Smisao i cilj slanja vjerovjesnika

Share

Govor ajetullaha Hameneija povodom be'sata

Možete pogledati video ovdje

S imenom Allaha, Svemilosnog Milostivog

Svaka zahvala Allahu, Gospodaru svjetova

I nek je Božiji blagoslov i mir na našeg prvaka Muhammeda i njegovu čistu porodicu

posebno na Imama Mehdija, a.s.

Čestitam veliki i sretni blagdan mab'as iranskom narodu, cijelom islamskom ummetu

i svim slobodarskim ljudima svijeta.

Blagdan mab'asa je blagdan svih slobodoljubivih ljudi svijeta i blagdan upozorenja za islamski ummet.

Danas ću govoriti o be'satu – početku poslaničke misije a malo ću govoriti i o pitanju revolucije. Na dan mab'asa, sveto srce velikog Poslanika, s.a.v.a., postalo je spremište najvrijednijeg Božijeg amaneta, a to je Božija objava.

Najteža odgovornost postojećeg svijeta stavljena je na moćna ramena Poslanika a to je odgovornost upućivanja čovječanstva do kraja ovog svijeta.

Naravno, ovaj mab'as je veliki poklon cijelom čovječanstvu.

Be'sat je u značenju poticanja, tj. podizanja od Stvoritelja odabranog čovjeka a to je Allahov poslanik, a ovo podizanje ide istovremeno s povezanošću sa beskonačnim izvorom Božijeg znanja i moći, a to je nastajanje uzvišene pojave poslanice i poslanstva.

Na sljedećem nivou, ovo podizanje Poslanika okončat će podizanjem ljudskog kolektiva znači, časni Vjerovjesnik i Božiji poslanik u svakom periodu tj. svaki od Božijih velikih vjerovjesnika, nakon što su postanu poslanici oni podižu masu ljudi i upućuju ih putem u novom smjeru, prema ljudskoj sreće, stavljajući put pred čovjeka. Ovo je značenje mab'asa.

 

Tevhid je najveći cilj mab'asa

U slanju svih Božijih poslanika postojao je cilj – Božiji cilj – a naravno i cilj poslanika

vodeći se Božijim ciljem bit će taj isti Božiji cilj.

Dakle be'sati imaju velike ciljeva a na čelu svih nalazi se tevhid/monoteizam.

Monoteizam je veliki cilj slanja poslanika: I doista, podizali smo u svakoj zajednici poslanika: “Obožavajte Allaha, a klonite se taguta!”čisti monoteizam, apsolutni monoteizam, ovaj časni ajet nalazi se u suri En-Nahl.

U suri E'araf, kao i u suri Hud jezikom nekih velikih poslanika, poput Nuha, Huda, Saliha i drugih govori se: “O narode moj! Obožavajte Allaha. Nemate vi drugog boga osim Njega. Ovaj monoteizam to je primarni cilj slanja svih poslanika.

Naravno znate da monoteizam nije samo u tom značenju da čovjek u svom umu pronađe vjerovanje da je Bog jedan a nisu dva, naravno tako i jeste, ali monoteizam je u jednom važnom značenju a to je Božija vlast monoteizam je u značenju apsolutne Božije vlasti nad svijetom zakonodavstva i stvaranja, oba, s uvjerenjem da je Božiji imperativ taj koji dominira nad svim i u svijetu stvaranja – u svim dešavanjima postojanja nema snage niti moći osim Božije moći i u svijetu zakonodavstva, sva dešavanja sva stanja rezultat su Božije moći. Dakle to je glavni cilj.

 

Čisti život, sljedeći cilj poslanika

Postoje i drugi ciljevi: čišćenje čovjeka, tj. duhovno pročišćavanje čovjeka od zaprljanja od slijeđenje nedoličnih stvari koje rezultiraju devijacijama podučavanje ljudi i podizanje naučnog položaj čovjeka.

Uspostavljanje pravde, da ljudsko društvo bude upravljano pravdom da bi ljudi pravedno postupali postizanje čistog života: pa sigurno ćemo ga poživiti životom čistim/dobrim.

Šta je to čisti život?

Čisti život je u značenju razvoja i procvata čovjekovog razuma i znanja i ljudskog duhovnog mira, materijalne udobnosti, sigurnosti životnog okruženja prosperitet i sreća čovjeka, a iznad svega toga duhovno usavršavanje i uzdizanje.

Ove stvari znače čisti život. Ovo su ciljevi slanja poslanika.

Naravno, ovdje je fokus priče pretežno na velikim Božijim poslanicima, no i drugi su poslanici bili promotori ovih zbilja na različitim tačkama svijeta.

 

Sredstva za postizanje ciljeva be'sata

Primjećujete da je riječ o veoma velikim ciljevima, o teškim ciljevima.

Kako ostvariti ove ciljeve?

Prirodno je da to na prvom mjestu ima potrebu za širokim programom glede društvenih odnosa, to znači da ukoliko Vjerovjesnik, s.a.v.a., vjerovjesnik Istine Božiji poslanik želi da se njegovi ciljevi realiziraju u svakoj etapi, onda mora u skladu sa tim odnosima ostvariti i društvene odnose.

Druga stvar je poličitka moć; znači da društvene odnose ne može ostvariti čovjek koji je osamljen ili čovjek koji samo savjetuje ljude, potrebna je moć, potrebna je politička moć. Prema tome be'sati idu u korak sa velikom političkom moći kao i sa sveobuhvatnim planiranjem za realiziranje ovih ciljeva.

 

Imperativi i upraviteljski progami poslanika na temelju Božije knjige

Dakle, dolaskom poslanika nastaje politički sistem, znači cilj je nastanak političkog sistema, sada koji poslanik će imati uspjeh da to ostvari a koji neće – to je posebna priča

međutim, to je cilj, da se uspostavi politički sistem kako bi pravljenjem planova i društvenih odnosa i različitih ljudskih odnosa ovi ciljevi mogli da se realiziraju.

U ovom političkom sistemu, kodeks upraviteljstva se uzima iz Božije knjige i onoga što Allah, dž.š., spušta Svojim vjerovjesnicima, kada kaže: pa im je Allah slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i da opominju, po njima je slao Knjigu s istinom, da bi se njome sudilo ljudima u onome u čemu se ne bi slagali.

Da bi se sudilo, Knjigom – knjiga je ta koja sudi među ljudima šta trebaju učiniti i ona je sudac u svim društvenim ustrojstvima.

Ovo je bilo iz sure Bekare u suri Maidi stoji: da sljedebnici Indžila sude prema onome što je Allah objavio u njemu.

Indžil je sudac, tojest pravila upraviteljstva uzimaju se iz Indžila za sljedbenike Indžila.

Isto tako u vezi drugih poslanika što se kaže u ajetima: A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su nevjernici.

oni su pravi nasilnici ili oni su pravi grješnici u svemu onome izvor i polazište upraviteljstva i kodeksta upravljanja i upraviteljskih planova jeste Božija knjiga koja je spuštena Poslaniku.

Ovaj principi i temelji su u Knjizi, i svi ljudski programi moraju biti smješteni unutar okvira ovih principa.

 

Predvođenje vlasti i provođenje Božijih imperativa je dužnost poslanika

Dobro, ovo je pravilo upraviteljstva, međutim ko će provoditi ta pravila?

Bez postojanja upravitelja, naredbodavca ove odredbe neće biti provedene u djelo.

Dakle potrebno je upraviteljstvo, a to upraviteljstvo i to liderstvo je temelj koji se veže za Poslanika; znači časni Poslanik i svi poslanici časni Vjerovjesnik, s.a.v.a., a prije njega ostali poslanici oni su upravitelji i naredbodavci čija obaveza je da provode vjersku i Božiju vlast u društvu što je rezultat slanja poslanika a što se predstavlja Božijim knjigama.

Naravno ovo liderstvo i naredbodavstvo nije jednolično u nekim slučajevima sami Poslanik, lično on, je obavezan i zadužen za predvođenje poput Davuda, a.s., Sulejmana, a.s., velikog Poslanika islama, oni su lično bili na vrhu vlasti i preuzeli su na sebe da upravljaju stvarima nekada, u nekim slučajevima poslanik bi Božijom naredbom određivao upravitelja poput poslanika u suri Bekari: svom vjerovjesniku rekoše: Postavi nam vladara da bismo se na Allahovu putu borili!

Ljudi koji su bili pod pritiskom i imali su probleme, obratili su se poslaniku da im izabere vladara a on je to i učinio: “Allah vam je odredio Taluta za vladara” – reče im vjerovjesnik njihov.

Talut je postao vladar. Prema tome poslanik je lider i glavni upravitelj i glavni naredbodavac međutim, izvršenje poslova ide rukom nekog drugog a u ovom slučaju to je bio Talut, a takvih primejra u povjesti vjerovjesnika sigurno nije malo, već ima ih mnogo.

Nekada pak poslanik ne određuje, već on sam ima određeni položaj u vlasti i njegova riječ je učinkovita, poput hazreti Jusufa, a.s, čija je naredba u sistemu vlasti a ta vlast je postepeno okrenula interese prema vjeri hazreti Jusufa bila uticajna i izvršiva, a on sam nije bio glavni vladar.

 

Vjera je potpuni program i upravitelj čovjekovog života

Prema tome, stvar be'sata bi ukratko bila takva.

Znači be'sat je u značenju dizanja postavljaja poslanika a ovo postavljanje ide skupa sa slanjem Božije knjige i kodeksa božanske vlasti koja se spušta poslaniku a sadržaj tog Kodeksa u praksu provodi Božiji poslanik on je lider i to na razne načine, kao što smo rekli.

Možda postoje i drugi oblici, ali nisam ih vidio u Kur'anu, a moguće je da postoje jer mi nismo upoznati sa svim povjesnim događajima.

Prema tome, šta je vjera sa ovim širokim pogledom?

Vjera, kada je gledamo sa ovim širokim pogledom ona je upravitelj cijelog paketa čovjekovog života znači kompletan program, a ne lični program ili pak program ibadeta ili individue kao što neki misle da vjera ima obavezu individualnih programa a razna društvena, politička, ekonomska i druga pitanja ona su izvan terena vjere, ne, već ovim pristupom se daje do znanja da je vjera potpuna da je sveobuhvatna.

 

Neprijateljstvo zlobnika prema vjeri zbog načina pristupa vjeri

Prirodno je da ova vjera sa ovakvim pogledom, bude povod nečijeg neprijateljstva, u svim vremenima su se svjetski zlobnici protivili ovakvoj vjeri ili na način da se trude ovaj ogromni teren i prostor reduciraju na lična pitanja ili da otvoreno stanu protiv vjere.

U ajetu se kaže: Tako smo Mi dali da svakom vjerovjesniku zločinci neprijatelji budu, ovo je u suri Furkan, svaki poslanik je imao neprijatelje među zločincima, griješnicima, zlim ljudima svijeta. U suri En'am stoji: Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane ljude i džinne koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanuli dakle, kada se dogodi slanje vjerovjesnik i on bude postavljen za vjerovjesnika i počne pričati o uspostavljanju Božije vlasti, zločinci i oholi i kolonijalisti i rušitelji ljudskog života, sasvim prirodno mu se suprotstavljaju suprotstavljaju mu se uzurpatori, nasilnici mu se suprotstavljaju.

Jer on je protiv nasilja, protiv otimanja ljudskih bogatstva, protiv nepravedne dominacije nad ljudima, ovi se računaju u svjetske zlotvore, i prirodno je da stanu protiv Vjerovjesnika.

Vi to danas gledate, da se u neprijateljskoj propagandi, spominje nešto po imenu politički islam. Politički islam to je ono što je realizirano u islamskom sistemu Irana a o tome ću kasnije – velikim pokretom kojeg je naš plemeniti Imam izvršio, a meta njihovih napada je politički islam.

Politički islam to je upravo ovaj islam koji je osnivanjem vlasti, uspio iznjedriti različite aparate, te ekonomske, društvene, političke, vojne i druge sisteme i da za jedan narod stvori vjerski i islamski identitet. Ovo je stvar koja se može reći o vjeri.

Prema tome Kur'an govori o ovakvoj vjeri; ovo se ne može reducirati na male posliće, na čisto ibadetsku formu.

Prema tome be'sat je veliki pokret koji ljudima na raspolaganje daje sveobuhvatan i spasonosan program čineći ih spremnim za veliki pokret.

 

Rezultat poslaničkog kretanja je dizanje i pokretanje ljudi

Naravno nije tako da postavljanje Poslanika i njegovo liderstvo miče ljude na stranu od kretanja na ovom polju, nije tako. Kao što je rečeno, dizanje poslanika završava se dizanjem ljudi a to je dizanje društva, ljudi se pokreću.

Zbog toga Zapovjednik vjernika u poznatom govoru kaže: “Onda im je uputio poslanike Svoje da bi ispunili prisegu Stvaranja prvotnog, da bi ih podsjetili na zaboravljeni blagodati Njegove, da bi im otkrili skrivena svjetla spoznaje,” da ožive u ljudima znanje i razum, da ih pokrenu da probude njihov učmale fitrete i da ih pokrenu.

Isto tako u drugom govoru Staze rječitosti o Poslaniku kaže: “Bio je poput liječnika putujućeg koji je pripremio pomade i zagrijao željezna pomagala.”

Ima i mehlem ima i željezo – kada mehlem ne zacjeli ranu ugrije željeznu šipku i pomoću toga rana zacijeli.

U arapskom se za željezo koje doktor usija i stavlja na ranu kažu mevsem ili mijsem zato kaže ugrijao je željezo, Poslanik, s.a.v.a., ima spremen i mehleme, a ima i potrebno željezo kojeg stavlja tamo gdje je potrebno ili gdje želi gdje god je potrebno i gdje god je korisno koristi mehleme a gdje god je potrebno užareno željezo.

Ove šerijatske kazne koje vidite da postoje i u islamu one su upravo ono užareno željezo koje se stavlja na ranu i rana zacijeli.

Ovo je bilo u vezi sa be'satom.

 

Islamska revolucija; nastavak sadržaja Vjerovjesnikovog be'sata

A što se tiče pitanja vezanih za revoluciju.

Velika islamska revolucija u Iranu je obnovila sadžaj be'sata u savremenom dobu.

Znači Svevišnji Allah je našem cijenjenom Imamu dao taj uspjeh da na pravi način u ovom vremenu predstavi vjerovjesnikovu neprekidnu liniju Be'sata na svoj način, svojom hrabrošću, svojim visokim mislima i svojom požrtvovanošću.

Ovo je upravo ona linija Be'sata, koja je vremenom bila izgubila boju. Cijenjeni Imam je uspio vratiti joj njen pravi izgled i da praktično pokaže islamsko društvo, i da pokaže da je islam sveobuhvatna vjera, i odnosi se na cijeli čovjekov život.

Cijenjeni Imam je ovo učinio istaknutim; društvene i političke dimenzije vjere koje su bile otišle u zaborav, on je oživio, vratio je u sjećanje, i postao primjer: da ih podsjete na Božije zaboravljene blagodati Ova revolucija je slijedivši Vjerovjesnikov be'sat bila protiv nepravde, protiv eksploatatora, protiv tiranije, bio je na strani svih ugnjetenih bez obzira na vjeru – ugnjetenih u pravom smislu te riječi bio je na stranih lišenih, bio je na strani nemoćnih bez ozbira na narodnost, naciju, vjeru, put u svim stanjima upravo ove revolucije, cio svijet je pozivao pravom putu islama a osnovni pokret revolucije je upravo ovo.

Formiranje u redove svjetskih zlobnika spram islamske revolucije

Kada je revolucija formirana i na temelju toga uspostavljen sistem Islamske republike,

ponovilo se ono što se događalo poslanicima u povjesti a to je da su zlobnici svjeta sprem islamske revolucije formirali redove kao što su to radili naspram Božijih poslanika.

I tako učinismo da svakom vjerovjesniku neprijatelji zločinci budu.

Svjetski zločinici i zlobnici, svjetski oholnici formirali su redove napram revolucije i počeli da joj se suprotstavljaju. Naravno, to nije bilo suprotno našim očekivanjima od početka se nismo nadali tome da pokažu prihvatanje revoluciji, od početka je bilo jasno da će se to dogoditi.

Ovo je ono što su nam Allah i Poslanik Njegov obećali, i Allah i Poslanik Njegov su istinu govorili!

Bilo je očito da će zemlje poput Amerike i tiranskih sila, SSSR-a da se suprotstave revoluciji s ovakvim karakteristikama, tako je i bilo.

Borba islamskog sistema je protiv Božijih neprijatelja a ne protiv svih

Dobro, ovo suprotstavljanje sigurno postoji, međutim oni u svemu tome suprotstavljajući se Islamskoj republici kao i na svim mjestima koriste laži i prevare govore Islamska republika je protiv cijelog svijeta, a to nije tačno, ovo je suprotno realnosti. Mi smo iz Kur'ana naučili da se sa onima koji nisu neprijatelji islamskog uređenja lijepo ophodimo.

U suri Mumtehine stoji: Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone.

Nevjernici koji nisu protiv vas, ne ratuju protiv vas, praktično nisu protiv vas činite im dobro budite prema njima pravedni Zaista Allah voli pravedne. Ali vam zabranjuje da prijateljujete sa onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani.

Prema tome kur'anski nam ajeti ovo govore.

Nije tako kao što pričaju da je Islamska republika protiv svih.

Ne, mi nemamo problema s onima koji nam nisu neprijatelji bez obzira na vjeru.

Mi im činimo dobročinstvo.

Islam potencira da se odupre neprijatelju, onima koji djeluju kao neprijatelji a ne onima koji nemaju vjeru poput vaše.

Unutar države, ima grupa kvazi intelektualaca – naravno godinama prije – a u posljednje vrijeme se ponekad ponavljaju – nazvali su se drugačijim mišljenjem naspram Islamske republike, odlično nek bude drugačije, zar je to problem?

Nama ne smeta vaše mišljenje, ali ne smijete činiti neprijateljstvo.

Kur'an potencira na neprijatelju i naprijateljevanju.

U suri Mumtehine kaže: O vjernici, s Mojim i svojim neprijateljima ne prijateljujte i ljubav im ne poklanjajte ne budite prijatelji s onima koji su i Moji i vaši neprijatelji i Božiji neprijatelji i neprijatelji islamskog društva ne uzimajte ih za saputnike ne sklapajte s njima ugovore.

Ili pak poznati ajet u suri Enfal: I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, ovo spremanje snage, sile, proizvodnja oružja, postajanja moćnim jeste zarad toga da biste zaplašili Božije neprijatelje nije riječ o onima koji nisu neprijatelji.

Prema tome islam potencira na suprotstavljanje aktivnom neprijatelju.

Mi smo ovo neprijateljstvo, iskusili od prvog dana revolucije.

Od prvog dana revolucije, iako je Islamska republika prešla preko mnogo čega gleda stranaca i drugi, od onih prvih zavjera protiv Islamske republike prije svih Amerike, a zatim drugih, i to traje do dan danas.

Važni faktor suprotstavljanja neprijateljima

Za suprotstavljanje neprijateljima potrebna su dva važna faktora a ja to uvijek preporučuje, a to činim i sada, narodu su potrebne dvije karakteristike:

jedna je sagledana u oštroumnosti a druga u strpljivosti i istrajnosti ukoliko ova dva faktora postoje neprijatelj ne može učiniti ništa ne može nanijeti nikakav udarac

ne može postići nikakav uspjeh u suprotstavljanju Islamskom uređenju, oštroumnost i strpljenje.

To je ono kada Zapovjednik vjernika, a.s., kaže u 172 govoru Staze rječitosti: “A zastavu ovu nosit će samo oštrouman čovjek, strpljiv koji poznaje položaj istine.”

Basiret to je oštroumnost i prepoznavanje ispravnog puta

Šta je to basiret?

Basiret znači biti oštrouman, i prepoznati ispravan put.

Čovjek ponekad pogriješi, početnici i neiskusni ljudi mogu više griješiti stariji i iskusni ljudi također ponekad pogriješe put mora se biti oprezno, da čovjek ne pogriješi u prepoznavanju ispravnog puta.

Da se u prašini smutnji može pronaći put i shvatiti da je taj put ispravan e basirat je u ovom značenju.

Strpljenje, znači ustrajnost na ispravnom putu

Šta je to strpljenje?

Sabur znači ustrajnost na ovom putu, ne dolaziti u konflikt sa ovim pravim putem i uporno koračati ovim pravim putem. Ovo je u značenju strpljivosti.

Nemoj da pogrešno tumače strpljenje, nemoj da ga tumače drugačije.

Većinom neprijatelji ili neobavješteni ljudi strpljenje tumače na loš način strpljenje znači da čovjek bude istrajan, uporan, biti stamen, nastaviti kretanje ne stajati, ovo je značenje strpljivosti koje se koristi protiv neprijatelja.

Međusobno preporučivanje jedan od načina čuvanja društva od neprijatelja

Ukoliko ove dvije karakteristike budu postojale, neprijatelj ne može dominirati.

Jedan od načina na koji se ove dvije karakteristike mogu očuvati u društvu sagledan je u međusobnom preporučivanju, ono o čemu se govori u suri El-Asr: koji međusobno istinu preporučuju i koji međusobno strpljenje preporučuju.

Da ljudi među sobom ovo čine, ovaj lanac međusobnog preporučivanja i savjetovanja, preporučivanja istine, potvrđivanja puta istine preporučivanja strpljivosti, ove stvari će sve ljude da sačuvaju.

Ukoliko u društvu postoji međusobno preporučivanje na strpljenje i na istinu takvo društvo neće biti lahak plijen neprijateljskim aktivnostima.

Međutim, ukoliko se ovaj tok prekine a to je lanac očuvanja vjernika sasvim sigutno da će biti štete: zaista čovjek je na gubitku, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji međusobno istinu preporučuju i koji međusobno strpljenje preporučuju.

Ukoliko ne bude ovog međusobnog preporučivanja, biće štete.

E zbog toga neprijatelj upravo nišani ovaj važni faktor.

Neprijateljski ciljevi u mehkom ratu – Prekid međusobnog preporučivanja

Po mome mišljenju neprijatelj cilja dvije mete u mehkom ratu. Postoje otvoreni grubi ratovi koji imaju svoja pravila, ali mehki rat njega je teže liječiti, i jednom riječju opasniji je od grubog rata neprijatelj u ovom mehkom ratu povlači da poteza Jedan je da prekine međusobno preporučivanje stpljenja i istine.

Drugi je da istine prikaže naopako a ima veliku propagandu tako da lahko može istine svijeta prikazati naopako, lažno ih iskriviti.

To da prekine lanac preporučivanja istine i strpljenja među vjernicima to je opasna stvar, da učine da vjernici jedni drugima ne preporučuju da jedni druge ne čuvaju, da nemaju nadu jedni u druge ukoliko se ovo desi u društvu, da se prekine ovaj tok međusobnog preporučivanja to je veoma opasno. To će biti povod da se ljudi osjete usamljenim da postanu beznadežni, da im volja oslabi, da nada izgubi sjaj da se izgubi hrabrost na poduhvate.

Kada nema međusobnog preporučivanja, desit će se ove stvari, a prirodno je da kada bude tako, kada se smanje nade, hrabrost, kada volja oslabi nema sumnje da će uzvišeni i sveti ciljevi polahko izgledati nedokučivi gubit će svoj sjaj činit će se da ih se ne može postići i bit će zaboravljeni.

Naši oficiri mehkog rata ne smiju dozvoliti da se takvo što dogodi.

Jednom prilikom sam kazao da naša mladež to su oficiri mehkog rata.

Mladi ne smiju dozvoliti da se ovakvo što dogodi, moraju stvarati nadu moraju preporučivati istrajnost, ne smiju preporučivati lijenost preporučivati neumornost, to su poslovi koje treba obaviti naša mladež oficiri mehkog rata.

Naravno danas, virtualni prostor je prilika za ovu vrstu posla.

Dok neprijatelj virtualni prostor koristi na drugačiji način, ali vi cijenjena omladino koristite taj prostor na ovaj način: virtualni prostor kroistite za buđenje nade, za preporuku stprljenja, za preporučivanje istine, za stvaranje oštroumnosti, za preporuku neumornosti, za ne biti lijen, za ne biti neuposlen i tome slično.

Ovo je u vezi sa prvim poduhvatom neprijatelja u namjeri prekidanj lanca međusobnog preporučivanja i međusobnog čuvanja.

 

Izvrtanje istine

Njihov drugi poduhvat kao što smo rekli je izvrtanje istine, iznošenje laži u odori istine,

te laži govore s toliko hrabrosti i odlučnosti da svako ko ih sluša misli da govore istinu. Veoma hladnokrvno, čvrsto i odlučno istinu izvrću za 180 stepeni.

Naprimjer uzmite u obzir da je već šest godina kako američko-arapska koalicija bombarduje napaćeni jemenski narod, u kućama, na putevima u bolnicama u školama, stavili su ih pod ekonomski obruč, sprječavaju da im stiže hrana, sprječavaju da im stižu lijekovi, sprječavaju da im stiže nafta, šest godina kako se ovo dešava, naravno zelenim svjetlom američke vlade tada je na vlasti bila demokratska stranka, dali su zeleno svjetlo  a osora i kamena srca i nasilnička arapska vlada nažalost postupa na taj način prema narodu Jemena.

Ovo je stvarno lice ove priče.

A sada Jemenci – a to su veoma sposobni ljudi – Jemenci su veoma sposobni uspjeli su iskoristit neke stvari i izraditi sebi sredstva za odbranu – ili pak nabaviti ili sami izraditi, i dati odgovor na šestogodišnja bombardovanja.

No, čim Jemenci urade nešto, odmah se čuje propagandno zapomaganje

Oni su napali! Oni čine teror!

Svi oni to govore i Ujedinjene nacije to govore i stvarno je postupak UN-a u vezi s ovim ružniji od američkog. Amerika je jedna ohola i nasilnička država. Ali zašto UN? Zašto ne osude onu zemlju zbog šest godina bombardovanja?

Ali ovu zemlju zbog toga što u nekim slučajevima brani sebe i ta odbrana je urodila plodom, a oni je kritikuju, svi navale na nju, napadaju je.

Ovo je jedan primjer laži.

Ili najveći arsenal atomskog naoružanja na svijetu pripada Americi. Najveći arsenal atomskog naoružanja! Možda je riječ o hiljadama atomskih bombi – ja to ne znam – oni to drže u svojim hangarima a oni su to i koristili znači, jedina država koja je koristila atomsku bombu do sada, to je Amerika!

Amerika je u jednom danu ubila 220 hiljada ljudi, masakr za jedan dan.

Oni su to uradili tako, a onda urlaju: Mi smo protiv razvoja atomskog naoružanja!

Znači ovo je još jedan način laganja – tvrde da su protiv oružja za masovno uništenje!

Lažu, jer najgore i najopasnije oružje za masovno uništenje je u njihovim rukama.

Oni su ga koristili, oni su ga upotrijebili, i pored toga govore: Mi smo protiv oružja za masovno uništavanje.

Amerika štiti kriminalca koji je svog protivnika iskasapio testerom, a što cijeli svijet zna saudijci su se dočepali svog protivnika i raskomadali ga testerom, a onda amerikanic govore kako se bore za ljudska prava, znači izvrću istinu i to do ovih granica i to na ovaj način!

IDIŠ, Amerikanci su ga napravili svojim rukama – to su amerikanci priznali ne govorim od sebe, i onaj ko ga je napravio, a i njegov protivnik kada ga je napadao svi su to rekli i priznali da je Amerika proizvela IDIŠ a onda pod izgovorom postojanja IDIŠ-a u Iraku i Siriji grade vojne baze kao mi želimo da se borimo protiv IDIŠ-a!

IDIŠ-u daju na raspolaganje moderna medijska sredstva, daju im novac, dozvoljavaju im da crpe sirijsku naftu, da je prodaju i da se koriste tim novcem, a u isto vrijeme  govore: Mi se borimo protiv IDIŠ-a ovo su stvari kojima se oni bave, ovo je predstavljanje suprotno stvarnosti.

O iranskom prisustvu u regionu govore s mržnjom i zlobom kao zašto je Iran prisutan u regionu, zašto je Iran u Siriji u Iraku šta će on na nekim mjestima!?

A ustvari naše prisustvo nije vojno prisustvo, a tamo gdje su bila vojna lica, bili su kao savjetnici na nekim mjestima uopće i nema vojnih lica, već čisto političko prisustvo o ovome govore s puno mržnje kao o jednom velikom problemu koji je povod nesigurnosti i slično tome, a ovaj region, to je naš region, i gdje god da uđemo, ulazimo radi odbrane aktuelnih legalnih vlasti, bilo u Iraku bilo u Siriji naš cilj je odbraniti aktuelne vlasti a ušli smo uz njihovu saglasnost i na njihov poziv.

Oni to toliko prikazuju velikim, a u isto vrijeme oni nasilnički bez dozvole ulaze u Siriju, okupiraju jednu teritoriju, grade vojnu bazu ili pak u Iraku tamo su izgradili više vojnih baza. Izvrtanje istine je sastavni dio njihovog djelovanja.

Ovako je na svim poljima. I naravno, amerikanci obavezno moraju napustiti Irak jer to je volja samih Iračana i njihov zakon obavezno moraju što brže napustiti Siriju, što brže, dakle njihovo djelo.

Naše obaveze spram revolucije

Moramo znati da imamo obaveze prema ovom teškom amanet kojeg je islamska revolucija stavila na naša ramene, na ramena iranskog naroda i prema putu istine kojeg je stavila pred nas u te obaveze spada upravo međusobno preporučivanje istine i strpljivosti prepoznavanje neprijatelja i istrajnost naspram neprijatelja nepredavanje neprijateljima, nepouzdavanje u ovog izdajničkog neprijatelja.

Neophodnost da svi poštujemo napore medicinskog osoblja

Na kraju da kažem neke riječi o pitanju problema ove epidemije. Godina se približila svome karju, a napori i zalaganja medicinskih radnika naše zemlje protiv korone traje već više od godinu dana, i potrebno je da i ja i narod, iskažemo svoju srčanu zahvalanost svima njima da se molimo za njih i da im budemo zahvalni i preporučujem im da sve brane.

Nadam se da ako Bog da, Uzvišeni Allaha usmjeri svoju pažnju, milost i dobrotu prema narodu, i da za ovaj blagdan mab'asa podari blagodat i Irancima i svim vjernicima svijeta i islamskom ummetu i da nam svima da uspjeh da možemo raditi u skladu sa svojim obavezama i da Imam Mehdi, a.s., bude zadovoljan nama i da nas obuhvati njegova dova i da čistu dušu rahmetli Imama Homeinija i duše cijenjenih šehida učini zadovoljnim nama.

Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

  • 13 Marta, 2021