Scroll to top
Podijeli

Članci

Obraćanje Burejr ibn Huzejra vojnicima Omera ibn Sa'da

Burejr ibn Huzejr je bio starac od tabiina isposnik i učač Kurana. Bio je jedan od uvaženih učača Masdžidu-l-džame’e u Kufi. U svom plemenu u Hamedanu…

Odbrana vilajeta snagom argumenta

Zuhejr ibn Kajn je ona osoba koja nije željela da se susretne sa Imamom Husejnom, ali isti taj Zuhejr je na dan Ašure bio jedan od zapovjednika vojske Imama Husejna,…

Istinska obespravljenost Imama Husejna, a.s.

Imama Husejn je obespravljen i načinjena mu je velika nepravda. Imama Husejna nisu obespravili samo njegovi neprijatelji, već i njegovi sljebenici. Obespravljenost…

Kako Ašura odgaja čovjeka?

Ašura odgaja čovjeka tako što ga uči ga učtivosti tj. edebu. Skupovi na kojima se spominju nedaće koje su zadesile Imama Husejna i njegovu porodicu u čovjeku…

Opasna razmišljanja oprečna vjeri

Jedno od opasnih razmišljanja koje je oprečno vjeri jeste da svako djelo koje bude poprimilo vjerski izgled jeste dobro i za njega slijedi nagrada, čak i ako…

Četeresnica Ašure jedan je od svetih dana u islamu

  Na četeresnicu šehadeta Imama Husejna, mir s njim, i šehadeta njegovih vjernih i požrtvovanih pomagača pohvalno je učiniti zijaret Imama Husejna, mir…

Nepromjenjivo lice historije

Nakon što su Zejneb, s.a. i Imam Sedžad kroz svoje historijske govore razotkrili pravo lice Beni Umejja nije bio više nikakve mogućnosti da se izmijeni lice…

Posjeta Džabira Ensarija Kerbeli

Šejh Tusi u knjizi Misbahul-mutahadždžid bilježi da je 20. sefer dan kada je Džabir ibn Abdullah Ensari, ashab Božijeg Poslanika, došao iz Medine na Kerbelu…

Govor Imama Sedžada prilikom ulaska u Medinu

Prilikom ulaska u Medinu Imam Sedžad, mir s njim, je učinio jedan bitan gest, koji ima političku i društvenu dimenziju i koji je veoma djelotvoran. Treba se…

Jezid izražava žaljenje zbog događaja na Dan ašure

Govori Imama Sedžada i hazreti Zejneb primorali su Jezida da se formalno odrekne Ibn Zijada i da ga prokune. Zabilježeno je da je Jezid u trenutku slanja Ehli-bejta…

Govor hazreti Zejneb u Šamu

Hazreti Zejneb, kći Zapovjednika vjernih, mir s njim, u drugom dijelu svoga govora koji je održala u Šamu prvo je zastrašila Jezida onosvjetskim obračunom,…

Pero historije

Pero historije nije zapisalo samo govore Imama Sedžada već je zapisalo i Jezidove riječi i stihove i predalo ih historiji. Stavilo ih je jedne pored drugih kako…

Vrline Ehli-bejta u riječima Imama Sedžada

Imam Sedžad, mir s njim, u svojim riječima ukazao je na stvari koje mogu dati prednost jednom čovjeku nad drugim ili jednom narodu nad drugim i razjasnio da Muhammedova…

Sramna prošlost Beni Umejja

Kada su zarobljenike doveli kod Jezida Imam Sedžad, mir s njim,  je vidio veoma dobru priliku u skupu i minberu, iako su bili upriličeni i postavljeni kako bi…

Gubitnici u historiji

Gubitnici u historiji

Gubitnici u historiji Časni govor Imama Husejna, a.s., na Mini, sadrži poučne lekcije iz filozofije historije i činjenice iz sociologije, u kojima se razmatraju…

Neka zapažanja iz govora na Mini

Neka zapažanja iz govora na Mini

Neka zapažanja iz govora na Mini Skretanje s puta vilajeta. Prva stvar na koju je u ovom govoru ukazao Husejn ibn Ali jeste skretanje s puta Istine, ispravnog puta…

Loading