Bezgrješnost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Bezgrješnost

1. Imam Ali, mir s njim: “Ko bude nadahnut čistotom, bit će siguran od posrtaja.”[1]

2. Imam Zejnul­Abidin, mir s njim: “Imam od nas može biti samo bezgrješan. Bezgrješnost nije na njemu vidljiva da bi time bio prepoznat i zato bezgrješni mora biti određen.” Rekoše mu: “O sine Poslanikov, šta znači bezgrješan čovjek?” Odgovori: “To je čovjek koji je pričvršćen za uže Božije, a uže Božije je Kur’an Časni: oni se ne razdvajaju do Sudnjega dana. Imam upućuje Kur’anu, a Kur’an upućuje Imamu, i to su riječi: Zaista ovaj Kur’an upućuje onome što je najispravnije.”[2]

3. Imam Sadik, mir s njim, kada ga je Hišam upitao u vezi sa bezgrješnim čovjekom: “Bezgrješan čovjek je Božijom pomoći zaštićen od svih Božijih zabrana, a Allah Uzvišeni kaže: A svako ko traži zaštitu kod Boga, pa on je upućen na Pravi put.”[3]

Uzroci bezgrješnosti

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah Uzvišeni čuva od grijeha onoga ko Mu se pokorava, a ne čuva onoga ko Mu je neposlušan.”[4]

2. Imam Ali, mir s njim: “Uzimanje pouke doprinosi bezgrješnosti.”[5]

3. Imam Ali, mir s njim: “Zaista je bogobojaznost bezgrješnost za tebe u životu, a ugled za tebe nakon smrti.”[6]

4. Imam Ali, mir s njim: “Bezgrješnost je bliska bogobojaznosti.”[7]

5. Imam Ali, mir s njim: “Mudrost je vrsta bezgrješnosti, a bezgrješnost je vrsta blagodati.”[8]

6. Imam Ali, mir s njim, u dovama: “Bože moj, nema načina za bijeg od grijeha osim uz Tvoju pomoć, i nema prilaza dobrim djelima osim voljom Tvojom. Pa kako da se okoristim nečim kada mi to priječi volja Tvoja? I kako da pobjegnem od grijeha, ako me u tome ne stigne Tvoja pomoć?”[9]

7. Imam Bakir, mir s njim: “Kada Allah zna za nečiju dobru namjeru, On ga zaštiti nepogrješivošću.”[10]

Bezgrješnost Imama

1. Imam Sadik, mir s njim, o osobinama Imama: “On je zaštićen od posrtaja i sačuvan od bilo kakve nepodopštine.”[11]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Mi objašnjavamo Božije zapovijedi, mi smo skupina bezgrješnih.”[12]

3. Imam Rida, mir s njim: “Imam – čist je od grijeha i daleko od nedostataka.”[13]

4. Imam Rida, mir s njim: “Pa on je bezgrješan, potvrđen, pomognut, ojačan. Sačuvan je od svih greški, posrnuća i spoticanja. Allah Svevišnji im daje ova svojstva da bi bili dokazi Njegovim robovima i da bi bili Njegovi svjedoci protiv ljudi.”[14]


[1] Gurerul-hikem, 8469.

[2] Me‘anil-ahbar, 132/1.

[3] Isto, 132/2.

[4] El-Kafi, 8/82/39.

[5] Gurerul-hikem, 879.

[6] Isto, 3466.

[7] Isto, 4316.

[8] Isto, 12.

[9] El-Beledul-emin, 315.

[10] Biharul-envar, 78/188/41.

[11] El-Kafi, 1/204/2.

[12] Isto, 1/269/6.

[13] Isto, 1/200/1.

[14] Isto, 1/203/1.

  • 2 Decembra, 2022