Ono što se ne može nadoknaditi (prvi dio)

Share

Ono što se ne može nadoknaditi

Iskorištavanje prilika koje se ukazuju čovjeku u životu i okorištavanje životom kao najvećim čovjekovim kapitalom ključni je temelj uspjeha na svim poljima, kako materijalnim tako i duhovnim.

Imam Ali, a.s. u jednoj izreci u Nehdžul belagi kaže:

Prilika mine poput oblaka. Koristite se prilikama dobrim.[1]

Zbog čega je Imam uporedio prilike sa oblakom?

Prvi razlog:

Isto kao što oblak u jednom trenutku vidimo postojanim i nepromjenjivim, a samo nekoliko trenutaka poslije mijenja svoj oblik, i prilike se također čine neprolaznim i uvijek dostupnim. Čovjek pored njih prolazi misleći da će uvijek biti takve, ali za kratko vrijeme uviđa i shvata da su izgubljene.

 

Drugi razlog:

Isto kao što svaki oblak odgovara određenoj prilici, pa tako su neki oblaci pogodni za kišu, neki za grmljavinu, neki za tmurno I oblačno vrijeme, tako i svaka prilika odgovara za određenu radnju koju čovjek trba izvršiti.

 

Treći razlog:

Isto kao što oblak može otići i danima se ne pojaviti i prilika može izmaći i dugo vremena se ne ukazati. Moguće je da se neke propuštene prilike sa svim prednostima koje su imale više nikada ne ukažu.

 

[1] Nehdžu-l-belaga, izreka 21.

  • 20 Maja, 2020