Sagovornik

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Sagovornik

S kim sjediti?

1. Lukman, a.s.: “O sinak moj, sjedi sa učenjacima, koljena svoja prislanjajući na njihova. Zaista Allah, dž.š., oživljava srca svjetlošću mudrosti, kao što oživljava zemlju pljuskom s neba.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Isaovi havarijjuni su rekli: ‘O Ruhullah, s kim da sjedimo?’ On reče: ‘Sa onim koji vas potiče na sjećanje na Allaha kad ga vidite, čiji govor vam uvećava znanje i čije djelo rađa u vama želju za Onim svijetom.’”[2]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sjedite samo sa učenjacima koji vas pozivaju od pet stvari ka drugih pet: od sumnje ka uvjerenju, od dvoličnosti ka iskrenosti, od žudnje za Ovim svijetom ka strahu od njega, od oholosti ka poniznosti, od varanja ka želji za dobrim.”[3]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Budi ponizan i voli siromahe, sjedaj sa njima i pomaži ih. Izbjegavaj sjedenja sa imućnima, smiluj im se i suzdrži se od njihova imetka.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Sjedi sa učenjacima – povećat će ti se znanje, uljepšat će ti se ponašanje i očistit će ti se duša.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim: “Sjedi sa mudracima – razum će ti se usavršiti, duša oplemeniti i neznanje će ti nestati.”[6]

7. Imam Ali, mir s njim: “Sjedi sa siromasima – uvećat će ti se zahvalnost.”[7]

8. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Skupovi odabranih pozivaju ka dobroti.”[8]

 

Prava sagovornika

1. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Prava tvoga sagovornika su slijedeća: da blago postupaš prema njemu, da u razmjeni riječi u razgovoru budeš pravedan, ustaješ sa svoga mjesta samo s njegovom dozvolom, da onaj ko sjedi do tebe može ustati bez tvoje dozvole, da mu zaboraviš greške, da upamtiš njegova dobra i da mu govoriš samo dobro.”[9]

 

S kim ne priliči sjediti?

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sjedenje s tri skupine umrtvljuju srce: sjedenje sa prostacima, razgovor sa ženama, sjedenja sa imućnima.”[10]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvajte se sjedenja sa mrtvacima!” Neko reče: “O Božiji Poslaniče, ko su mrtvaci?” On reče: “Svaki bogataš kojeg je njegovo bogatstvo učinilo oholim.”[11]

3. Imam Ali, mir s njim: “Sjedenje sa onima koji slijede strasti dovodi do slabljenja imana i priziva šejtana.”[12]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Ne druži se sa onima koji uvode novotarije u vjeru i ne sjedi sa njima, jer ćeš u očima ljudi biti kao jedan od njih.”[13]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Čuvajte se sjedenja sa vladarima i sinovima Ovoga svijeta, jer to odnosi vjeru a donosi licemjerstvo, to je teška bolest kojoj nema lijeka, donosi okamenjenje srca, uskraćuje vam poniznost. Držite se ljudi kao što ste vi i onih srednjih u društvu, kod njih ćete naći rudnike dragulja.”[14]


[1] El-Bihar, 1/204/22.

[2] Tuhafu-l-‘ukul, 44.

[3] El-Bihar, 74/188/18.

[4] Tenbihu-l-havatir, 2/120.

[5] Gureru-l-hikem, 4786.

[6] Isto, 4787.

[7] Isto, 4723.

[8] El-Bihar, 78/141/35.

[9] El-Hisal, 569/1.

[10] Isto, 87/20.

[11] Tenbihu-l-havatir, 2/32.

[12] Nehdžu-l-belaga, hutba 86.

[13] El-Kafi, 2/375/3.

[14] Mustedreku-l-vesail, 8/337/9595.

  • 15 Novembra, 2022