Svojstva Es-Sahifetu Sedžadijje

Autor: Grupa autora
Izvor: Znamenja Upute 6
Share

Svojstva Es-Sahifetu Sedžadijje

– Ona očituje potpuno oslobađanje od svijeta materije i potpunu posvećenost Allahu, neka je slavljen, te držanje do Njega, što je i najdragocjenije u životu.
– Ona otriva Imamovu savršenu spoznaju Allaha, neka je slavljen, i duboko vjerovanje u Njega.
– Sahifa se isticala nad ostalim dovama prenesenim od časnih predhodnika u ponavljanju salavata na Muhammeda i njegovu porodicu, jer su ove dove nastale nakon događaja na Kerbeli, čiji je inicijator bio Jezid, a prije njega njegov otac, njegov djed i njihovi podržavatelji iz Beni Umejje i svi oni su nastojali da utrnu Muhammedansku svjetlost. Najvjerovatnije je Imam Zejnu-l-Abidin kroz ove dove želio učvrstiti temelje islama i ukorijeniti u duše naspram emevijskih rušilačkih nastojanja.
– Sahifa je čovjeku muslimanu otvorila kapije želja i nada u prostranu Božiju milost.
– Ona je otvorila, isto tako, važne kapije za način obraćanja roba Svevišnjem Allahu, preko kojih rob može doći do jasnih dokaza za prizivanje Božijeg oprosta i milosti. Kao npr. njegove riječi: „Bože, ako ne opraštaš sem Svojim ugodnicima i onima koji su Ti pokorni, pa kod koga onda da griješnici traže utočište. Ako ne pokazuješ poštovanje osim onima koji su Ti vjerni pa od koga da traže pomoć oni koji su počinili loše.“ Također njegove riječi: „Pa smiluj mi se moj Bože, jer sam doista ja čovjek poniženi i moj položaj je neznatan, a kažnjavanje mene ni trun ne uvećava Tvoju vlast.“

– Sahifa sadrži važne duhovne i moralne programe za odgoj čovjeka kojima mu je predstavila nacrtala načela duhovnih vrlina i moralno savršenstvo.
– Obuhvata naučne zbilje koje nisu bile poznate u vrijeme Imama Sedždžada, s.a., a već smo kazali na neke primjere.
– Sahifa je stala naspram individualnih, društvenih i političkih pokvarenosti u vremenu u kojem je emevijska politika širila moralne pokvarenosti, razvrat i bestidnost među muslimanima. Sahifa je bila najbolje sredstvo za popravljanje stanja u najgorim okolnostima u kojima su emevije primjenjivale politiku terora i gušenja protivnika.
– Poslije svega Sahifa je jedan rudnik rječitosti i obilno vrelo za islamsku književnost, jer na ovom polju ona se ne razlikuje od Nehdžu-l-belage.
– Imam Zejnu-l-Abidin, s.a., je u svojim dovama (koje su očitovane u Es-Sahife el-kamile i ostale dove koje su prenesene od njega i u zadnje vrijeme prikupljene u zbirku pod nazivom Es-Sahifetu Džami’) pohranio potpune metode načina za život čovjeka i nije izostavio ni jedan aspekt od onoga što je potrebno islamskom ummetu i obradio ih svojim izvanrednom metodom i krasnom rječitošću.

  • 30 Marta, 2020