Svijet skrivenog

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Svijet skrivenog

Poslanik zna skriveno jer ga Allah tome uči

1420. Imam Sadik, mir s njim: “U Bici na Tebuku bijaše se izgubila Poslanikova deva. Licemjeri tada rekoše: ‘Nama govori iz skrivenog svijeta, a ne zna gdje mu je deva!’ Dođe Džebrail, mir s njim, Poslaniku i obavijesti ga o njihovim ri ječima i reče mu da se deva nalazi u nekim gudurama, gdje su joj se zaplele uzde za jedno veliko drvo. Nakon toga Poslanik je pozvao za zajednički namaz. Ljudi se okupiše. Poslanik, s.a.v.a., im reče: ‘Ljudi, moja deva se nalazi na tom i tom mjestu.’ Ljudi požuriše prema tom mjestu i nađoše devu.”[1]

imam i znanje o skrivenom

1. Imam Ali, mir s njim, kada mu jedan od njegovih drugova – koji je pripadao plemenu Benu Kelb – reče: “O Zapovjedniče vjernih, dato ti je znanje o skrivenom”, nasmiješi se: “O brate Kelbov! Nije ovo znanje o skrivenom, već je ovo poduka od Vlasnika znanja. A što se tiče znanja o skrivenom, ono podrazumijeva znanje o Danu sudnjem i o onome što je Allah Uzvišeni obuhvatio u ajetu: Samo Allah zna kada će Smak svijeta nastupiti i On spušta kišu i zna šta je u majčinim utrobama.”[2]

2. Imam Sadik, mir s njim, kada je upitan da li Imam ima znanje o skrivenom: “Ne, ali, kada zaželi da nešto zna, Allah Uzvišeni ga tome pouči.”[3]

3. Imam Kazim, mir s njim, kada ga je upitao neki čovjek iz Perzije: “Znate li skriveno?”: “Kada nam se Božije znanje otvori – znamo, a kad nam se zatvori – ne znamo.” Dalje reče: “Tajna Božija koju je povjerio Džibrilu, mir s njim, a Džibril je povjerio Muhammedu, s.a.v.a., a Muhammed je povjerio kome je to

Allah htio.”[4]


[1] Kisasul-enbija, 308/408.

[2] Nehdžul-belaga, govor 128; Lukman, 34.

[3] El-Kafi, 1/257/4.

[4] Isto, 1/256/1.

  • 7 Decembra, 2022