalazi se na zapadnom dijelu zida preko puta velike tržnice, a zove se i babu-s-sa'a.

Bab Muslim ibn Akil – također se nalazi sa istočne strane zida i gledano s vana s desne strane Babu-l-kebira. Spada u najnovije izgrađenu kapiju harema. Razlog za ovaj naziv je to što su okrenuta prema Kufi i mezaru Muslim ibn Akila.

Babu kible – na južnoj strani zida, ime nosi jer je okrenuta prema Kibli.

Babu-t-Tusi – sa južne strane zida, nazvana je ovim imenom jer završava sa mezarom Šejha Tusija i mesdžidom.

Babu-l-feredž – kapija se nalazi naspram mekama Imama Mehdija, a.s., pošto je izgrađena u vrijeme sultana Abdu-l-aziza Osmanija, naziva se i sultanova kapija.

 • 20 Maja, 2020