Prevođenje Kur'ana i uvjeti za to

Autor: Sejjid Ebu-l-Kasim El-Hui
Izvor: El-Bejan - Uputa u tumačenje Kur'ana
Share

Prevođenje Kur'ana i uvjeti za to

Allah je Svog Vjerovjesnika poslao da ljude napućuje na Pravi put i osnažio ga Kur'anom. U njemu se nalazi sve ono što će ih usrećiti i što će ih uzdizati prema visokim stepenima savršenosti. To je izraz Allahove blagosti i ne tiče se jednog naroda mimo svih drugih, već obuhvata sve ljude. Njegova vrhunska mudrost htjela je da Njegov veličanstveni Kur'an bude objavljen Njegovom Vjerovjesniku na jeziku njegovog naroda, s tim da njegova učenja imaju opći karakter, da se njegova uputa odnosi na sve ljude, pa svaki pojedinac treba razumjeti Kur'an kako bi se mogao njime rukovoditi.

Za to je, nema sumnje, prijeko potrebno Kur'an prevoditi na druge jezike. Međutim, ovakvo što zahtijeva veliko umijeće i iznimno poznavanje jezika s koga se Kur'an prevodi na neki drugi jezik, jer prijevod, ma kako bio dotjeran, ipak ne može izraziti sve one stilske vrijednosti kojima se Kur'an odlikuje, što je, uostalom, slučaj i sa svakim drugim govorom. Ne može se, naime, dokraja biti sigurno da se prijevodom neće izraziti smisao koji je suprotan onome u izvorniku.

Prema tome, da bi se Kur'an preveo, on se mora razumjeti, a njegovo razumijevanje može se svesti na tri stvari:

  1. da se iz kur'anskih riječi razumijevaju oni smislovi koje iz njih razumijevaju izvorni govornici arapskog jezika (el-Arebul-fusha),
  2. da se prihvata sud zdravog, prirodnog razuma,
  3. da se u obzir uzme ono što se prenosi od Onog zaštićenog od grijeha (el-Ma'sūm) u pogledu tumačenja kur'anskih iskaza.

Prevodilac, dakle, mora obuhvatiti sve to kako bi bio u stanju smisao Kur'ana vjerno prenijeti na drugi jezik.

Što se tiče vlastitih mišljenja koja iznose neki komentatori u svojim tefsirima, a koja izlaze iz ovog okvira, ona spadaju u tumačenje Kur'ana po vlastitom nahođenju, te kao takva ne uzimaju se u obzir, pa se prevodilac Kur'ana pri njegovom prevođenju ne treba pouzdavati u njih.

Kad se, pak, sve navedeno zadovolji pri prevođenju, tad će, prevashodno, istine i smislovi Kur'ana biti preneseni svakom narodu na njegovom jeziku, jer su i objavljene svim ljudima, te i ne treba od njih zaklanjati jezik Kur'ana, jer su njegova učenja i njegove istine objavljene svima njima.

  • 15 Januara, 2020